fbpx

หลักสูตรนานาชาติ บริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) International Program Bachelor of Business Administration

ทำไมต้องเรียนหลักสูตรนานาชาติ? ทำไมต้องเรียนภาษาที่ 2 ภาษาที่ 3 ทำไมต้องเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย?

เคยสงสัยไหมคะว่าทำไม?………

  

ในปัจจุบันน้อง ๆ คงเคยได้ยินคำว่า Globalization หรือ โลกาภิวัฒน์ แต่อาจจะไม่รู้ความหมาย Globalization นั้นหมายถึง โลกมีความเล็กและแคบลงด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาถึงขีดสุด ทำให้การติดต่อสื่อสาร การคมนาคม ข้ามทวีปทำได้ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้นและมีราคาถูกลง  ทำให้เกิดสภาวะโลกไร้พรมแดนในช่วงชีวิตของน้อง ๆ อาจจะเห็นบริษัทข้ามชาติ หรือ Multinational Enterprise มากขึ้น เห็นคนหลากหลายเชื้อชาติและต่างวัฒนธรรมอยู่รอบ ๆ ตัวเรามากขึ้น นี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลพวงของ Globalization ค่ะ

ซึ่ง Globalization เองก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย สำหรับข้อดีจะเห็นได้ชัดเจนว่ามีการแพร่กระจายถ่ายทอดความรู้วิทยาการและวิชาการที่นำสมัยจากประเทศหนึ่งสู่อีกประเทศหนึ่งได้อย่างรวดเร็ว เราได้รับรู้ข่าวสารจากคนอีกซีกโลกเร็วขึ้น ได้ใช้สินค้าและบริการดี ๆ มีมาตรฐานสูงขึ้นในราคาที่ถูกลง เกิดการนำเข้าและส่งออก บริษัทยักษ์ใหญ่ที่เป็นบริษัทข้ามชาติ Multinational Enterprise ก็เล็งหาทำเลที่จะขยายกิจการเพื่อลดต้นทุน ซึ่งทำให้เกิดการจ้างแรงงาน โดยรวมแล้วจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาค แต่ก็ไม่ใช่จะดีไปเสียหมดทุกอย่าง ต้องยอมรับว่าทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ของคนไทยยังไม่ได้มาตรฐานมากนัก ทำให้เป็นข้อเสียเปรียบหากเกิดการอพยบแรงงานจากชาติอื่น ๆ ที่มีทักษะภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่น ๆ

ทักษะทางด้านภาษาคือทักษะที่สำคัญแต่ก็ต้องมีทักษะอื่น ๆ ที่จำเป็น หากได้ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ แถมมีทักษะที่จำเป็นในการสร้างและบริหารธุรกิจ (Business Management Skills) ด้วยนั้น น้อง ๆ จะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติ Multinational Enterprise และด้วยวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทเหล่านี้ ความเข้าใจและการปรับตัวในวัฒนธรรม (Cultural Skills) ที่หลากหลายถือเป็นอีกทักษะที่จำเป็น ทักษะของความเป็นผู้ประกอบการเป็นทักษะ (Entrepreneurial Skills) ที่หลายองค์กรมองหา เพราะบุคลากรที่มีทักษะนี้มักจะเป็นผู้ที่ริเริ่ม สร้างสรรค์ แก้ไขปัญหาได้เก่ง และมีความรับผิดชอบสูง และอีกหนึ่งทักษะที่ขาดไม่ได้เลยนั่นคือ ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative and Innovative Thinking Skills) เพราะแต่ละองค์กรมุ่งเน้นเพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน จำเป็นจะต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ บุคลากรที่มีกระบวนความคิดสร้างสรรค์มีนวัตกรรมจะเป็นทรัพยากรสำคัญที่สร้างความสามารถหลักให้กับองค์กร (Core Competencies)

หลักสูตรบริหารธุรกิจ นานาชาติ ของวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (College of Innovative Business and Accountancy: CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ โดยมีมากกว่า 22 สัญชาติทั่วโลก จากยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ และเอเชีย โดยเฉพาะ AEC และจีน ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ความหลากหลายวัฒนธรรมและสามารถสร้างพันธมิตรกับเพื่อนต่างชาติซึ่งถือเป็นหนึ่งในจุดแข็งของเรา อีกทั้งยังมุ่งเน้นและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ การสร้างโมเดลทางธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างนักธุรกิจ ผู้บริหาร และผู้ประกอบการ Startup ที่เก่ง ประสบความสำเร็จ และมีคุณธรรม เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศและของโลก 

โดยเน้นให้ความรู้ด้านวิชาการและส่งเสริมการพัฒนาทักษะทักษะการบริหารและการประกอบการธุรกิจทั้งในระดับประเทศและในระดับโลก ให้สมกับคำว่า เตรียมพร้อมสู่ Globalization อย่างแท้จริง ผ่านวิชาและกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business) ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว (Tourism Entrepreneurship) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (English for Business Communication) การตลาดยุคดิจิทัล (Marketing in Digital Era) การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ Startup (Management and Entrepreneurship) และ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chain Management) นักศึกษาจะได้เรียนในบรรยากาศที่มีนักศึกษาจากหลากหลายชาติโดยผู้สอนและระบบการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ สามารถฝึกงานได้ทั้งในและต่างประเทศ และส่งเสริมให้นักศึกษาได้สร้างความสัมพันธ์และมิตรภาพที่ดีท่ามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพื่อเป็นผู้บริหาร ผู้ประกอบการ บุคลากรทางธุรกิจที่พร้อมและเป็นที่ต้องการสำหรับองค์กรระดับโลก

นี่คือเหตุผลที่สำคัญ…ทำไมต้องเรียนหลักสูตรนานาชาติ? ทำไมต้องเรียนภาษาที่ 2 ภาษาที่ 3? ทำไมต้องเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย?