fbpx

5 อาชีพ สายบัญชี เงินเดือนสูง‼️ เรียนยุคไหน ก็ไม่มีเอ้าท์✌🏻🤩

ฮอตมากจ้าแม่‼️ 5 อาชีพ สายบัญชี เงินเดือนสูง‼️ เรียนยุคไหน ก็ไม่มีเอ้าท์

เชื่อว่าหลายคนที่สนใจเรียนปริญญาตรี ด้านการบัญชี จะมีอาชีพที่ตัวเองอยากจะทำเมื่อเรียนจบออกไป ซึ่งจริง ๆ แล้วอาชีพนักบัญชีเป็นอาชีพเฉพาะด้านที่ไม่มีใครสามารถทำแทนได้ หรือบางคนอาจวางแผนจะเรียนบัญชีเพื่อจบออกไปทำงานในบริษัทใหญ่ ๆ เช่น บริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีรายใหญ่ระดับโลก อย่างบริษัท BIG4 ซึ่งประกอบด้วย

  1. PricewaterhouseCoopers (PwC)
  2. EY (เดิมคือ Ernst & Young)
  3. Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte)
  4. KPMG
    ทั้งหมดมีบริษัทลูกของ BIG4 ที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในไทย ซึ่งบริษัทเหล่านี้ต้องการนักบัญชีที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญรอบด้านเป็นอย่างมาก แถมเงินเดือนเริ่มต้นก็สูง และงานก็มั่นคงอีกด้วย

นักบัญชีที่เรียนจบจาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สามารถเรียนจบพร้อม วุฒิบัญชีบัณฑิต ซึ่งหลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้รับการรับรองจาก สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  จบไปสามารถประกอบอาชีพได้หลายหลายมาก ๆ แต่บทความนี้เราจะยกตัวอย่างให้ดูในอาชีพยอดฮิตที่เงินเดือนสูง ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของบริษัทชั้นนำที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นอีกด้วย

1.นักบัญชี Accountant

นักบัญชี
ผู้ทำบัญชี, ผู้จัดการฝ่ายบัญชี หรือเจ้าหน้าที่บัญชีหรือการเงิน, ผู้ทำบัญชี, ผู้จัดการฝ่ายบัญชี หรือเจ้าหน้าที่บัญชีหรือการเงิน ทำหน้าที่ จัดทำ รวบรวมเอกสารทางบัญชี บันทึกรายการและจัดทำรายงานการเงินและงบการเงินต่างๆ วิเคราะห์งบการเงิน ร่วมวางแผน กำหนดนโยบายและตัดสินใจปัญหาการเงินรวมทั้งจัดทำงบประมาณ วางแผนและร่วมตัดสินใจการจัดหาและการจัดสรรเงินทุนของกิจการ ตรวจสอบดูแลเอกสารทางบัญชีและการเงินที่เกี่ยวข้องของบริษัทหรือองค์กร ดังนั้นแทบทุกองค์กรจึงต้องมีเจ้าหน้าที่การเงิน และการบัญชี เช่น ธนาคาร บริษัทประกันภัย องค์กรธุรกิจเอกชน รัฐบาล และสถานประกอบการต่างๆ รวมไปถึงบริษัทที่รับทำบัญชีให้บริษัทอื่น

จบใหม่ : 15,000 – 25,000 บาท
มีประสบการณ์: 28,000 – 90,000 บาท

2.ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี Tax Specialist
ที่ปรึกษาบัญชี

ที่ปรึกษาด้านภาษี อาชีพนี้มีหน้าที่ให้คำปรึกษากับองค์กรด้านภาษีอากรต่างๆ ทั้งกฎหมายภาษีตามประมวลรัษฎากรและภาษีอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อลดความเสี่ยงทางภาษี เช่นการคำนวณภาษีไม่ถูกต้อง การยื่นแบบรายการทางภาษี การวางแผนภาษีให้หน่วยงานหรือบริษัท เพื่อเสียภาษีที่ถูกต้องและประหยัด และแก้ปัญหาภาษีต่างๆให้แก่องค์กร ยื่นแบบรายการภาษีเงินได้ทุกประเภท ซึ่งปัจจุบันอาชีพนี้เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก
ส่วนใหญ่ทำงานอิสระ รายได้ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญ หน้าที่ความรับผิดชอบ และขนาดของบริษัท

3. ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor)

ผู้ตรวจสอบบัญชี
ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor)วางแผนตรวจสอบภายในหน่วยงานต่าง ๆ ตรวจสอบการปฎิบัติงานหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร ออกแบบและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบให้สอดคล้องกับมาตรฐานและความต้องการของผู้บริหาร ปรับปรุงแนวทางการจัดเก็บเอกสารให้สอดคล้องกับมาตรฐานการควบคุมภายใน ออกแบบและปรับปรุงผังทางเดินของงาน( Work Flow)เพื่อการควบคุมภายในที่ดี และติดตามการปฎิบัติงานต่างๆ เพื่อการกำกับดูแลที่ดีให้แก่สถานประกอบการ สถาบันหรือบริษัท หรือหน่วยงานรัฐบาล การตรวจสอบภายในนี้ยังช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การควบคุม และกระบวนการกำกับดูแลกิจการอย่างเป็นระบบและระเบียบ หากคุณเป็นผู้ตรวจสอบภายในสากล (CIA) ทำให้มีโอกาสก้าวหน้าในวิชาชีพมากยิ่งขึ้น ทำได้ทั้งอาชีพอิสระและทำงานในองค์กรโดยตรง
กรณีทำงานประจำ จบใหม่ : 20,000 – 28,000 บาท มีประสบการณ์ : 30,000 – 60,000 บาท
กรณีทำงานอิสระ รายได้ขึ้นอยู่กับจำนวนบริษัทที่รับงานตรวจสอบภายใน ขนาดของบริษัทและ ชั่วโมงการทำงาน

เฉลี่ยประมาณปีละ 3 ล้าน ถึง 10 ล้านบาท

4. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต Certified Public Accountant

ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA) ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชี โดยมีคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี(กกบ.) เป็นผู้ออกระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานการตรวจสอบบัญชี เพื่อกำกับควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มีหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร กระบวนการการจัดทำรายงานการเงินของบริษัทต่างๆ เพื่อรวบรวมหลักฐานจากการตรวจสอบที่เหมาะสมและเพียงพอเพื่อการแสดงความเห็นต่อความถูกต้องและครบถ้วนของรายงานการเงินของบริษัท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นอาชีพอิสระรายได้ดี และเป็นที่ใฝ่ฝันของนักบัญชีหลายคน
รายได้ขึ้นอยู่กับจำนวนบริษัทที่รับงานสอบบัญชีและขนาดของบริษัทเฉลี่ยประมาณปีละ 100,000 ถึง 3,000,000 บาท

5. ที่ปรึกษาทางบัญชี Accounting Consultant

ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาต

ที่ปรึกษาทางบัญชี (Accounting Consultant) อาชีพที่ปรึกษาทางบัญชี รับผิดชอบให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำด้านการบัญชีการเงิน การบัญชีบริหาร อาจรวมการวางแผนการเงินและการวางระบบ ปรับปรุงระบบสารสนเทศทางบัญชีของบริษัท เป็นได้ทั้งอาชีพอิสระและทำงานในองค์กรโดยตรง ซึ่งเป็นอีกสายงานที่มีรายได้สูง ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์
รายได้ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญ หน้าที่ความรับผิดชอบ ขนาดของบริษัทและ ชั่วโมงการทำงาน