fbpx

CIBA -DPU จับมือ บริษัท อีโนวา อินทิเกรชั่น จำกัด ปั้นบัณฑิตนักปฏิบัติ ตอบโจทย์โลกธุรกิจพลังงานสะอาดยุคใหม่


CIBA -DPU จับมือ บริษัท อีโนวา อินทิเกรชั่น จำกัด ปั้นบัณฑิตนักปฏิบัติ ตอบโจทย์โลกธุรกิจพลังงานสะอาดยุคใหม่

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บริษัท อีโนวา อินทิเกรชั่น จำกัด ผู้นำทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงานสะอาด สร้างบัณฑิตและบุคลากรนักปฏิบัติที่มีทักษะและองค์ความรู้ที่ทันสมัย เพื่อพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีธุรกิจประเทศไทยให้เกิดศักยภาพในการแข่งขันระดับโลก พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของโลกธุรกิจยุคใหม่ ณ อาคารอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดย ดร.นพชัย ถิรทิตสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีโนวากรุ๊ป จำกัด และ ดร. รชฏ ขำบุญ คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นผู้ลงนาม

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวะนันท์ ศิวพิทักษ์ หัวหน้าหลักสูตรปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระบุว่า การร่วมมือในครั้งนี้ของทั้ง 2 หน่วยงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกันในโครงการสหกิจศึกษา (CWIE : Cooperative and Work –Integrate Education) เช่น การทำโครงงาน การวิจัย การฝึกอบรม และกิจกรรม การให้บริการทางวิชาการ และวิชาชีพ ฯลฯ นอกจากนี้ความร่วมมือครอบคลุมการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในระบบบริหารการจัดการองค์กร การพัฒนาด้านนวัตกรรม การจัดการโลจิสติกส์ การตลาดสมัยใหม่ การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งจะพัฒนาความรู้และทักษะ พร้อมกับเสริมสร้างประสบการณ์ภายใต้การถ่ายทอดองค์ความรู้จากสถานการณ์จริง และสร้างบัณฑิต นักปฏิบัติที่เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจในยุคปัจจุบัน

ขณะที่ทางด้าน ดร.นพชัย ถิรทิตสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีโนวากรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า บริษัท อีโนวา อินทิเกรชั่น จำกัด มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของคนไทยมาโดยตลอด โดยเฉพาะเรื่องของการขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางด้านพลังงานสะอาด เพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมไทยเกิดความยั่งยืน หรือ Sustainability ในโลกอนาคตได้ และซึ่งการที่จะบรรลุเป้าหมาย ดร.นพชัยย้ำว่า “เราต่างต้องเรียนรู้ พัฒนาและแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลา” จะหยุดนิ่งไม่ได้ เพราะหากเราเรียนรู้คนเดียว แต่ทีมไม่เรียนรู้ก็ไม่เกิดสิ่งใหม่ที่สร้างสรรค์ขึ้นได้

“การผนึกกำลังสำหรับภาคธุรกิจและภาคการศึกษาครั้งนี้นับว่าเป็นโอกาสอันดี เพราะน้องๆ นักศึกษาคือ อนาคตของชาติ ต่อไปสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะอยู่กับเขาและครอบครัว การที่เราช่วยกันผลิตความรู้แบบองค์รวมด้านนวัตกรรมและโซลูชันใหม่ๆ ทุกอย่างนี้จะเป็นตัวอย่าง ตลอดจนแนวทางที่สามารถนำไปส่งต่อในส่วนอื่นๆ ไม่ว่าจะรัฐ เอกชน และครัวเรือน เพื่อช่วยกันขยับขยายระบบต่างๆ ของประเทศไทยให้เกิดศักยภาพในการแข่งขันระดับโลก”

ทั้งนี้บริษัท อีโนวา อินทิเกรชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่ได้รับการยอมรับและร่วมงานจากทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแห่งประเทศ (PEA) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังดำเนินกิจการในต่างประเทศ เช่น ลาว กัมพูชา เมียนมา โดยตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ที่ผ่านมาบริษัทมีบทบาทที่สำคัญในการมุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาและบุคลากร ร่วมมือกับหน่วยงานชั้นนำด้านต่างๆ ของประเทศไทยมาเป็นอย่างดี เช่นเดียวกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านธุรกิจและเทคโนโลยี โดยความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยพัฒนานักศึกษาและบุคลากรไทยให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตรงกับความต้องการแห่งโลกอนาคต และเพิ่มขีดจำกัดการแข่งขันสำหรับประเทศไทยที่ดียิ่งขึ้น

#วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี #CIBA #มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ #DPU #บริษัทอีโนวาอินทิเกรชั่นจำกัด #พลังงานสะอาด #ข่าวการศึกษา #MissionThailand