fbpx

มธบ.เผย 4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อเครื่องสำอาง

 

ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (College of Innovative Business and Accountancy: CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เปิดเผยว่า จากการประเมินผลของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย พบว่า ปี 2562 ธุรกิจเครื่องสำอางและสกินแคร์เป็นธุรกิจรุ่งที่มาแรงเป็นอันดับ 3 และยังคาดการณ์ว่าตลาดเครื่องสำอางของไทยปี 2562-2566 จะเติบโตราว 7.14% มีมูลค่ารวมสูงถึง 1.68 แสนล้านบาท

จากข้อมูลดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการศึกษาวิจัยถึงความสัมพันธ์ระหว่าง Beauty Influencers ต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางของผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ของนายศุภวัฒน์ ทองดี สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มธบ. โดยสำรวจในกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจเครื่องสำอางในการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดโดยเลือกใช้บุคคลออนไลน์หรือ Influencers  ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด  โดยจากผลวิจัยพบ 4 ปัจจัยที่  Beauty Influencers มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอาง โดยปัจจัยด้านบุคลิกภาพมีอันดับสูงสุด รองลงมาเป็น ความน่าเชื่อถือ   รูปแบบการนำเสนอ และเนื้อหาในการนำเสนอเป็นลำดับสุดท้าย

“Beauty Influencers ที่มีบุคลิกภาพที่ดีเหมาะสมกับสินค้า จะทำให้ลูกค้ารู้สึกสนใจและน่าใช้สินค้า อีกทั้งบุคลิกที่โดดเด่นเป็นที่น่าจดจำทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจชื่นชอบ  และ Influencers ที่มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องสำอางมีความสามารถในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสำอางได้เป็นอย่างดี” ดร.ศิริเดช กล่าว

มีหลักฐานที่มาที่ไปของสินค้าจะทำให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นมากขึ้น รวมถึงมีรูปแบบการนำเสนอที่เข้าใจง่ายไมเหมือนใคร มีภาพประกอบให้เห็นผลลัพธ์ในการใช้สินค้า  มีการอัพเดทเครื่องสำอางใหม่ๆมานำเสนอได้อย่างสม่ำเสมอ จะทำให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ส่วนเนื้อหาในการนำเสนอต้องมีการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อนและไม่ก่อให้เกิดความสับสน อีกทั้งต้องมีข้อมูลสินค้าที่แปลกใหม่น่าสนใจกว่าที่อื่นๆด้วย

ดร.ศิริเดช กล่าวด้วยว่า จากรายงานการวิจัยมีข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารในธุรกิจเครื่องสำอาง โดยระบุว่า ควรมีการจัดทำการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ ที่ทำให้เข้าใจง่ายต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง นอกจากนี้การบอกต่อจากคนใกล้ชิดมีความสำคัญมากในด้านการแสวงหาข้อมูล ดังนั้น ผู้บริหารควรมีการจัดทำสื่อออนไลน์ที่มีประโยชน์ต่อลูกค้า ให้สามารถเลือกดูสินค้าและเพื่อให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจและมีการบอกต่อการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ต่อบุคคลใกล้ชิด  และผลสำรวจยังพบว่าผู้บริโภคสนใจซื้อเมื่อได้มีการทดลองใช้สินค้าฟรีก่อน

ดังนั้น จึงควรมีสินค้าตัวอย่างให้กับลูกค้าได้มีการทดลองใช้ โดยมีการกำหนด ฉลาก วัน เดือน ปี ที่ผลิตและวันหมดอายุที่มีความชัดเจน  และควรจัดทำโปรโมชั่นที่มีประโยชน์ต่อลูกค้า โดยมีส่วนลดสำหรับลูกค้าที่มีการสั่งซื้อสินค้าจำนวนมากๆ และควรให้ Beauty Influencers รีวิวสินค้าอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ไม่โอ้อวดสรรพคุณเกินจริง เพื่อทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและต้องการสั่งซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นอีกในครั้งต่อไปได้