ทำไมต้อง ... CIBA DPU

หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักธุรกิจ นักบริหารและผู้ประกอบการที่ดี กล่าวคือเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ในการเป็นนักธุรกิจหรือผู้ประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ อันเป็นการสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจและสังคมในปัจจุบัน

หลักสูตรตรงกับ
เทรนด์งานในประเทศไทย 4.0
เพิ่มโอกาสหางานง่ายรายได้สูง

Makerspace & Co-working space
การเรียนรูปแบบใหม่
ทำธุรกิจได้ตั้งแต่ในห้องเรียน

มีระบบรองรับในการทำธุรกิจ
ตั้งแต่ไอเดียลงมือทำนักลงทุน
ไปจนถึงการออกสู่ตลาดจริง

ทำไมต้องเรียน.. บริหารธุรกิจ (MBA)

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ที่เน้นการสร้างนักบริหารธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล คือยุคที่เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในทุกกิจกรรมขององค์กรแล้วเปลี่ยนแนวคิดการบริหารไปเป็นอย่างสิ้นเชิง ทั้งนี้นักบริหารสมัยใหม่จำเป็นต้องผสานแนวคิดและเทคโนโลยีใหม่เหล่านี้ไปสู่ทุกๆ กิจกรรมขององค์กร ตั้งแต่ การตลาดแบบดิจิทัล การบริหารซัพพลายเชนแบบบูรณาการ เทคโนโลยีด้านการเงิน (FinTech) การจัดการนวัตกรรม รวมทั้งการบริหารองค์กรและ HR ในยุคดิจิทัล ซึ่งผลของการประยุกต์แนวคิดและเทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลกได้อย่างยั่งยืน

กลุ่มวิชาเลือก 6 กลุ่มวิชา

1 กลุ่มวิชาการจัดการการตลาด

2 กลุ่มวิชาผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล

3 กลุ่มวิชาการจัดการการเงินยุคดิจิทัล

4 กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในยุคดิจิทัล

5 กลุ่มวิชากลุ่มวิชาธุรกิจดิจิทัล

6 กลุ่มวิชาธุรกิจประกันภัย

เนื้อหาและกระบวนการเรียนที่ลดการสอบให้ได้มากที่สุด
ศึกษาทฤษฎี ประยุกต์เข้ากับปัญหาทางธุรกิจขององค์กรนักศึกษา
โดยมีการติดตามและวัดผล

ดร.รชฏ ขำบุญ

การประกอบอาชีพ

อัตราเงินเดือน

ระดับหัวหน้างาน
เริ่มต้น 50,000-120,000 บาท

เจ้าหน้าที่ระดับกลาง
เริ่มต้น 28,000-50,000 บาท

ระดับเจ้าหน้าที่ทั่วไป
เริ่มต้น 18,000-20,000 บาท

อนาคตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพ รอคุณอยู่

ระยะเวลาการศึกษา

ระบบการศึกษาในหลักสูตร ระบบทวิภาค 1 ปีการศึกษามี 2 ภาคการศึกษา ได้แก่ ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ระยะเวลาการศึกษาแต่ละภาคประมาณ 16 สัปดาห์

ค่าเล่าเรียน/ทุนการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษา 2 ปีการศึกษา
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรประมาณ 168,000 บาท

วัน – เวลาในการเรียนการสอน

เรียนแบบ Block Course ครั้งละ 1 วิชา เป็นเวลา 4 -5 สัปดาห์ (วิชาละ 45 ชั่วโมง)
วันเสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.

การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

มีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน ระยะเวลาการศึกษาประมาณ 8 สัปดาห์

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงศึกษาธิการ

2) คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2018

เลือกช่องทางการสื่อสารยังไง? ให้เหมาะกับธุรกิจของคุณ

2018

DPU Games 2018

2019

CIBA ปั้นบัณฑิต มีทักษะ Technological skills รองรับตลาดแรงงาน

2018

หลักสูตรนานาชาติ บริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) International Program Bachelor of Business Administration

2018

โฆษณาบน Youtube มีข้อดีอย่างไร

2018

5 ช่องทางดีๆ! ของการทำธุรกิจด้วยเทคโนโลยีออนไลน์

Location

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถนนประชาชื่นหลักสี่กทม 10210

PHONE

02-954-7300

EMAIL

ciba@dpu.ac.th

WORKING TIME

วันจันทร์ - วันศุกร์
8.30น. - 16.30น