fbpx

นักศึกษา ว.บริหารธุรกิจนวัตกรรมฯ คว้ารางวัลเรียงความ-สุนทรพจน์ด้านวิชาชีพบัญชี

ทุกกิจกรรม ล้วนเป็นเวทีแห่งโอกาสและการเรียนรู้ของนักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.)ที่นอกจากมุ่งการจัดการเรียนการสอน ให้เชี่ยวชาญทั้งปฎิบัติ รู้ลึกทั้งด้านทฤษฎี วิชาการในวิชาชีพแล้วนั้น ยังส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพของตน

ล่าสุด CIBA มธบ. ได้ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม โครงการประกวดสุนทรพจน์ และเขียนเรียงความ “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี” ครั้งที่ 8 จัดโดยคณะอนุกรรมการวิชาการบัญชี คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้ใช้ทักษะการใช้ภาษาไทย ถ่ายทอดความคิดและมุมมองของตนเองเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี ด้วยความมุ่งหวังจุดประกายสร้างจิตสำนึกให้แก่นักศึกษา

โดยการแข่งขันครั้งนี้ น.ส.ผกามาศ ขุนเศษ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี CIBA มธบ.เป็นหนึ่งในทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดเขียนเรียงความ และ น.ส.กานติมา คุ้มวงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี CIBA มธบ. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ในการประกวดสุนทรพจน์

น.ส.ผกามาศ ขุนเศษ (แนน) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี CIBA มธบ.กล่าวว่า ดีใจมากที่ได้รับรางวัลเพราะเป็นครั้งแรกที่ได้เข้าร่วมการประกวด ซึ่งตนเองได้เห็นโครงการนี้มาตลอด แต่ปีนี้สนใจสมัครเข้าร่วมเพราะต้องการเปิดโอกาส และเป็นความท้าทายของตัวเอง อีกทั้งประเด็นที่ให้เขียนเรียงความนั้น เป็นประเด็นที่น่าสนใจ และเป็นคุณลักษณะที่สำคัญของนักบัญชีทุกคนต้องมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพติดตัว

“ทางวิทยาลัย CIBA มธบ. ได้มีการจัดประกวดการเขียนเรียงความ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดแข่งขันระดับมหาวิทยาลัย เห็นว่าน่าจะความท้าทายของตนเอง และเป็นการเปิดโลกทัศน์ของการเรียนรู้ เพราะการแข่งเขียนเรียงความได้นั้น ต้องศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม ไม่อย่างนั้นเราจะไม่มีเนื้อหาที่เขียน รวมถึงการเขียนเรียงความ”น.ส.ผกามาศ กล่าว

โดยจุดเด่นที่ทำให้ชนะการแข่งขันกับเพื่อนๆ ในมหาวิทยาลัยน่าจะมาจากเนื้อหา และรูปแบบการเขียนที่ถูกต้อง โดยเน้นเกี่ยวกับการเป็นนักบัญชีที่ดีที่ต้องมีคุณธรรม จริยธรรมวิชาชีพ โดยนำข้อมูลจากที่ได้ติดตามข่าวสารต่างๆ เห็นว่านักบัญชีในปัจจุบันมีความละเลย อาจส่งผลให้เกิดความผิดพลาดเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ก็อยากจะนำเสนอเรื่องนี้เพื่อดึงสติให้นักบัญชีทุกคน

ที่มา