fbpx

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ร่วมกับสถาบันพัฒนาวิชาชีพนักวิชาชีพบัญชี (IPAD)

#CPDสำหรับผู้สอบบัญชีและผู้ทำบัญชี #TFRS16 เรื่องสัญญาเช่า โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาตรฐานการรายงานทางการเงินอันดับหนึ่งของประเทศไทย รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

จองที่นั่งอบรมง่ายๆได้ตั้งแต่วันนี้ ด้วยการ สแกน QR code ในภาพพร้อมแนบหลักฐานการจ่ายเงิน
หรือ สมัครผ่าน link : http://cibax.dpu.ac.th/ipad/