fbpx

บทความวิชาการ


บทความสารนิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)


พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

คณะกรรมการกลั่นกรองบทความคณะกรรมการกลั่นกรองบทความ ดร.โสภณ แย้มกลิ่น
อาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ดร.จินตนัย ไพรสณฑ์
ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบสมรรถนะแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TCTC)
สาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.นัทธ์หทัย อือนอก
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
มหาวิทยาลัยธนบุรี


 • Mr.WEN YOUZHI

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อทุเรียนไทย ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ของผู้บริโภคชาวจีน เจเนอเรชั่น Y ในมณฑลกวางซี ประเทศจีน
  FACTORS INFLUENCING THE PURCHASING DECISION OF THAI DURI THROUGH SOCIAL NETWORK OF GENERATION Y CHINESE CONSUMERS IN GUANGXI PROVINCE, CHINA
  Download
 • Miss WAIXIU SHI

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการบรรจุภัณฑ์ชั้นนอกซ้ำ ของผู้บริโภค กลุ่มเจเนอเรชัน Y ในกรุงเทพมหานคร
  FACTORS AFFECTING THE WORK PERFORMANCE OF GENERATION Y EMPLOYEES IN BANGKOK AND METROPOLITAN REGIONS
  Download
 • นางสาววิระวัลย์ ลาภธนวรกุลชัย

  ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านทางอีคอมเมิร์ซแพล็ตฟอร์มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
  FACTORS AFFECTING CONSUMERS' PURCHASING BEHAVIOR VIA E-COMMERCE PLATFORMS IN BANGKOK
  Download
 • นางสาวณัฐกฤตา คงอยู่

  ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการการตัดสินใจซื้อผ้าอนามัยของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
  FACTORS AFFECTING CONSUMER DECISION MAKING PROCESS OF PURCHASING SANITARY NAPKINS
  Download
 • นางสาวลลิลล์ณิฏา เย็นทูล

  พฤติกรรมการบริโภคสินค้าของใช้ฟุ่มเฟือยของกลุ่มลูกค้า Gen Z ในเขตพื้นที่ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
  CONSUMER BEHAVIOR OF LUXURY GOODS AMONG GEN Z CUSTOMERS IN PATHUMWAN AREA BANGKOK
  Download
 • นายทัดเทพ พึ่งตนเอง

  อิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคลและส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อ พฤติกรรมการซื้อทุเรียนของผู้บริโภค กลุ่ม Gen Y ในจังหวัดปราจีนบุรี
  THE INFLUENCE OF PERSONAL FACTORS AND MARKETING MIX ON DURIAN PURCHASING BEHAVIOR OF GEN Y CONSUMERS IN PRACHINBURI
  Download
 • นายธนรัตน์ บาลทิพย์

  การศึกษาตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ของภาคอุตสาหกรรม
  AN INVESTIGATION OF INDUSTRIAL LOGISTICS PERFORMANCE INDEX
  Download
 • นางสาวปรียานุช ชูจร

  ความสัมพันธ์ของปัจจัยการรับรู้ ปัจจัยแรงจูงใจ และประสิทธิภาพการทำงานรูปแบบ Work From Home ของข้าราชการกรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
  RELATIONSHIP AMONG COGNITION FACTORS, MOTIVATION FACTORS, AND THE WORK - FROM - HOME EFFICIENCY OF ROYAL THAI ARMED FORCES HEADQUARTERS JOINT OPERATIONS OFFICERS
  Download
 • นายกฤษฎา ราชรักษ์

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานกลุ่ม Generation Y ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
  FACTORS EFFECTING ON EMPLOYEE PERFORMANCE FOR Y GENERATION IN BANGKOK AND METROPOLITAN
  Download
 • Mr.PANG TIANSHUO

  ศูนย์บริการชาร์จประจุรถยนต์ไฟฟ้า EV
  EV CHARGE CENTER
  Download
 • นางสาวปรียา เวชกุล

