fbpx

ปริญญาตรี สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (บริหารธุรกิจบัณฑิต)

ทำไมต้องเรียน ธุรกิจระหว่างประเทศ ที่ CIBA มหาวิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เพราะการส่งออกเป็นเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

เนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีระดับการพึ่งพาการส่งออกที่สูง ดังนั้นตราบใดที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งออกเพื่อสร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ แรงงานที่มีความรู้และทักษะทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศยังคงเป็นที่ต้องการมากในตลาดแรงงาน

เพราะระดับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่มากขึ้น

อาทิเช่น กลุ่มอาเซียนที่มีระดับความร่วมมือที่มากขึ้นเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทำให้มีการเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ทำให้มีการขยายโอกาสทั้งทางด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศที่มากขึ้น

เพราะกระแสโลกาภิวัตน์ ที่ทำให้แต่ละประเทศมีการพึ่งพิงและความร่วมมือระหว่างกันมากขึ้น

ทำให้มีการขยายตัวในการค้าและการลงทุนข้ามชาติ

เพราะในชีวิตประจำวันของทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศได้เลย

คุณกำลังใช้สินค้าเหล่านี้อยู่หรือไม่ iPhone , Samsung , LG , Nike , Adidas , Starbucks, Meiji, Coca-Cola , Pepsi, Toyota, Honda และอื่นๆอีกมากมาย

เพราะสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน

การประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจภายในประเทศไม่ได้หมายความว่าจะประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ

เพราะธุรกิจระหว่างประเทศเป็นสาขาล่าสุดที่รัฐบาลประกาศให้สามารถ กู้ กรอ. ได้

แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลกำลังให้ความสำคัญกับสาขานี้มากขึ้นรวมทั้งแรงงานด้านนี้กำลังเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน

เพราะหากคุณเรียนจบธุรกิจระหว่างประเทศ คุณมีโอกาสในการทำงานที่หลากหลาย

ไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐ เช่น กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงต่างประเทศ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น ภาคเอกชน เช่น ทำงานในฝ่ายต่างประเทศ ฝ่ายจัดซื้อหรือจัดหาต่างประเทศ ฝ่ายขายต่างประเทศ ฝ่ายการตลาดต่างประเทศ ฝ่ายวิเคราะห์ ข้อมูลต่างประเทศ ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ ของบริษัทส่งออกนำเข้า บริษัทข้ามชาติ บริษัทเดินเรือ ตัวแทนขนส่งสินค้าทางเรือและทางอากาศ บริษัทชิปปิ้ง รวมทั้งสถาบันการเงิน รวมทั้งสามารถประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น ธุรกิจส่งออกนำเข้า ตัวแทนขนส่งสินค้า เป็นต้น

เพราะในการประกอบธุรกิจ หากคุณมีความพร้อมในการส่งออก หรือ ขยายกิจการไปต่างประเทศ และทำให้คุณมีโอกาสในการแสวงหากำไรอย่างไร้ขีดจำกัด

คุณจะทำหรือไม่หากคำตอบของคุณคือ ใช่ และเป้าหมายของคุณไม่ได้หยุดอยู่แค่ภายในประเทศคุณควรเลือกเรียนธุรกิจระหว่างประเทศ @ CIBA

เพราะธุรกิจระหว่างประเทศ @ CIBA เน้นการเรียนการสอนจากประสบการณ์

โดยพาไปศึกษาดูงานบริษัทชั้นนำในประเทศไทย และสัมผัสโลกธุรกิจจริงในต่างประเทศ

เพราะธุรกิจระหว่างประเทศ @ CIBA มีนักศึกษาต่างชาติมาเรียนด้วย

โดยเฉพาะนักศึกษาจีน บางรายวิชาอนุญาตให้นักศึกษาต่างชาติเรียนร่วมกับนักศึกษาไทยได้ ทำให้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และทำงานร่วมกับชาวต่างชาติ

เพราะธุรกิจระหว่างประเทศ @ CIBA สร้างและพัฒนาทักษะสำคัญทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศให้กับนักศึกษา

ผ่านหลักสูตรที่มีความทันสมัยและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในอนาคตได้จริง

ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง"การเรียนธุรกิจระหว่างประเทศในยุคดิจิทัล" เน้นการทำธุรกิจระหว่างประเทศที่ง่ายขึ้นและลดต้นทุนการทำธุรกิจได้อย่างไร 

โอกาสงาน

ตำแหน่งต่างๆของผู้ที่เรียนจบด้านธุรกิจระหว่างประเทศ ได้แก่

อัตราเงินเดือน

ระดับหัวหน้างาน
เริ่มต้น 47,906 - 77,888 บาท

เจ้าหน้าที่ระดับกลาง
เริ่มต้น 34,059 - 56,604  บาท

ระดับเจ้าหน้าที่ทั่วไป
เริ่มต้น 19,595 - 32,052  บาท

 

อนาคตนักธุรกิจมืออาชีพ รอคุณอยู่