ทำไมต้องเรียน ... การบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ธุรกิจอาเซียน

Asian perspective: เข้าใจมุมมองธุรกิจทั้งในประเทศไทย และประเทศสมาชิก ASEAN + 6 พร้อมโอกาสศึกษา-ดูงานทั้งในและต่างประเทศ
Progressive education: มีรายวิชาที่ทันสมัยและระบบการเรียนการสอนสมัยใหม่ เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ สอนโดยคณาจารย์และวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านการทำธุรกิจในประเทศสมาชิก ASEAN + 6

Work-life balance: มีแผนการเรียนที่เหมาะกับ Life style ของคนรุ่นใหม่วัยทำงาน ไร้กังวลเรื่องเวลาด้วยการเรียนการสอนเฉพาะวันเสาร์ เพียง 1 วัน/สัปดาห์ ผสานกับการเรียนผ่านทางสื่อออนไลน์ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยเทคโนโลยีด้านการศึกษาที่ล้ำสมัย เรียนจบได้ภายในระยะเวลา 18 – 24 เดือน
Industry network: ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นนำที่ทำธุรกิจใน ASEAN + 6
High service quality:  มีระบบดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองผ่านทางสื่อออนไลน์ มีระบบการลงทะเบียน online ที่ทันสมัยและรวดเร็ว
Supportive learning environments:  สนับสนุนให้ผู้เรียนสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน อยู่ร่วมกันอย่างกัลยาณมิตร มีห้องสมุดที่ทันสมัยและถึงพร้อมด้วย online database ทางด้านบริหารธุรกิจ มีบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยที่สวยงามและดูผ่อนคลาย

High-quality program at a reasonable price: ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรเริ่มต้นเพียง 168,000 บาท สามารถผ่อนชำระค่าเล่าเรียนรายเทอมกับทางมหาวิทยาลัย และมีทุนการศึกษาสำหรับพนักงานบริษัท ข้าราชการ ศิษย์เก่า เป็นต้น

ทำไมต้อง ... CIBA DPU

หลักสูตรตรงกับ
เทรนด์งานในประเทศไทย 4.0
เพิ่มโอกาสหางานง่ายรายได้สูง

Makerspace & Co-working space
การเรียนรูปแบบใหม่
ทำธุรกิจได้ตั้งแต่ในห้องเรียน

มีระบบรองรับในการทำธุรกิจ
ตั้งแต่ไอเดียลงมือทำนักลงทุน
ไปจนถึงการออกสู่ตลาดจริง

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการวิชาการของหลักสูตร โดยการเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเห็นสมควร และมีผลการศึกษาสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือมีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น
  • ผ่านการสอบวัดผลตามระบบ International English Language Testing System (IELTS) ได้ในระดับไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือผ่านการสอบ Dhurakij Pundit University Test of English Proficiency (DPUTEP) หรือ Dhurakij Pundit University Graduate English Test (DPUGET) หรือผ่านการสอบวัดผลด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอื่นๆ ในระดับเทียบกับ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือมีคุณสมบัติที่แสดงถึงทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่คณะกรรมการวิชาการของหลักสูตรเห็นชอบ สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ต้องเข้าใจภาษาไทย ทั้งการพูด ฟัง อ่าน และเขียนที่เพียงพอ
  • สำหรับปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า บางคนไม่มีความรู้พื้นฐานด้านธุรกิจ จึงอาจทำให้มีปัญหาในการเรียนบางรายวิชา บางคนอาจมีพื้นฐานภาษาอังกฤษยังไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในเรื่องการอ่านและการตีความ และนักศึกษาส่วนใหญ่ทำงานพร้อมกับศึกษาต่อ ทำให้มีปัญหาในเรื่องการแบ่งเวลา
  • มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

กลุ่มวิชาเลือก 3 กลุ่มวิชา

3.1  กลุ่มวิชาธุรกิจอาเซียน

3.2  กลุ่มวิชาธุรกิจจีน

3.3  กลุ่มวิชาธุรกิจระดับโลก

เน้นความเข้าใจเชิงลึกของตลาด การบริหารจัดการข้ามวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน
เข้าใจในการสร้างนวัตกรรมให้กับผลิตภัณฑ์ (Innovation Management)
และการมีเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน

ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ กัญจพงศ์

โอกาสงาน
ตำแหน่งต่างๆของผู้ที่เรียนจบบริหารธุรกิจอาเซียน ได้แก่

อัตราเงินเดือน

ระดับหัวหน้างาน
เริ่มต้น 48,000-85,000 บาท

เจ้าหน้าที่ระดับกลาง
เริ่มต้น 28,000-48,000 บาท

ระดับเจ้าหน้าที่ทั่วไป
เริ่มต้น 19,000-35,000บาท

อนาคตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพ รอคุณอยู่

ระยะเวลาการศึกษา

เป็นหลักสูตร 2 ปี ใช้ระบบทวิภาค โดยแบ่ง 1 ปีการศึกษาเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาที่บังคับ คือภาคต้นและภาคปลาย แต่ละภาคมีระยะเวลา 16 สัปดาห์ โดยนักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาได้ต้องศึกษาเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 5 ปีการศึกษา

ค่าเล่าเรียน/ทุนการศึกษา

  • หลักสูตร 2 ปี เรียนเฉพาะวันเสาร์,ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
  • ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 168,000 บาท

วัน – เวลาในการเรียนการสอน

วันเสาร์ เวลา 9.00 – 21.00 น.

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

ผ่านการสอบสัมภาษณ์ด้านความพร้อมที่จะเข้าศึกษา พร้อมแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรี แนวความคิดในการเรียน และโอกาสที่จะสำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และให้ยึดถือหลักเกณฑ์ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2019

รับน้องใหม่

2018

ทำไมต้องทำการตลาดออนไลน์ ถึงจะไปรอดในยุคเทคโนโลยีแบบนี้

2018

การประยุกต์ใช้ “ระบบสารสนเทศIT ในธุรกิจ” (ตอนที่1)

2017

ทำไมเราต้องเรียน อินเตอร์

2018

โปรโมชั่นพิเศษ เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2018

ทำไมต้องเรียนธุรกิจระหว่างประเทศ (CIBA)

Location

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถนนประชาชื่นหลักสี่กทม 10210

PHONE

02-954-7300

EMAIL

ciba@dpu.ac.th

WORKING TIME

วันจันทร์ - วันศุกร์
8.30น. - 16.30น