  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการสนับสนุนการตัดสินใจกับกระบวนการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของผู้บริโภคชาวไทย กลุ่ม Gen Y ในช่วงสถานการณ์ COVID-19
  RELATIONS BETWEEN DEMOGRAPHIC FACTORS, DECISION SUPPORT FACTORS, AND PERSONAL FINANCIAL PLANNING PROCESS OF GEN Y THAIS DURING THE COVID-19 PANDEMIC
  Download
 • นางสาวชะวัลนุช สลับลึก

  ความคิดเห็นต่อปัจจัยสนับสนุนขององค์การที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงาน ในระหว่างการทำงานจากที่บ้านของพนักงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
  THE OPINIONS ON ORGANIZATION SUPPORTS FACTORS AFFECTING ON WORK PERFOMANCE DURING WORK FROM HOME OF EMPLOYEES IN BANGKOK AND MUNICIPALITIES
  Download
 • Miss SHENG YANG CHUN

  แผนธุรกิจเครื่องดื่มสมูทตี้สีเขียว
  BUSINESS PLAN “GREEN SMOOTHIE”
  Download
 • นางสาวกมลวรรณ ชัยอาภรณ์

  ศึกษาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรส่วนกลาง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  THE STUDY OF THE EMPLOYEES’ PERFORMANCE IN COOPERATIVE AUDIT DEPARTMENT
  Download
 • นางสาวกัญนิตตา เหล่าดี

  การรับรู้ประโยชน์ ความง่ายต่อการใช้งาน และทัศนคติในการใช้งานที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ : กรณีศึกษาพนักงาน โรงเรียนนานาชาติเด่นหล้า จังหวัดนนทบุรี
  PERCEIVED BENEFIT EASE OF USE AND USAGE ATTITUDES AFFECTING SATISFACTION OF ONLINE ENGLISH COURSES: CASE STUDY OF EMPLOYEES IN DENLA BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL NONTHABURI
  Download
 • นางสาวกัญพิชา ฮึกหาญตระกูล

  บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
  ORGANIZATIONAL ENVIRONMENT AND GOOD ORGANIZATIONAL MEMBERSHIP BEHAVIOR ON EMPLOYEE PERFORMANCE: A CASE STUDY OF ADVANCE INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
  Download
 • นายฉัตร โชติช่วง

  คุณภาพงานบริการที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการศูนย์บริการทรูมูฟ สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
  SERVICE QUALITY THAT INFLUENCES THE SATISFACTION OF TRUE MOVE SERVICE CENTER USERS AT THE CENTRAL PLAZA, CHAENGWATTANA BRANCH
  Download
 • นางสาวธารีรัตน์ สอนสุชล

  ปัจจัยประชากรศาสตร์และแรงจูงใจในการทำงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ในการทำงานของบุคลากร กรณีศึกษา : สำนักงานเลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุด
  DEMOGRAPHIC FACTORS AND WORK MOTIVATION AFFECTING WORK EFFICIENCY OF PERSONNEL: A CASE STUDY OF SECRETARIAT OF THE ATTORNEY GENERAL'S OFFICE
  Download
 • นางสาวปิยะพัชร์ บุญกระสินธุ์

  การพยากรณ์ความต้องการและการวางแผนการสั่งซื้อ กรณีศึกษา บริษัทยางรถยนต์แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
  DEMAND FORECASTING AND INVENTORY PLANNING A CASE STUDY OF TIRE COMPANY IN BANGKOK
  Download
 • นางสาวพัสร์ศิริณ ศรีแสงฉาย

  กลยุทธ์การสื่อสารของผู้ทรงอิทธิพลที่ส่งผลต่อความภักดีต่อการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
  INFLUENCER COMMUNICATION STRATEGIES AFFECTING CONSUMER LOYALTY IN ONLINE SHOPPING IN BANGKOK
  Download
 • นายอยุทธ์ แก้ววิไล

  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับปัจจัยการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสตรีทออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
  RELATIONSHIP BETWEEN MARKETING MIX FACTORS AND FACTORS OF PURCHASING DECISION ON STREET FASHION CLOTHES THROUGH ONLINE IN BANGKOK AND ITS SUBURBS
  Download
 • นายกุลธวัช ปิยะลังกา

