ข้อมูลเพิ่มเติม

คำอธิบายหลักสูตรโดยย่อ

เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพอย่างเพียงพอ หลักสูตรมุ่งเน้นให้มีโครงสร้าง ลักษณะวิชา และเนื้อหาวิชาทันสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก หลักเกณฑ์การจัดทำหลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรได้ปรับปรุงตามความต้องการของตลาดแรงงานที่ต้องการบัณฑิตที่มีความสามารถทางด้านการตลาดควบคู่กับความสามารถทางธุรกิจ นอกจากนี้หลักสูตรยังเน้นการสร้างความตระหนักในคุณธรรมและความรับผิดชอบในการบริหารงานด้านการตลาดแก่สังคมโดยมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม มีจริยธรรมในการทำงาน

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) บธ.บ. (การตลาด)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Business Administration (Marketing)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) B.B.A. (Marketing)

แนวทางการประกอบอาชีพ

ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย ฝ่ายสื่อสารการตลาด ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผน ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ทั้งในหน่วยงานเอกชน ราชการ และรัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบการ อาจารย์

ค่าใช้จ่ายหลักสูตรบริหารธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี
(ภาคปกติ)

ตลอดหลักสูตร : 248,000 บาท

ต่อเทอม : 31,000 บาท

summer 1 : ไม่มี

summer 2 : ไม่มี

ทุน กยศ. : มี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี
(วันเสาร์-วันอาทิตย์)

ตลอดหลักสูตร : 258,000 บาท

ต่อเทอม : 32,250 บาท

summer 1 : ไม่มี

summer 2 : ไม่มี

ทุน กยศ. : มี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 2 ปี
(เทียบโอนภาคปกติ)

ตลอดหลักสูตร : 138,800 บาท

ต่อเทอม : 34,700 บาท

summer 1 : ไม่มี

summer 2 : ไม่มี

ทุน กยศ. : มี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 2 ปี
(เทียบโอน วันอาทิตย์)

ตลอดหลักสูตร : 146,800 บาท

ต่อเทอม : 31,700 บาท

summer 1 : 10,000 บาท

summer 2 : 10,000 บาท

ทุน กยศ. : มี