fbpx

ปริญญาโท MBA (บริหารธุรกิจ) เรียน Coursework 1 ปี

ทำไมต้องเรียน..ปริญญาโท MBA (บริหารธุรกิจ)

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ที่เน้นการสร้างนักบริหารธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล คือยุคที่เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในทุกกิจกรรมขององค์กรแล้วเปลี่ยนแนวคิดการบริหารไปเป็นอย่างสิ้นเชิง ทั้งนี้นักบริหารสมัยใหม่จำเป็นต้องผสานแนวคิดและเทคโนโลยีใหม่เหล่านี้ไปสู่ทุกๆ กิจกรรมขององค์กร ตั้งแต่ การตลาดแบบดิจิทัล การบริหารซัพพลายเชนแบบบูรณาการ เทคโนโลยีด้านการเงิน (FinTech) การจัดการนวัตกรรม รวมทั้งการบริหารองค์กรและ HR ในยุคดิจิทัล ซึ่งผลของการประยุกต์แนวคิดและเทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลกได้อย่างยั่งยืน

กลุ่มวิชาเลือก 10 กลุ่มวิชา

1 กลุ่มวิชาการจัดการการตลาดดิจิทัล

2 กลุ่มวิชาการจัดการ

3 กลุ่มวิชาการจัดการการเงินยุคดิจิทัล

4 กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในยุคดิจิทัล

5 กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล

6 กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจประกันภัย

7 กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาเซียน

8 กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจจีน

9 กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระดับโลก

10 กลุ่มวิชาการจัดการการบิน

 

เนื้อหาและกระบวนการเรียนที่ลดการสอบให้ได้มากที่สุด
ศึกษาทฤษฎี ประยุกต์เข้ากับปัญหาทางธุรกิจขององค์กรนักศึกษา
โดยมีการติดตามและวัดผล

ระยะเวลาการศึกษา

ระบบการศึกษาในหลักสูตร ระบบทวิภาค 1 ปีการศึกษามี 2 ภาคการศึกษา ได้แก่ ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ระยะเวลาการศึกษาแต่ละภาคประมาณ 16 สัปดาห์

วัน – เวลาในการเรียนการสอน

เรียนแบบ Block Course ครั้งละ 1 วิชา เป็นเวลา 4 -5 สัปดาห์ (วิชาละ 45 ชั่วโมง)
(เรียนวันเดียว) เลือกเรียนวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์
เวลา 9.00-18.00 น.

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงศึกษาธิการ

2) คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ค่าเล่าเรียน/ทุนการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษา 2 ปีการศึกษา
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรประมาณ 168,000 บาท

การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

มีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน ระยะเวลาการศึกษาประมาณ 8 สัปดาห์

การประกอบอาชีพ

อัตราเงินเดือน

ระดับหัวหน้างาน
เริ่มต้น 50,000-120,000 บาท

เจ้าหน้าที่ระดับกลาง
เริ่มต้น 28,000-50,000 บาท

ระดับเจ้าหน้าที่ทั่วไป
เริ่มต้น 18,000-20,000 บาท

อนาคตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพ รอคุณอยู่