ข้อมูลเพิ่มเติม

คำอธิบายหลักสูตรโดยย่อ

เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มี ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ ด้านการวางแผนและกำหนด กลยุทธ์ การวิเคราะห์สถานการณ์ การประเมินผลและแก้ปัญหาในการดำเนินธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอย่างเป็นระบบ หลักสูตรมุ่งเน้นให้มี โครงสร้าง ลักษณะวิชา และเนื้อหาวิชาที่ทันสมัย โดยมีหลักเกณฑ์สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้หลักสูตรยังเน้นการสร้างความตระหนักในคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม และมีจริยธรรมในการทำงาน

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Business Administration (Logistics and Supply Chain Management)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) B.B.A. (Logistics and Supply Chain Management)

แนวทางการประกอบอาชีพ

ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชานี้ สามารถประกอบอาชีพได้ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดังต่อไปนี้

  • สาขาการจัดการโลจิสติกส์ เช่น หน่วยงานฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า ฝ่ายควบคุมวัตถุดิบ ฝ่ายโลจิสติกส์/โซ่อุปทาน ฝ่ายการขนส่ง
  • สาขาการจัดการอุตสาหกรรมและธุรกิจขนส่ง เช่น บริษัททั่วไปที่มีแผนกนำเข้าและส่งออก บริษัทตัวแทนขนส่งสินค้าทางทะเลหรือทางอากาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ท่าเรือหรือท่าเทียบเรือของเอกชน บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการสถานีพักสินค้าได้แก่ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทการบินกรุงเทพฯ จำกัด รวมทั้งรับราชการในกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี กรมประมง กรมการขนส่งทางอากาศ กรมศุลกากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • ระดับบริหาร เช่น นักวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน นักวางแผนวัตถุดิบ การผลิต หรือการกระจายสินค้า และนักวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ
  • ประกอบธุรกิจส่วนตัว

ค่าใช้จ่ายหลักสูตรบริหารธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี
(ภาคปกติ)

ตลอดหลักสูตร : 248,000 บาท

ต่อเทอม : 31,000 บาท

summer 1 : ไม่มี

summer 2 : ไม่มี

ทุน กยศ. : มี

ทุน กรอ. : มี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี
(วันเสาร์-วันอาทิตย์)

ตลอดหลักสูตร : 258,000 บาท

ต่อเทอม : 32,250 บาท

summer 1 : ไม่มี

summer 2 : ไม่มี

ทุน กยศ. : มี

ทุน กรอ. : มี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 2 ปี
(เทียบโอนภาคปกติ)

ตลอดหลักสูตร : 138,800 บาท

ต่อเทอม : 34,700 บาท

summer 1 : ไม่มี

summer 2 : ไม่มี

ทุน กยศ. : มี

ทุน กรอ. : มี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 2 ปี
(เทียบโอน วันอาทิตย์)

ตลอดหลักสูตร : 146,800 บาท

ต่อเทอม : 31,700 บาท

summer 1 : 10,000 บาท

summer 2 : 10,000 บาท

ทุน กยศ. : มี

ทุน กรอ. : มี