fbpx

บตท. ร่วมกับ มธบ. จัด Money Talk ให้ความรู้ทางการเงิน

บตท. ร่วมกับ มธบ. จัด Money Talk ให้ความรู้ทางการเงิน

บตท. ร่วมกับ มธบ. จัด Money Talk ให้ความรู้ทางการเงิน

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (“บตท.” หรือ “SMC”) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมกับวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัด Money Talk ให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) เรื่อง “รู้ทัน…การเงินกับโลกยุคใหม่” ให้กับนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา

นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย หรือ บตท. รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า “ในโลกยุคปัจจุบันที่กำลังก้าวเข้าสู่ 4IR (The Fourth Industrial Revolution) เราจึงมีแผน CSR เพื่อให้ความรู้เรื่องนี้โดยเน้น กลุ่มนิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา รวมถึงคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพราะเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพที่สามารถนำความรู้นี้ไปเผยแพร่ต่อยอดได้เพื่อประโยชน์ของตนเองและต่อสังคมโดยรวม ซึ่งต้องยอมรับว่าขณะนี้มีนวัตกรรมทางการเงินที่น่าสนใจและมีประโยชน์มาก รวมถึงความเข้าใจในความจำเป็นของการออม ”

บตท. ร่วมมือกับวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (College of Innovative Business and Accountancy: CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งเป็น CSR Partner ที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางการเงินเช่นเดียวกัน และเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีศักยภาพและส่งเสริมงานวิชาการที่มุ่งเน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินแถวหน้าของสถาบันอุดมศึกษาไทย ได้ร่วมกันจัด Money Talk เรื่อง “รู้ทัน…การเงินกับโลกยุคใหม่” โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาโท/ตรี ภาควิชาเทคโนโลยีการเงิน การบัญชี ทรัพยากรบุคคล รวมถึงคณาจารย์ที่จะมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในหลากหลาย Generation เพื่อ update สถานการณ์การเงินในโลกปัจจุบัน จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมทวี บุณยเกตุ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ดร. ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า “เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เล็งเห็นความสำคัญในการเสริมสร้างและเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการเงินในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิต มหาวิทยาลัยฯ จึงร่วมกับ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย จัดสัมมนาทางด้านวิชาการนี้ขึ้นมา เนื่องจากทั้งสองหน่วยงานมีเป้าหมายตรงกันคือต้องการเพิ่มพูนองค์ความรู้ทางการเงินให้แก่นักศึกษา และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นว่าการจัด Money Talk ในครั้งนี้ สามารถให้ความรู้แก่นักศึกษาสามารถนำไปปรับใช้กับการดำเนินธุรกิจ หรือการทำงานในอนาคตต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นการตอกย้ำบทบาทพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ในการมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ พัฒนาทักษะความสามารถให้มีความพร้อมในการพัฒนาประเทศชาติ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง มีความก้าวหน้าในอาชีพ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ ให้เจริญก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ”

ที่มา: https://www.posttoday.com/pr/606718