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการติดตามกีฬาบาสเกตบอล ของชาวไทยกลุ่มเจเนอเรชัน Y ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
  FACTORS INFLUENCING MOTIVATION TO FOLLOW BASKETBALL OF THAI OF GENERATION Y IN BANGKOK AND METROPOLITAN
  Download
 • นางสาวเสาวลักษณ์ ภักดีผล

  ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ ของผู้ใช้บริการในจังหวัดปทุมธานี
  FACTORS AFFECTING MORTGAGE SERVICE CHOICE OF GOVERNMENT HOUSING BANK PROVINCE USERS IN PATHUM THANI
  Download
 • นางสาวลลิตา สีดารักษ์

  ปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ความเข้าใจ และความคิดเห็นในการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (E-FILING)
  PERSONAL FACTOR COGNITION AND OPINIONS ON FILING RETURNS AND PAYING PERSONAL INCOME TAX VIA THE INTERNET OF PEOPLE WHO HAVE TO PAY TAX IN CHATUCHAK ARE BANGKOK
  Download
 • นางสาวนัชยาลัย ไกลถิ่น

  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางแผนการเงินเพื่อเกษียณ ของพนักงานบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
  -
  Download
 • นางสาวธนิศรา ราชดี

  อิทธิพลของการบริหารความเสี่ยงที่มีต่อผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย
  THE IMPACT OF RISK MANAGEMENT ON ORGANIZATIONAL PERFORMANCE: THE CASE OF SAVING AND CREDIT COOPERATIVES IN THAILAND
  Download
 • นางสาวทิพย์ภาวรรณ แตงชุ่ม

  การสำรวจแนวทางการจัดการหนี้สินของคนวัยทำงาน ในจังหวัดนนทบุรี ในช่วงโรคระบาดโควิด-19 ใน ปีพ.ศ.2563-2564
  A SURVEY OF DEBT MANAGEMENT GUIDELINES OF PEOPLE OF WORKING AGE IN NONTHABURI PROVINCE DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN 2020-2021
  Download
 • นายอณัฐชา ภูวงษ์

  อิทธิพลของปัจจัยประชากรศาสตร์และคุณภาพการให้บริการที่มีต่อการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้าใหม่ กรณีศึกษา โรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4 (สำนักงานใหญ่)
  DEMOGRAPHIC FACTORS INFLUENCE ON SERVICE QUALITY AND SERVICE DECISIONS OF NEW CUSTOMERS: A CASE STUDY OF 4 VETERINARY HOSPITALS (HEAD OFFICE)
  Download
 • นางสาวณัฐชญา ชูนวน

  การศึกษาความสามารถในการปรับตัวและความสุขในที่ทำงานในสภาวะปกติใหม่ของพนักงานไทยออยล์ สายงานร้านสหกรณ์ปั๊มน้ำมัน
  A STUDY OF RESILIENCE AND HAPPINESS AT WORK DURING NEW NORMAL EMPLOYEES AT COOPERATIVE DIVISION, THAI OIL COMPANY LTD
  Download
 • Miss Yunni Lu

  แผนธุรกิจ จำหน่ายทิชชู่ทางออนไลน์ ทิชชู่ ein.b ให้ดูแลคุณ
  A STUDY OF RESILIENCE AND HAPPINESS AT WORK DURING NEW NORMAL EMPLOYEES AT COOPERATIVE DIVISION, THAI OIL COMPANY LTD.
  Download
 • นางสาวจิราพร ผมทำ

  คุณภาพการให้บริการติดตั้งฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเค เอ็กซ์ตร้า เอ็นเตอร์ไพรส์ กรุงเทพมหานคร
  QUALITY OF CAR WINDOW FILM INSTALLATION SERVICE CASE STUDY OF PK EXTRA ENTERPRISE LIMITED PARTNERSHIP BANGKOK
  Download
 • นางสาวสุวิมล อ้อยหวาน

