fbpx

บทความวิชาการ


บทความสารนิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( MBA)


พ.ศ.2563 | พ.ศ.2564

คณะกรรมการกลั่นกรองบทความดร.โสภณ แย้มกลิ่น
อาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ดร.จินตนัย ไพรสณฑ์
ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบสมรรถนะแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TCTC)
สาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.สุเทพ นิ่มสาย
วิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. กุณฑลรัตน์ ทวีวงศ์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร. กิตติชัย อธิกุลรัตน์
ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ • นายนัท เอมรัฐ

  เส้นทางผู้บริโภคและจุดสัมผัสกับแบรนด์ในยุคดิจิทัลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทของสะสมที่ระลึก ผ่านอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มของผู้บริโภคในประเทศไทย
  Download
 • Miss Nong Caifei

  แผนธุรกิจ CF INTERNET CAFE
  Download
 • Miss Fan Xiaoyan

  แผนธุรกิจ FAN BIKE
  Download
 • Mr.Zhao Xingbang

  แผนธุรกิจ MI STORE
  Download
 • Miss Fu Xianyi

  แผนธุรกิจมินิมาร์ทเกาหลี Gmarket (Miss Fu Xianyi)
  Download
 • ส.ท.หญิงพจมาลย์ นาควานิช

  แรงจูงใจและความไว้วางใจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
  Download
 • นายกิตติพงษ์ ปถมสุข

  กระบวนการคัดสรรและโซ่อุปทานสินค้าแบรนด์เนม จากประเทศญี่ปุ่นมายังประเทศไทย
  Download
 • นางสาวสาวิตรี บุญธรรม

  กระบวนการตัดสินใจซื้อสลากออมสินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตนนทบุรีเขต 2
  Download
 • นางสาวพิมพิกา รังสฤษดิ์ปกรณ์

  กระบวนการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ ของ Generation Y ใน เขตกรุงเทพมหานคร
  Download
 • นางสาวหทัยกาญจน์ มีสุขสบาย

  กลยุทธ์การตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ในร้านขายยาของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
  Download
 • นางสาวชลิตา พรกุณา

  การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการสื่อสารภายในองค์กร ระหว่างสถานการณ์ปกติกับสถานการณ์ในช่วงโควิด-19 กรณีศึกษาโรงแรมตวันนา
  Download
 • นางสาวชนิสรา ผนึกทอง

  การเปลี่ยนแปลงตนเองของบุคลากร ในยุค Digital Transformation ประชาชนวัยทำงาน กรุงเทพมหานคร
  Download
 • นางสาวชวิศา แก้วรักษา

  การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลังสำหรับสินค้าสำเร็จรูป กรณีศึกษาบริษัท XYZ
  Download
 • นายศราวุธ อรุณวิง

  การจัดการเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย
  Download
 • นางสาวพรรณวิสา โยธา

  การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน Shopee ของผู้บริโภค Generation Y ในกรุงเทพมหานคร ภายใต้สถานการณ์ COVID-19
  Download
 • นายฑิมภ์ภัทร ประสิทธิ์ไพศาล

  การปรับปรุงระบบการจัดการสินค้าคงคลัง กรณีศึกษาบริษัท เอส.เอ็ม.เค.พริ้นติ้ง จำกัด
  Download
 • นายวรสิญน์ พานิชกุล

  การยอมรับเทคโนโลยีและความตั้งใจที่จะใช้โมบายแบงค์กิ้ง แอปพลิเคชั่น (Mobile Banking Application) ของผู้สูงอายุ ในกรุงเทพมหานคร
  Download
 • นายภัทรพล พลเดช

  การรับรู้และพฤติกรรมของบุคลากรเพื่อมุ่งสู่การเป็นสำนักงานสีเขียวกรณีศึกษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)
  Download
 • นางสาวปนัดดา เอี่ยมสะอาด

  การวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อการเกษียณอายุของบุคลากร บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
  Download
 • นางสาวอรพิน นิลนันท์

  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนการออมกับประสิทธิภาพ ในการดำรงชีพ ของพนักงานบริษัทเอสบีดีไซนด์สแควร์
  Download
 • นายภาณุวัฒน์ นวลศรีไพร

  การศึกษาประสิทธิภาพการจัดคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท แล๊บมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์จำกัด
  Download
 • นางสาววรวรรณ บุณยสุรักษ์

  การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและสิทธิประโยชน์ทางภาษีด้านค่าลดหย่อนภาษีกับการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
  Download
 • นางสาวศิริวรรณ อรรควัตร์

  การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของผู้มีเงินได้ในกรุงเทพมหานคร
  Download
 • นายวศิน สมทา

  การศึกษาวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจต่อการให้บริการของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
  Download
 • นายกรภพ พลนิกร

  การส่งเสริมทางการตลาดที่มีผลต่อความภักดี ของผู้บริโภคต่อแบรนด์ My by CAT
  Download
 • นางสาววิมลมณี ฉัตรแก้วสมบูรณ์

  การออกแบบเว็บไซต์และรูปแบบการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
  Download
 • นางสาวกรกมล วงษ์ประเสริฐ

  ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการในการชำระเงินค่าไฟฟ้าผ่าน Application PEA Smart Plus ในเขตจังหวัดปทุมธานี
  Download
 • นายไววินท์ ธนรัตนจินดาโชติ

  ความคิดเห็นของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีผลต่อความตั้งใจใช้การชำระค่าสินค้าและบริการผ่านระบบ E-Wallet ในร้านสะดวกซื้อ 7-11
  Download
 • นางสาววิลานี สาลักษณ์

  ความต้องการพัฒนาตนเองในช่วงภาวะวิกฤตโควิด 19 ของคนวัยทำงานกรุงเทพมหานคร
  Download
 • นางสาวกมลวรรณ พันธ์ภู

  ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการจัดการคุณภาพการให้บริการ ของสำนักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
  Download
 • นางสาวYao Rui

  ความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจการรับรู้ถึงคุณค่ากับการซื้อโดยฉับพลันผ่านแอปพลิเคชั่นเถาเป่าของผู้บริโภคในประเทศจีน
  Download
 • นายธนยศ สกุลชาติ

  ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจด้านสวัสดิการกับความผูกพัน ของกำลังพลต่อสำนักงานปลัดบัญชีทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
  Download
 • นางสาวปณิชา วรพัฒน์ผดุง

  ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทำกำไรกับผลตอบแทนผู้บริหารและกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
  Download
 • นางสาวชุติกาญจน์ กันนิ่ม

  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพการบริการของ ธนาคารออมสิน สาขาไทรน้อย
  Download
 • นายคเณศ หงษ์ลอย

  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพการบริการร้านสปอร์ตพลัส
  Download
 • นางสาวอุทุมพร รื่นภาคภูมิ

  ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม คุณภาพการให้บริการกับการตัดสินใจทำทันตกรรมเพื่อความสวยงามของคนในกรุงเทพมหานคร
  Download
 • นางสาวสิทธิพล ชุนเกาะ

  ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ ค่านิยมเชิงสุขภาพและส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
  Download
 • นางสาวศลิญญา เรืองรองสรไกร

  ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินด้านความสามารถในการทำกำไรและสัดส่วนเงินทุน กับราคาหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  Download
 • นางสาวณรงค์ศักดิ์ คุ้มเสือ

  คุณภาพการบริการและพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของธนาคารกรุงศรีอยุธยาในกรุงเทพมหานคร
  Download
 • นางสาวชญาณิศา สุขลิ้ม

  คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานใหญ่
  Download
 • นางสาวปรียานุช ขจรศักดิ์ว่องไว

  ปัจจัยแรงจูงใจที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์จากต่างประเทศ ผ่านแอปพลิเคชันของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
  Download
 • นางสาววรรณชนก สิทธิเทศ

  ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อทองรูปพรรณ 96.5% ในอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
  Download
 • นายปริญญ์ สำราญเวทย์

  ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรับส่งเงินตราระหว่างประเทศของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
  Download
 • นางสาวสมฤทัย สมจิตต์

  ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการรถไฟสายแม่กลองของผู้ใช้บริการ เส้นทางสถานีวงเวียนใหญ่-มหาชัย
  Download
 • Miss Que Liman

  ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีในการชำระเงินผ่านโมบายล์แอปพลิเคชั่นของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
  Download
 • นายจิรวัฒน์ ช่วยโต

  ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานในองค์การ ภายใต้สถานการณ์ COVID -19 กรณีศึกษา บริษัท นวกิจ อลูมินั่ม แอนด์ กลาส (2009) จํากัด
  Download
 • นางสาวอุดมศรี พูลสวัสดิ์

  ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการ สังกัดหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) กองบัญชาการกองทัพไทย
  Download
 • นางสาวชุตินันท์ ประทีป ณ ถลาง

  ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการลงทุนทางการเงินของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
  Download
 • นางสาวอชิรญาณ์ เง้าตระกูล

  ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมและการลงทุนของบุคลากรสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7
  Download
 • Miss Pang Jiayan

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ในการทำความร่วมมือเป็นมิตรภาพระหว่างลูกค้าชาวจีนกับล้งทุเรียนไทย
  Download
 • นางสาวสุญาณี พึ่งฉาย

  ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้า ผ่านช่องทางFacebook Live ของผู้บริโภค กรุงเทพมหานคร
  Download
 • นางสาวเปมิกา สิทธิพุทธากุล

  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดใจซื้อผลิตภัณฑ์ คีโตเจนิค ของกลุ่มผู้บริโภคอาหารคีโตเจนิค ในประเทศไทย
  Download
 • นางสาวสุพรรษา ร่มลำดวน

  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี จังหวัดสมุทรสาคร
  Download
 • นายอัฐถศาสตร์ ผดุงพันธุ์

  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านของกลุ่ม GenY ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
  Download
 • นายณัฐพล เตชะปรีชาวงศ์

  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง
  Download
 • นางสาวนงค์ลักษณ์ แก้ววิเชียร

  ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการส่งออกไม้ยางพาราไปยังต่างประเทศ
  Download
 • นางสาวสมัชญา บุญปฏิญญา

  ปัจจัยลักษณะงานที่ส่งผลต่อความเครียดของพนักงานระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ. เชียงใหม่
  Download
 • Mr.Haoming Wang

  ปัจจัยส่วนบุคคลและความรู้ด้านวางแผนทางการเงินที่มีต่อพฤติกรรมวางแผนทางการเงินของชาวจีนในมณฑลกานซู่และเสฉวน ในช่วงการระบาด COVID-19
  Download
 • นางสาวฌัชชนันทน์ จันทมาลา

  ปัจจัยส่วนบุคคลและคุณภาพชีวิตในการทำงาน ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานในองค์การ กรณีศึกษา สำนักงานปลัดบัญชีทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
  Download
 • นางสาวจรรยาภรณ์ บุญพยอม

  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสำคัญต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดนครสวรรค์
  Download
 • นายปรเมศวร์ ศรีสวัสดิ์

  ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์คราฟต์เบียร์ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร
  Download
 • นายอัครพงศ์ ศศิอภิภูวงศ์

  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านเดี่ยว ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
  Download
 • นายพงศกร พิริยานุพงศ์

  พฤติกรรมและการยอมรับในการใช้เทคโนโลยีของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครต่อการซื้อสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  Download
 • Mr.Li Xin

  พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชัน AliPay ของชาวจีนที่อาศัยอยู่กรุงเทพมหานคร ในช่วงการเกิด COVID-19
  Download
 • Miss Yang Bohui

  พฤติกรรมการใช้ธนาคารออนไลน์ของผู้บริโภคชาวจีนในประเทศจีน
  Download
 • นางสาวกชนิภา ศรีคำดี

  พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเวชสำอางบำรุงรักษาผิวหน้าของกลุ่มผู้ชายเมโทรเซ็กชวลในกรุงเทพมหานคร
  Download
 • นางสาววิภา บุณยสุรักษ์

  พฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ทางการเงินของ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร
  Download
 • นางสาวนฤมล เกรียงเลิศ

  ภาพลักษณ์ตราสินค้ากับผู้มีอิทธิพลบนสื่อออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางนำเข้าจากประเทศเกาหลีผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร
  Download
 • นางสาวจีรัชญา ภาคีชิต

  ภาพลักษณ์องค์กรบริษัททีโอที จำกัด(มหาชน)ที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้า
  Download
 • นายธัชพล ศรีวิลัย

  ศึกษาผลกระทบของการจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดที่มีผลต่อปริมาณสินค้าคงคลังของธุรกิจบำรุงเส้นผมและจัดแต่งทรงผม
  Download
 • Miss Duan Biqing

