มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

           มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 8  มหาบัณฑิต รุ่นที่ 30  ประกาศนียบัตรบัณฑิต รุ่นที่ 4 และ บัณฑิต รุ่นที่ 44   ระหว่าง วันที่ 24-26กุมภาพันธ์ 2560 โดยในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 3,688 คน แบ่งออกเป็น ระดับปริญญาเอก 11 คน ปริญญาโท 683 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิต 119 คน และปริญญาตรี 2,875 คน  โดยมี รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นประธานในการมอบปริญญาบัตร นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณวีรชน วังกาวี ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท ซีลเทค อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ในการกล่าวสุนทรพจน์ เพื่อให้ข้อคิดที่ดีแก่บัณฑิตได้นำไปปรับใช้ในชีวิตการทำงานและชีวิตประจำวัน

          ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 มีดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตจากคณะบริหารธุรกิจที่เข้าพิธีประสาทปริญญาบัตร โดยในทุกๆปี จะมีการเดินแถวเข้าสู่ห้องพิธี นำโดยประธานพิธี ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีกิตติคุณ ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีและ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี ผู้อำนวยการหลักสูตร และตามด้วยขบวนบัณฑิตแต่ละคณะ ซึ่งขบวนจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ งดงาม นับเป็นวันที่มีความสำคัญที่เต็มไปด้วยความทรงจำที่น่าประทับใจ
          สำหรับ วันเสาร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 มีบัณฑิตจากคณะที่เข้าพิธีประสาทปริญญาบัตร ดังนี้ คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ วิทยาลัยนานาชาติ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความปลื้มปิติ ยินดี ของครอบครัวรวมถึงเพื่อนบัณฑิต ที่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคึกคัก ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความชื่นมื่น ความปลื้มปิติยินดี ของครอบครัวรวมถึงเพื่อนบัณฑิตที่มาแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่จบการศึกษาในวันนี้
          และสุดท้าย วันอาทิตย์ที่  26 กุมภาพันธ์  2560 มีบัณฑิตจากคณะที่เข้าพิธีประสาทปริญญาบัตร ดังนี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะการบัญชี คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และวิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยอบอุ่น เป็นภาพแห่งความสุขและความสำเร็จ และเป็นความทรงจำที่ดีสำหรับบัณฑิต และครอบครัวรวมถึงเพื่อนที่มาร่วมแสดงความยินดีกับวันแห่งความสำเร็จในวันนี้ โดยพิธีประสาทปริญญาบัตร จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  

รับปริญญา DPU
รับปริญญา DPU
รับปริญญา DPU
รับปริญญา DPU

รับปริญญา DPU
รับปริญญา DPU

รับปริญญา DPU
รับปริญญา DPU

รับปริญญา DPU

รับปริญญา DPU

รับปริญญา DPU

รับปริญญา DPU

รับปริญญา DPU

รับปริญญา DPU

รับปริญญา DPU

รับปริญญา DPU

รับปริญญา DPU

รับปริญญา DPU

รับปริญญา DPU

รับปริญญา DPU

รับปริญญา DPU

รับปริญญา DPU

รับปริญญา DPU

รับปริญญา DPU

รับปริญญา DPU

รับปริญญา DPU

รับปริญญา DPU
รับปริญญา DPU

รับปริญญา DPU

รับปริญญา DPU

รับปริญญา DPU

รับปริญญา DPU

รับปริญญา DPU