  แผนธุรกิจ All Around Clothing
  FASHION CLOTHING FOR FEMALE CUSTOMERS “ALL AROUND CLOTHING”
  Download
 • นางสาวปภัสรินทร์ อนันต์มณีชัย

  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจของแนวทางการบริหารจัดการมลพิษของฟาร์มไก่เนื้อระบบปิด เพื่อการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนในจังหวัดนครราชสีมา
  EXPLORATORY FACTOR ANALYSIS FOR POLLUTION MANAGEMENT GUIDELINE FOR SUSTAINABLE BUSINESS OF THE CLOSED SYSTEM BROILER FARM IN NAKHON RATCHASIMA PROVINCE
  Download
 • นางสาวธิดารัตน์ มณีอินทร์

  การบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมของกรมชลประทาน กรณีศึกษา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี
  PARTICIPATORY IRRIGATION MANAGEMENT PROCESS OF ROYAL IRRIGATION DEPARTMENT CASE STUDY: KRASEAO OPERATION AND MAINTENANCE PROJECT
  Download
 • นางสาวศตกมล คร้ามวอน

  การปรับตัวของผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มขนาดเล็ก ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในเขตกรุงเทพมหานคร
  THE ADAPTATION OF SMALL RESTAURANT AND CAFÉ ENTREPRENEURS IN BANGKOK DURING THE COVID-19 PANDEMIC SITUATION
  Download
 • นางสาวอาภากร สายสุวรรณ

  ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และแรงจูงใจของพนักงานที่มีต่อสายการบินในการกลับมาปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  THE IMPACT OF THE COVID-19 SITUATION ON AIRLINE EMPLOYEE MOTIVATION TO RETURN TO WORK EFFICIENTLY
  Download
 • นางสาวนลัชนันท์ อัมระนันทน์

  อิทธิพลของปัจจัยประชากรศาสตร์และทุนมนุษย์ที่มีต่อผลการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานพัสดุ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานอัยการสูงสุด
  INFLUENCE OF DEMOGRAPHIC AND HUMAN CAPITAL FACTORS ON PROCUREMENT OFFICER’S PERFORMANCE UNDER THE SUPERVISION OF THE OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
  Download
 • นายธนพล กิจแสงทอง

  การปรับตัวในการทำงานของพนักงาน บริษัท สหบางบัวทองขนส่งจำกัด ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
  WORK ADAPTATION OF EMPLOYESS IN SAHA-BANG BUA THONG TRANSPORTATION DURING THE COVID-19 PANDEMIC
  Download
 • นางสาวสิริกัญญา ประดับ

  แนวทางการส่งออกลำไยสดทางอากาศจากประเทศไทยไปยังประเทศฝรั่งเศส
  THE GUIDELINES OF EXPORT FRESH LONGAN BY AIR FROM THAILAND TO FRANCE
  Download
 • นางสาวธีรวัฒน์ ธีรเสนี

  แนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการขายสินค้าออนไลน์ ในยุค COVID-19
  GUIDELINES FOR THE ADJUSTMENT OF MERCHANDISE ENTREPRENEURS IN THE COVID-19 ERA
  Download
 • นางสาวภัศราภรณ์ ไพศาลอัชพงษ์

  อิทธิพลของปัจจัยประชากรศาสตร์และปัจจัยสนับสนุนที่มีต่อพฤติกรรมมุ่งเน้น การประหยัดพลังงานของพนักงาน กรณีศึกษา สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
  INFLUENCE OF DEMOGRAPHIC FACTORS AND SUPPORTING FACTORS ON EMPLOYEES’ ENERGY - SAVING BEHAVIOR CASE STUDY OF THE GOVERMENT LOTTERY OFFICE
  Download
 • นางสาวภวรัญชน์ คุณอุดม

  แผนธุรกิจ Momo Underarm Cream
  MOMO UNDERARM CREAM BUSINESS
  Download
 • นางสาวณัฐฏาภรณ์ สุขะปิณฑะ

