fbpx

Innovation Workshop

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ล้ำหน้าคู่แข่งในยุคดิจิทัลด้วยนวัตกรรม”

20 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน 2560

เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์