fbpx

ปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ D.B.A.

ปริญญาเอกบริหารธุรกิจ

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม(ภาษาไทย) บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
ชื่อย่อ(ภาษาไทย) บธ.ด.
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ) Doctor of Business Administration
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ) D.B.A.

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

 • ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัยภายในประเทศหรือต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้โดยที่ไม่จำกัดสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท
 • มีคุณสมบัติอื่นๆตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

 • พิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร จากคุณสมบัติต่างๆ ในใบสมัคร เช่น ผลการศึกษา ประสบการณ์และอื่นๆ
 • สอบสัมภาษณ์ด้านความพร้อมและโอกาสที่จะสำเร็จการศึกษา รวมทั้งความรู้ที่เกี่ยวข้อง ประเด็นหัวข้อวิจัยทางบริหารธุรกิจ
 • พิจารณาข้อเสนอโครงงานวิจัย
 • การทดสอบภาษาอังกฤษผู้สมัครจะต้องผ่านการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษระดับคะแนนตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 5 ปี ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 589,200 บาท

 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

 • ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัยภายในประเทศหรือต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้โดยที่ไม่จำกัดสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท
 • มีคุณสมบัติอื่นๆตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

 • พิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร จากคุณสมบัติต่างๆ ในใบสมัคร เช่น ผลการศึกษา ประสบการณ์และอื่นๆ
 • สอบสัมภาษณ์ด้านความพร้อมและโอกาสที่จะสำเร็จการศึกษา รวมทั้งความรู้ที่เกี่ยวข้อง ประเด็นหัวข้อวิจัยทางบริหารธุรกิจ
 • พิจารณาข้อเสนอโครงงานวิจัย
 • การทดสอบภาษาอังกฤษผู้สมัครจะต้องผ่านการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษระดับคะแนนตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

ระบบการศึกษา

ระบบการศึกษาเป็นระบบการเรียนแบบ บล็อกคอร์สเน้นเรียนจบเป็นรายวิชาโดยแต่ละวิชาใช้ระยะเวลาเฉลี่ย 5 สัปดาห์ (เน้นเรียนวันเสาร์ และ วันอาทิตย์เป็นบางครั้ง)

ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษาต้องไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 5 ปีการศึกษานับจากการลงทะเบียนครั้งแรกของนักศึกษา

วิธีการศึกษา

 • ศึกษารายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรให้ครบถ้วนและผ่านการสอบคุณสมบัติ QE (Qualifying Examination)
 • การจัดทำวิทยานิพนธ์เริ่มจากการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ การนำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การสัมมนาและการสอบวิทยานิพนธ์
 • ทั้งนี้ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารในประเทศหรือต่างประเทศก่อนสำเร็จการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

 • สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

จำนวนหน่วยกิจตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต ประกอบด้วย

–  วิชาบังคับ                     24                หน่วยกิต

–  วิทยานิพนธ์                   36                หน่วยกิต

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 589,200 บาท

อาจารย์ผู้สอน

1.รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิดา            จิตร์น้อมรัตน์

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช        คำสุพรหม

3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิลล่า        พงศ์ยี่หล้า

4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลีลา            เตี้ยงสูงเนิน

5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัญญา       ปานเจริญ

6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวะนันท์     ศิวพิทักษ์

7.ดร.พัทธนันท์           เพชรเชิดชู

8.ดร.รชฎ                 ขำบุญ

9.ดร.จิราพร              ชมสวน

10.ดร.จุล                 ธนศรีวนิชชัย

11.ดร.อาทร             จิตสุนทรชัยกุล

12.ดร.ศยามล           นองบุญนาก

13.ดร.อริสรา            ธานีรณานนท์

14.ดร.ชลิดา             กาญจนจูฑะ