fbpx

ปริญญาตรี การตลาดยุคดิจิทัล (บริหารธุรกิจบัณฑิต)

ทำไมต้องเรียน ... การตลาดยุดดิจิทัล

ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตกว่า 38 ล้านคน หรือคิดเป็น 56% ของจำนวนประชากรทั้งหมด ส่งผลให้ธุรกิจหันมาให้ความสำคัญกับการทำตลาดดิจิทัลกันมากยิ่งขึ้น สอดรับกับงบฯโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลของไทยในปี 2558 ที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยมูลค่ารวมกว่า 8,084 ล้านบาท โดยเทียบกับปี 2557 ที่มีมูลค่ารวมเพียง 6,115 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าด้วยการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ จะส่งผลให้ปี 2559 อาจมีมูลค่าสูงกว่า9,883 ล้านบาท และอัตราการเติบโตดังกล่าวกำลังมีแนวโน้มสูงเรื่อย ๆ ทุกปี ประกอบกับแผนแม่บทของรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องการให้ผู้ประกอบการใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จึงถือเป็นสัญญาณหนึ่งที่บ่งชี้ถึงความต้องการการจ้างแรงงานสายดิจิทัลกันมากขึ้น ซึ่งจากรายงานพบว่านายจ้างมีความต้องการตำแหน่งงานการตลาดดิจิทัลปัจจุบันมากกว่า 5,000 ตำแหน่ง ในขณะที่มีผู้สมัครงานในสายดังกล่าวมีเพียง 700 ตำแหน่งเท่านั้น จึงส่งผลให้ตลาดขาดแคลนตำแหน่งนี้ถึง 85% 

โอกาสงาน

ตำแหน่งต่างๆของผู้ที่เรียนจบด้านการตลาดดิจิทัลได้แก่ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่

อัตราเงินเดือน

เจ้าหน้าที่ระดับกลาง
เริ่มต้น 34,059 - 56,604 บาท

ระดับเจ้าหน้าที่ทั่วไป
เริ่มต้น 19,595 - 32,052 บาท

ที่มา JobDB

ปัจจุบันมีความต้องการตำแหน่งงานการตลาดดิจิทัลมากกว่า
5,000 ตำแหน่ง ผู้สมัครงานในสายดังกล่าวมีเพียง 700 ตำแหน่งเท่านั้น
ขาดแคลนมากถึง 85% 

อนาคตนักการตลาดมืออาชีพ รอคุณอยู่