fbpx

ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต (ใช้เวลาเรียน Coursework เพียง 1 ปี)

ทำไมต้องเรียนปริญญาโทการบัญชี (บัญชีมหาบัณฑิต)

(Master  of  Accountancy  Program หรือ DPU-MACC)

หลักสูตรสร้างขึ้นเพื่อสนองความต้องการของวิชาชีพที่ต้องการพัฒนาตนเองให้มีความรู้  ความสามารถและทักษะที่จำเป็นในวิชาชีพ  โดยมุ่งเน้นให้มีโครงสร้าง  ลักษณะวิชาและเนื้อหาวิชาทันสมัยที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานบัญชี  กฎหมายทางวิชาชีพ  การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก  รวมทั้งมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักในความรับผิดชอบของวิชาชีพต่อสังคม  การมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวมและจริยธรรมในวิชาชีพ

DPU-MACC มุ่งหวังจะพัฒนาบัณฑิตให้ก้าวสู่ความสำเร็จในสายวิชาชีพบัญชี  ไม่ว่าจะเป็นการก้าวสู่ตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน  ผู้บริหารฝ่ายสารสนเทศ  ผู้บริหารฝ่ายการจัดการความรู้  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  ผู้ตรวจสอบภายใน  ผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศ  ผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร  นักวิเคราะห์และออกแบบระบบบัญชี  นักวิจัย  หรืออาจารย์สอนบัญชีในสถาบันอุดมศึกษา

DPU-MACC จะเป็นก้าวใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลงและเป็นโอกาสสำคัญของนักวิชาชีพบัญชีที่จะสามารถต่อยอดความรู้เพื่อสร้างโอกาสความก้าวหน้าและผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นในสายงานวิชาชีพบัญชีอันเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างสูงในปัจจุบัน

ทำไมต้องเรียนที่ CIBA มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คณาจารย์ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พร้อมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางบัญชีที่มีความรู้  ความสามารถ  ทักษะในวิชาชีพและมีจริยธรรม  จรรยาบรรณในวิชาชีพมีความรับผิดชอบต่อสังคม  ตลอดจนธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยเพื่อให้บัณฑิตได้เรียนรู้ในการบูรณาการศาสตร์ด้านการบัญชี  การบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาด้านวิชาชีพบัญชีในระดับบุคคล

การประกอบอาชีพ

อัตราเงินเดือน

ระดับหัวหน้างาน
เริ่มต้น 49,664 – 81,378 บาท

เจ้าหน้าที่ระดับกลาง
เริ่มต้น 34,059 – 56,604 บาท

ระดับเจ้าหน้าที่ทั่วไป
เริ่มต้น 20,463 – 34,601 บาท

ที่มา JobDB

นวัตกรรมทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงไป
ทำให้รูปแบบการบริหารจัดการการเงินต้องเปลี่ยนแปลงตาม
ตามทิศทางของนวัตกรรมและความก้าวหน้าของสายงานทางการบัญชี

ระยะเวลาการศึกษา 2 ปีการศึกษา

ช่วงเวลาเรียน วันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 18.00 น.

ค่าเล่าเรียน/ทุนการศึกษา

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 1 ปีครึ่ง – 2 ปี โดยประมาณ 168,000 บาท

ระบบการเรียนการสอน

1.  การเรียนเป็นแบบ  Block  course  โดยเรียนครั้งละ  1  วิชา  เป็นเวลา  4-5  สัปดาห์  (วิชาละ  45  ชั่วโมง)

2.  เรียนเฉพาะวันเสาร์ (เต็มวัน)  หรือ  วันอาทิตย์  (เต็มวัน)

3.  ระยะเวลาการศึกษา 1 ปีครึ่ง –  2  ปี  โดยประมาณ

4.  มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่  เพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

กลุ่มวิชาที่เปิดสอน

DPU-MACC เสนอแผนหลักสูตรตามสายวิชาชีพบัญชีใน 4 กลุ่มวิชา ที่เกิดจากการบูรณาการระหว่างความรู้ทางด้านการบัญชี การบริหาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างมหาบัณฑิตในกลุ่มวิชาชีพ ตามสายอาชีพที่มีความจำเป็นอย่างมากในปัจจุบัน คือ

กลุ่มวิชาเน้นการประยุกต์ IT กับงานบัญชี

 • การออกแบบและการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานบัญชีสมัยใหม่ บัญชี (การวางระบบบัญชีคอมพิวเตอร์)
 • การวิเคราะห์และการออบแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี (ERP)
 • ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงบรูณาการ

กลุ่มวิชาการจัดการด้านภาษีอากร

 • การวางแผนภาษีเชิงกลยุทธ์
 • ประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีอากร
 • ประเด็นด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

กลุ่มวิชาการควบคุมภายในและการกำกับการดูแลกิจการ ที่เน้นการควบคุมและการตรวจสอบ

 • การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นขั้นสูง
 • นิติบัญชีศาสตร์

กลุ่มวิชาที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้บริหารสายงานบัญชีและสายงานอื่นๆ

 • การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์
 • การวางแผนภาษีเชิงกลยุทธ์
 • รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบหารเงินขั้นสูง
 • การจัดการการเงินเชิงกลยุทธ์
 • การบริหารการปฏิบัติการขั้นสูง

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

(1) คุณสมบัติด้านการศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ที่รับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

(2) คุณสมบัติด้านอื่นๆ เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

สอบสัมภาษณ์  ด้านความพร้อมและโอกาสที่จะสำเร็จการศึกษาบัณฑิตศึกษาและความรู้ภาษาอังกฤษ

อนาคตนักบัญชีมืออาชีพ รอคุณอยู่