บัญชีมหาบัณฑิต

Master of Accountancy Program : DPU-MACC

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางบัญชีที่มีความรู้  ความสามารถ  ทักษะในวิชาชีพและมีจริยธรรม  จรรยาบรรณในวิชาชีพ  มีความรับผิดชอบต่อสังคม  ตลอดจนธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

เพื่อให้บัณฑิตได้เรียนรู้ในการบูรณาการศาสตร์ด้านการบัญชี  การบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาด้านวิชาชีพบัญชีในระดับบุคคล

หลักสูตรตรงกับ
เทรนด์งานในประเทศไทย 4.0
เพิ่มโอกาสหางานง่ายรายได้สูง

Makerspace & Co-working space
การเรียนรูปแบบใหม่
ทำธุรกิจได้ตั้งแต่ในห้องเรียน

มีระบบรองรับในการทำธุรกิจ
ตั้งแต่ไอเดียลงมือทำนักลงทุน
ไปจนถึงการออกสู่ตลาดจริง

ทำไมต้องเรียนปริญาโทการบัญชี (บัญชีมหาบัณฑิต)

(Master  of  Accountancy  Program หรือ DPU-MACC)

หลักสูตรสร้างขึ้นเพื่อสนองความต้องการของวิชาชีพที่ต้องการพัฒนาตนเองให้มีความรู้  ความสามารถและทักษะที่จำเป็นในวิชาชีพ  โดยมุ่งเน้นให้มีโครงสร้าง  ลักษณะวิชาและเนื้อหาวิชาทันสมัยที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานบัญชี  กฎหมายทางวิชาชีพ  การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก  รวมทั้งมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักในความรับผิดชอบของวิชาชีพต่อสังคม  การมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวมและจริยธรรมในวิชาชีพ

DPU-MACC มุ่งหวังจะพัฒนาบัณฑิตให้ก้าวสู่ความสำเร็จในสายวิชาชีพบัญชี  ไม่ว่าจะเป็นการก้าวสู่ตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน  ผู้บริหารฝ่ายสารสนเทศ  ผู้บริหารฝ่ายการจัดการความรู้  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  ผู้ตรวจสอบภายใน  ผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศ  ผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร  นักวิเคราะห์และออกแบบระบบบัญชี  นักวิจัย  หรืออาจารย์สอนบัญชีในสถาบันอุดมศึกษา

DPU-MACC จะเป็นก้าวใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลงและเป็นโอกาสสำคัญของนักวิชาชีพบัญชีที่จะสามารถต่อยอดความรู้เพื่อสร้างโอกาสความก้าวหน้าและผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นในสายงานวิชาชีพบัญชีอันเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างสูงในปัจจุบัน

การประกอบอาชีพ

อัตราเงินเดือน

ระดับหัวหน้างาน
เริ่มต้น 49,664 – 81,378 บาท

เจ้าหน้าที่ระดับกลาง
เริ่มต้น 34,059 – 56,604 บาท

ระดับเจ้าหน้าที่ทั่วไป
เริ่มต้น 20,463 – 34,601 บาท

ที่มา JobDB

นวัตกรรมทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้รูปแบบการบริหารจัดการการเงินต้องเปลี่ยนแปลงตาม
ตามทิศทางของนวัตกรรมและความก้าวหน้าของสายงานทางการบัญชี

ดร.ศิริเดช คำสุพรกม

ระยะเวลาการศึกษา 2 ปีการศึกษา

ช่วงเวลาเรียน วันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 18.00 น.

ค่าเล่าเรียน/ทุนการศึกษา

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 1 ปีครึ่ง – 2 ปี โดยประมาณ 168,000 บาท

ระบบการเรียนการสอน

1.  การเรียนเป็นแบบ  Block  course  โดยเรียนครั้งละ  1  วิชา  เป็นเวลา  4-5  สัปดาห์  (วิชาละ  45  ชั่วโมง)

2.  เรียนเฉพาะวันเสาร์ (เต็มวัน)  หรือ  วันอาทิตย์  (เต็มวัน)

3.  ระยะเวลาการศึกษา 1 ปีครึ่ง –  2  ปี  โดยประมาณ

4.  มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่  เพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

อนาคตนักบัญชีมืออาชีพ รอคุณอยู่

2019

มธบ.ร่วม ผปก.ภาคธุรกิจ ตั้ง DP School รองรับแรงงาน Soft Skills ยุคดิจิทัล

2019

เสวนา”ติดอาวุธความรู้ เงินดิจิทัล บล็อกเชน” ชี้ อุตสาหกรรมการเงินกระทบแน่

2019

CIBA ม.ธุรกิจฯ จับมือ ส.ผู้สื่อข่าวไทย จีน จัดเวทีหาจุดยืนไทย จากผลพ่วง สงครามการค้าจีน-อเมริกา หลังเวที G20

2017

DPU ปลูกฝังความรู้ด้านธุรกิจสร้างนักธุรกิจมืออาชีพขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

2017

การตลาดยุคดิจิทัล

2019

Active & Hybrid Learning (DPU Way Workshop)

กลุ่มวิชาที่เปิดสอน

DPU-MACC เสนอแผนหลักสูตรตามสายวิชาชีพบัญชีใน 4 กลุ่มวิชา ที่เกิดจากการบูรณาการระหว่างความรู้ทางด้านการบัญชี การบริหาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างมหาบัณฑิตในกลุ่มวิชาชีพ ตามสายอาชีพที่มีความจำเป็นอย่างมากในปัจจุบัน คือ

กลุ่มวิชาเน้นการประยุกต์ IT กับงานบัญชี

 • การออกแบบและการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานบัญชีสมัยใหม่ บัญชี (การวางระบบบัญชีคอมพิวเตอร์)
 • การวิเคราะห์และการออบแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี (ERP)
 • ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงบรูณาการ

กลุ่มวิชาการจัดการด้านภาษีอากร

 • การวางแผนภาษีเชิงกลยุทธ์
 • ประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีอากร
 • ประเด็นด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

กลุ่มวิชาการควบคุมภายในและการกำกับการดูแลกิจการ ที่เน้นการควบคุมและการตรวจสอบ

 • การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นขั้นสูง
 • นิติบัญชีศาสตร์

กลุ่มวิชาที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้บริหารสายงานบัญชีและสายงานอื่นๆ

 • การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์
 • การวางแผนภาษีเชิงกลยุทธ์
 • รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบหารเงินขั้นสูง
 • การจัดการการเงินเชิงกลยุทธ์
 • การบริหารการปฏิบัติการขั้นสูง

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

(1) คุณสมบัติด้านการศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ที่รับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

(2) คุณสมบัติด้านอื่นๆ เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

1.  สอบสัมภาษณ์  ด้านความพร้อมและโอกาสที่จะสำเร็จการศึกษาบัณฑิตศึกษาและความรู้ภาษาอังกฤษ

2.  สอบข้อเขียนความรู้ด้านการบัญชี  โดยเนื้อหาครอบคลุมการบัญชีการเงินและการบัญชีบริหาร  เพื่อใช้ในการปรับระดับพื้นฐานความรู้

Location

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถนนประชาชื่นหลักสี่กทม 10210

PHONE

02-954-7300

EMAIL

ciba@dpu.ac.th

WORKING TIME

วันจันทร์ - วันศุกร์
8.30น. - 16.30น