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าร้าน Matchbox ของผู้บริโภค Generation Y ในกรุงเทพมหานคร
  FACTORS INFLUENCING GENERATION Y CONSUMERS’ PURCHASES AT MATCHBOX STORES IN BANGKOK
  Download
 • นางสาวคุณัญญา รอดทัศนา

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากออนไลน์แอพพลิเคชั่นของผู้บริโภคเจนเนอร์เรชั่นวายในประเทศไทย
  FACTORS RELATING TO THE PRODUCT PURCHASING BEHAVIORS VIA ONLINE APPLICATION OF GENERATION Y CONSUMERS IN THAILAND
  Download
 • นางสาวกมลชนก ผดุงทศ

  การรับรู้ภาพลักษณ์ธุรกิจประกันชีวิตในยุค COVID 19 ของผู้บริโภคในประเทศไทย
  PERCEPTION ON CORPORATE IMAGE OF LIFE INSURANCE BUSINESS DURING THE COVID-19 SITUATION OF THAI CONSUMERS
  Download
 • นายธนดล ลิ่มเจริญชาติ

  ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อโมเดลประกอบ
  FACTORS AFFECTING THE DECISION MAKING PROCESS TO PURCHASE A MODEL KIT
  Download
 • นางสาวเสาวลักษณ์ ประสาททอง

  ปัจจัยกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดแบบโอทูโอที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อโยเกิร์ตเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคเจเนอเรชั่น Z ในเขตกรุงเทพมหานคร
  O2O MARKETING PROMOTION STRATEGIES FACTORS AFFECTING PURCHASING BEHAVIOR TOWARDS HEALTH BENEFICIAL YOGURT OF GENERATION Z CONSUMERS IN BANGKOK
  Download
 • นายเอกภพ แพรขาว

  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารคลีนของผู้บริโภคเจเนเรชั่น Z ในเขตกรุงเทพมหานคร
  FACTORS AFFECTING CONSUMERS' DECISION TO CONSUME CLEAN FOOD OF GENERATION Z IN BANGKOK
  Download
 • นางสาวรัตนาภรณ์ ธนาคุณ

  ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชั่น TikTok ของผู้บริโภคในประเทศไทย
  FACTORS AFFECTING PURCHASING BEHAVIOR THROUGH THE TIKTOKAPPLICATION OF CONSUMERS IN THAILAND
  Download
 • นายพีรพล โตธนาคม

  การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ซื้อเครื่องดื่มฟังก์ชันนัลดริงก์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
  INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS INFLUENCING DECISION MAKING TOWARDS PURCHASING FUNCTIONAL BEVERAGES FOR CONSUMERS IN BANGKOK
  Download
 • นางสาววิมพ์วิพา เขียวลำใย

  การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าแม่และเด็ก ในตลาดออนไลน์
  MARKETING COMMUNICATION THAT AFFECTS THE PURCHASING DECISION OF MOTHER AND CHILD PRODUCTS IN THE ONLINE MARKET
  Download
 • นางสาวชุตินันท์ อุไรชื่น

  ปัจจัยที่มีผลต่อการทำศัลยกรรมความงามของผู้หญิงเจนเนอเรชั่น Y เขตกรุงเทพมหานคร
  FACTORS AFFECTING THE DECISION TO HAVE COSMETIC SURGERY OF WOMEN IN GENERATION Y IN BANGKOK
  Download
 • นางสาวนารีรัตน์ ภาคกินร

  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของลูกค้าบนสื่อออนไลน์ ของกลุ่มเจเนอเรชั่น Y ในประเทศไทย
  FACTORS RELATED TO CUSTOMER ENGAGEMENT ON THE ONLINE MEDIA OF GENERATION Y IN THAILAND
  Download
 • นางสาวอารีนันท์ วีรญาณพันธุ์

  ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการรับประทานบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในสถานการณ์โควิด 19
  FACTORS AFFECTING BEHAVIOR OF EATING GRILLED BUFFET OF CONSUMERS IN BANGKOK METROPOLITAN REGION IN THE SITUATION OF COVID-19
  Download
 • นางสาวภัทรานิษฐ์ กลัดเขียว

