fbpx

การเรียนรูปแบบใหม่ นำนวัตกรรมต่อยอดไอเดียสู่ความสำเร็จ STEM University

สวัสดี ชาว DPU ทุกคน ช่วงนี้คำว่า STEM University กำลังเป็นคำฮิตติดหูกันในหลาย ๆ ภาคส่วน โดยเฉพาะในสถาบันการศึกษาก็พูดถึงคำนี้กันมาก และกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก

ในวันนี้ Admin จึงรวบรวมข้อมูลมาให้อัพเดทกัน และเรามาดูกันว่าที่  DPU นั้นได้นำ STEM University มาปรับใช้อย่างไรบ้าง

ก่อนอื่นเราต้องรู้ความหมายก่อน ว่า STEM คืออะไร

STEM คือ แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4  สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์(Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) โดยการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน การเรียนรู้แบบ STEM เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ไม่เน้นการท่องจำ แต่เป็นการสร้างความเข้าใจ ผ่านการปฏิบัติให้เห็นจริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด  การตั้งคำถาม การแก้ปัญหา การหาข้อมูลและการวิเคราะห์ พร้อมทั้งสามารถนำข้อมูลที่ค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจำวันได้

ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายงานภาคีสัมพันธ์ และ CEO วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) กล่าวว่า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้มีการเตรียมพร้อมในการรับมือกับการปฏิวัติอุตสหกรรม 4.0 ที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้ โดยมหาวิทยาลัยได้นำแนวการเรียนแบบ STEM เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน โดยเริ่มต้นวางพื้นฐานการเรียนให้นักศึกษาต้งแต่ชั้นปีที่ 1 ทุกหลักสูตร อาทิ นิติศาสตร์  บัญชี นิเทศศาสตร์ และคณะอื่นๆ ซึ่งนักศึกษาต้องได้เรียนรู้ และสัมผัสเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็น Science, Engineering concept, Drone, AR, VR, Robot, Hologram, Digital Media, Business Model Canvas และ Chatbot เป็นต้น

โดยมุ่งให้นักศึกษาได้ลงมือปฎิบัติจริง ลดการท่องจำอย่างที่ผ่านมา นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์และต่อยอดองค์ความรู้ สู่การสร้าง Business Project ในชั้นปี 2 ต่อไป  และสามารถสร้างทีมงานที่แข็งแกร่ง จากการรวมตัวของเพื่อนนักศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์  รู้จักการระดมเงินทุน สร้างธุรกิจให้เป็นจริงได้ในชั้นปี 3 และพร้อมก้าวออกไปสัมผัสประสบการณ์ทำงานจริง หรือฝึกงานในสถานประกอบการชั้นนำได้อย่างเชี่ยวชาญ ในชั้นปี 4 เป็นมนุษย์ยุคดิจิทัลที่ทำงานได้สมบูรณ์ทันยุค 4.0  

รวบรวมข้อมูลโดย Admin พี่ทอป