fbpx

ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเงิน เทคโนโลยีการเงินและการลงทุน (บริหารธุรกิจบัณฑิต)

ทำไมต้องเรียน..การเงินเทคโนโลยีการเงินและการลงทุน

การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ หรือสร้างบริการในธุรกิจการเงิน ทำให้เกิด การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค เช่น การ จ่ายเงินออนไลน์, การซื้อหุ้นออนไลน์ ฯลฯในช่วงที่ผ่านมา มีบริการรูปแบบใหม่เกิดขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน อาจกล่าวได้ว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งของ FinTech นั่นคือการชำระเงินค่าสินค้าและบริการผ่านช่องทางดิจิทัล (e-Payment) ที่ช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงการบริการได้อย่างรวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมอย่างมากหรือแม้แต่ PromptPay ที่เปลี่ยนวิธีการโอนเงินให้ง่ายขึ้น สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ ก.ล.ต. มีการบรรจุเรื่อง FinTech เข้าไปใน แผนยุทธศาสตร์ เพื่อรองรับ “ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)”

ในยุค FinTech การมีใบประกอบวิชาชีพทางด้านการเงินการลงทุน อาทิเช่น CFP,CFA ถือเป็นใบเบิกทางในการทำอาชีพในสายงานนี้

โอกาสงาน

อัตราเงินเดือน

ระดับหัวหน้างาน
เริ่มต้น 48,285 - 84,721 บาท

เจ้าหน้าที่ระดับกลาง
เริ่มต้น 37,667 - 65,874  บาท

ระดับเจ้าหน้าที่ทั่วไป
เริ่มต้น 20,463 - 34,601  บาท