fbpx

การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล … ประสบการณ์เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ตามทันยุคดิจิทัล สานฝันการบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง และพัฒนาตนเป็นมนุษย์สายพันธุ์ Startup Business ในยุค Thailand 4.0

[vc_row 0=””][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”7806″ img_size=”full” css_animation=”fadeInLeft”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล (Management and Digital Entrepreneurship Program) วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มุ่งเน้นการสร้างนักบริหารจัดการองค์กรและผู้ประกอบการแห่งยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ผู้ซึ่งจะสามารถพัฒนาตนไปสู่ “Digital Leader” ผู้นำการเปลี่ยนแปลงองค์กรและบุคลากรให้ทำงานได้ดีภายใต้สภาพแวดล้อมยุคดิจิทัล เพื่อสร้างความแตกต่างและมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการแข่งขันขององค์กรยุคดิจิทัล ทั้งนี้ โดยส่งเสริมการเรียนรู้เชิงทดลองประกอบการจริงภายใต้กลไกสนับสนุนที่เอื้อต่อการทำธุรกิจที่ทันยุคทันสมัย อาทิ Maker Space, Co-working Space รวมถึงการเชื่อมโยงกับ SMEs Network ต่างๆ ในไทย ภายใต้คำแนะนำอย่างใกล้จากคณาจารย์และกูรูธุรกิจผู้มากประสบการณ์ โดยตลอดระยะเวลาที่เรียนในหลักสูตร[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=”” width=”1/2″][vc_column_text 0=””]การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลเป็นหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อขานรับกับการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) ยุคที่โมเดลธุรกิจและขีดความสามารถขององค์กรจะเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีที่เลือก และถือเป็นยุคทองของผู้ประกอบการทั่วโลกอย่างแท้จริง ดังจะสังเกตได้จากตัวอย่างความเคลื่อนไหวอย่างฉับไวของกลุ่ม Tech Company หรือ Startup อาทิ Google, Amazon, Facebook, Apple, Uber, Grab, Netflix, Airbnb เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ การเรียนการสอนของหลักสูตรในปีแรกจึงมุ่งไปที่การเสริมสร้างแรงบันดาลใจและจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการเพื่อการแสวงหาโอกาส และ/หรือ ต่อยอดนวัตกรรมในการประกอบการ จากนั้นเมื่อเข้าสู่ปีที่ 2 นักศึกษาจะได้ท่องโลกธุรกิจ เสริมภูมิรู้ สร้างภูมิคิด พิชิตการประยุกต์ใช้กลยุทธ์เพื่อการสร้าง/ พัฒนาธุรกิจเสมือนจริง ต่อด้วยการลับคมความคิดด้านชั้นเชิงกลยุทธ์ในการบริหารจัดการและการประกอบการอย่างครบเครื่องในปีที่ 3 รวมถึงลงมือทำโครงงานทางธุรกิจ (Capstone) ไปถึงขั้นพัฒนาเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ ทดลองทำการตลาดจริง และฝึกประเมินผลการทำธุรกิจ จนกระทั่งมีความพร้อมที่จะออกไปฝึกปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐและเอกชนต่างๆ หรือเลือกที่จะฝึกการประกอบการธุรกิจ SMEs หรือ Startup Business เต็มรูปแบบ ภายในระยะเวลาตั้งแต่ 1 ภาคการศึกษาจนถึง 1 ปีการศึกษา

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”7558″ img_size=”full” css_animation=”fadeInRight”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]ธุรกิจ SMEs หรือ Startup ที่สามารถเติบโตประสบความสำเร็จต้องอาศัยนักบริหารจัดการที่มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายทางธุรกิจที่ชัดเจน พร้อมทั้งเก่งกลยุทธ์สร้างการเปลี่ยนแปลงสู่สังคม ฉันใดก็ฉันนั้น หลักสูตรการเรียนดีๆ ย่อมมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่ชัดเจน และทันยุคทันเหตุการณ์ ในกรณีของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล เรามองไกลในการสร้าง “Digital Manager” และ “Digital Entrepreneur” ผู้มี Business DNA ที่พร้อมทำธุรกิจในยุค Thailand 4.0 ในบริบทของ AEC+China เรามีความมั่นใจว่าผู้จบการศึกษาในหลักสูตรนี้จะสามารถก้าวออกไปสู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจและยั่งยืน

อาจารย์นรภัทร จันทร์ผ่อง
หัวหน้าหลักสูตรการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]