fbpx

ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บริหารธุรกิจบัณฑิต)

ทำไมต้องเรียน ... การบริหารทรัพยากรมนุษย์

 

ภายในไม่เกิน 5 ปีข้างหน้า รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายในการนำพาประเทศเข้าสู่โมเดล ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)” ที่มุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม แน่นอนว่า เมื่อบริบททางเศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ของภาคธุรกิจต่างๆ ควรต้องมีการปรับตัวตามเช่นกัน เพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตในบริบทใหม่ได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

ดังนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภารกิจหลัก ได้แก่ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์การกำหนดงานหรือออกแบบงาน การวิเคราะห์งาน การสรรหา การคัดเลือก การประเมินผลพนักงาน การฝึกอบรมและพัฒนา ค่าตอบแทน สุขภาพและความปลอดภัย การพันจากงานของพนักงาน ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับที่จะต้องรับผิดชอบต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์

HR ต้อง Transformation ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน จาก Classroom base learning เป็นการเรียนแบบ Project base learning หรือ Activity base learning

โอกาสงาน

ตำแหน่งต่างๆของผู้ที่เรียนจบด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่

อัตราเงินเดือน

ระดับหัวหน้างาน

เริ่มต้น 80,000-110,000 บาท

เจ้าหน้าที่ระดับกลาง

เริ่มต้น 35,000-40,000 บาท

ระดับเจ้าหน้าที่ทั่วไป

เริ่มต้น 18,000-20,000 บาท

ที่มา JobDB

อนาคตนักบริหารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ รอคุณอยู่