  การตอบสนองต่อการรับชม Live Video Streaming ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
  RESPONSE TO LIVE VIDEO STREAMING OF CONSUMERS IN BANGKOK
  Download
 • นางสาวเบญจ์สิริ แต่งผิว

  พฤติกรรมการซื้อและการสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการซ้ำของผู้ใช้บริการคลินิกเสริมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร
  CONSUMER PURCHASING BEHAVIOR AND MARKETING COMMUNICATION AFFECTING REPETITION OF BEAUTY CLINIC SERVICE USERS’ IN BANGKOK
  Download
 • นางสาวสุทธิกานต์ คุณาธิป

  การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการการผลิตสินค้า (ตู้รางเลื่อน) ด้วยแนวคิดอะไจล์ กรณีศึกษาบริษัท เทลอัสซิสเต็มส์ จำกัด
  THE IMPROVEMENT IN OPERATIONS PROCESS OF MANUFACTURING BASED ON AGILE CONCEPT: THE CASE STUDY OF TELLUS SYSTEMS LIMITED
  Download
 • นางสาวสาริสา ปิตินานนท์

  การยอมรับเทคโนโลยีและปัจจัยความสำเร็จของระบบ SAP ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้งานของพนักงานบริษัท เกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจรแห่งหนึ่ง
  TECHNOLOGY ACCEPTANCE AND SUCCESS FACTORS OF SAP SYSTEM AFFECTING THE SATISFACTION OF EMPLOYEES IN AGRO-INDUSTRIAL AND FOOD COMPANIES
  Download
 • นางสาวอมรศรี ป้อมเปียก

  ภาพลักษณ์ตราสินค้าและคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความภักดีของ ผู้ใช้บริการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
  BRAND IMAGE AND SERVICE QUALITY AFFECTING LOYALTY OF USERS OF THAI POST CO., LTD.
  Download
 • นางสาวศศิชานันท์ ฤกษ์เรืองชัย

  ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนออนไลน์ของนักศึกษา กรณีศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร
  OPINIONS OF STUDENTS TOWARDS ONLINE TEACHING AND LEARN MANAGEMENT DURING THE COVID-19 SITUATION: A CASE STUDY OF THE FACULTY OF ENGINEERING, RMUTP, PHRA NAKHON
  Download
 • นายกฤษฎา ราชรักษ์

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานกลุ่ม Generation Y ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
  FACTORS EFFECTING ON EMPLOYEE PERFORMANCE FOR Y GENERATION IN BANGKOK AND METROPOLITAN
  Download
 • นางสาวธนภร สภาเจริญกุล

  ความพึงพอใจในงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของประชาชนวัยทำงาน ในเขตคลองสาน
  JOB SATISFACTION AFFECTING WORK EFFICIENCY OF WORKING PEOPLE IN KHLONGSAN AREA
  Download
 • นางสาวชะวัลนุช สลับลึก

  ความคิดเห็นต่อปัจจัยสนับสนุนขององค์การที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงาน ในระหว่างการทำงานจากที่บ้านของพนักงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
  THE OPINIONS ON ORGANIZATION SUPPORT FACTORS AFFECTING WORK PERFORMANCE DURING WORK FORM HOME PERIODS OF EMPLOYEES IN BANGKOK AND THE METROPOLITAN REGION
  Download
 • Miss Sochhorlyda Khim

  THE FACTORS AFFECTING CAMBODIAN CONSUMERS’ DECISION TO USE PUBLIC TRANSPORTATION SERVICES
  THE FACTORS AFFECTING CAMBODIAN CONSUMERS’ DECISION TO USE PUBLIC TRANSPORTATION SERVICES
  Download
 • นางสาวชฎาภรณ์ โสจิศันสนีย์

  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่าน แอปพลิเคชันในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19
  FACTORS RELATED TO THE ADTITUDE OF THE FOOD DELIVERY APLICATION DURING THE COVID-19 PANDEMIC
  Download
 • Mr.Gai Zhe

  แผนธุรกิจ "LOW CAL"
  BUSINESS PLAN “LOW CAL”
  Download