fbpx

DPU ปลูกฝังความรู้ด้านธุรกิจสร้างนักธุรกิจมืออาชีพขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

เมื่อภาคธุรกิจกลายเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของประเทศ ทั้งภาครัฐบาลเเละภาคเอกชนต่างได้จัดตั้งโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ธุรกิจ SMEs เเละ ธุรกิจ Startup ให้เติบโตเเข็งเเรง

ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) จึงปลูกฝังความรู้ด้านธุรกิจให้กับนักศึกษาในทุกคณะ เพราะเชื่อว่าธุรกิจคือสิ่งที่ซ่อนอยู่ในทุกอาชีพ นักศึกษาจะได้ลงมือฝึกปฏิบัติการทำธุรกิจจริง โดยสร้างความได้เปรียบให้นักศึกษามองเห็นช่องทางในการทำธุรกิจในประเทศไทย กลุ่มประเทศอาเซียน เเละประเทศจีนได้อย่างมีศักยภาพ

อาจารย์ วีรพล สวรรค์พิทักษ์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารการตลาดและพัฒนาแบรนด์ CIBA และผู้อำนวยสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่าปัจจุบันเราอยู่ในโลกที่เป็นทุนนิยม มองในเเง่บวก ทุนนิยมเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยการทำธุรกิจโดยเเท้ หลายประเทศที่พัฒนาได้เพราะจากการทำธุรกิจ จะเห็นได้ว่าทุกประเทศที่พัฒนาจะมีระบบเศรษฐกิจที่เเข็งเเกร่ง ซึ่งระบบเศรษฐกิจนั้นคือ SMEs ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีสัดส่วนสูงสุดของประเทศรวมถึงประเทศไทย

“มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในฐานะสถาบันศึกษา ได้มุ่งปลูกฝังให้นักศึกษาทุกคนมีความรู้ด้านธุรกิจเป็นเเนวคิดหลัก ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า นักธุรกิจเป็นผู้สร้างชาติ ดังนั้น นักศึกษาในทุกคณะต้องเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจโดยให้เห็นภาพรวมของการทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างองค์กร การตั้งธุรกิจ การตลาด การเงิน การผลิต ฯลฯ ซึ่งนักศึกษาทุกคนต้องรู้ทุกกระบวนการของการบริหารเเละการทำธุรกิจ

ไม่ว่านักศึกษาจะเรียนอยู่ในคณะไหน สาขาวิชาใด เราต้องการให้นักศึกษาทุกคนมีความชำนาญในสายนักศึกษาเลือกเรียน เเละสามารถนำความรู้ที่ตนเองถนัดมาสร้างสรรค์ให้เป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้ เราสอนให้นักศึกษาได้รู้จริง รู้ลึก เเละลงมือปฏบัติจริงเพื่อให้สามารถต่อยอดการทำธุรกิจได้ในอนาคต เพราะเราเชื่อว่าการมีความรู้ด้านธุรกิจจะเป็นเเต้มต่อให้กับตัวคุณ มีไอเดียเพียงอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีความรู้ธุรกิจควบคู่กัน ถึงจะทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้อย่างยังยืน

ในขณะที่ภาครัฐบาลผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ในฐานะผู้ผลิตบัณฑิตเข้าสู่ตลาดเเรงงานได้มีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้สอดรับกับนโยบายของชาติจึงได้ก่อตั้ง วิทยาลัยบริหารธุรกิจเชิงนวัตกรรมเเละการบัญชี หรือ CIBA เพื่อพัฒนาเเละสร้างคุณภาพของบัณทิตให้รองรับกับความต้องการของตลาดเเรงงานได้ในอนาคต

ธุรกิจบันฑิตย์พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพเเละผลิตบัณทิตให้มีคุณภาพ เพื่อตอบโจทย์ต่อความต้องการในภาคธุรกิจเเละตลาดเเรงงานโลกในอนาคต พร้อมสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพสู่สังคมเพื่อขับเคลื่อนประเทศได้อย่างยังยืน

Credit : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 8 สิงหาคม 2559