  ส่วนประสมการตลาดบริการที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าสตาร์บัคส์ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
  Download
 • นางสาวกัลยรัตน์ เพ็งระแก้ว

  ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อเส้นทางของผู้บริโภค E-commerce ในการใช้บริการขนส่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร
  Download
 • นางสาวผกาวดี กาญจนพิบูลย์

  อิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดของการใช้บริการแพลตฟอร์ม Netflix
  Download
 • นายจตุพร โคตรบุตร

  อิทธิพลของห่วงโซ่คุณค่าที่มีต่อกระบวนการบริหารงานแบบ BSC ภายใต้สถานการณ์การเกิด COVID-19
  Download
 • นางสาวรัชชากร ชุปวา

  กลยุทธ์ธุรกิจ ร้านกิน ที่คาเฟ่ Business Plan for Gin-Tee Café
  Download
 • นางสาวญาณีษา อ่วมยงค์

  ลักษณะด้านประชากรศาสตร์และพฤติกรรมผู้บริโภคในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ที่มีต่อความคิดเห็นในส่วนประสมการตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารออร์แกนิค
  Download
 • นายชินวัฒน์ จึงพาณิชย์

  การเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์การขาย ด้วยระบบ AI กรณีศึกษาของ บริษัท พรีซีสชั่น เอนยีเนียริ่ง จำกัด
  Download
 • นางสาวปนัดดา กลิ่นพิมล

  กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการในช่วงสถานการณ์โควิด 19
  Download
 • นายมนัส บู่ทอง

  ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการลูกค้าเอไอเอส สาขาเดอะมอลล์บางแค กรุงเทพมหานคร
  Download
 • นายอภิศักดิ์ วงศ์สนิท

  เรื่องการจัดการคลังสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บสินค้า
  Download
 • นางสาวกัญญารัตน์ สกุลถาวร

  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าที่มีต่อร้าน ๒๙petcare
  Download
 • นางสาวเกตุวดี ปานทอง

  ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการที่มีอิทธิพลต่อการเลือกบริษัทขนส่งในการซื้อของออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในช่วงสถานการณ์โควิด 19
  Download
 • นางสาวLI HE

  แผนธุรกิจ HOME SERVICE
  Download
 • นายศาสตะสิน ก้อนชัยภูมิ

  การตอบสนองต่อการซื้อสินค้าออนไลน์ของคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานครในช่วงสถานการณ์โควิด-19
  Download
 • นางสาวอรอินทุ์ วิวัฒน์วงศ์วนา

  พฤติกรรมและความพึงพอใจต่อการซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์ม Shopee ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
  Download
 • นางสาวWEI WEI

  แผนธุรกิจ WEIWEI SHOPPING
  Download
 • นางสาวธิดาศิริ คงจีน

  ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการใช้บริการธนาคารออมสิน สาขาไทรน้อย
  Download
 • นางสาวฉัตรวิสา พราหมณ์ลอย

  ส่วนประสมการตลาดกับกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคที่ใช้บริการ SCB Easy App ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดนนทบุรี
  Download
 • นางสาวจิดาภา จันทร์จำปา

  การวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นร่วมกับการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์พื้นที่ศักยภาพในการสร้างท่าเรือบก จังหวัดอุดรธานี
  Download
 • นางสาวฐานมาศ ศรีเอี่ยมกูล

  ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการใช้งานแอพพลิเคชั่นสั่งอาหารออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
  Download
 • นางสาวDONG CHAOYING

  แผนธุรกิจ Green & Health Light meal (อาหารคลีน)
  Download
 • นางสาวหทัยภัทร สีใส

  ปัจจัยส่วนบุคคลและคุณภาพชีวิตในการทำงาน ที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานในองค์กร กรณีศึกษา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
  Download
 • นางสาวLU LINYU

  การศึกษาการชำระเงินออนไลน์ของชาวจีนในประเทศไทย
  Download
 • นางสาวREN ZHIFENG

  แผนธุรกิจ WASHING MACHINE
  Download
 • นางสาวธนัญชภัสสร ศรีเวทยาภิรัชต์

  ปัจจัยส่วนบุคคลและความพึงพอใจในงานที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานในองค์การ : กรณีศึกษา บมจ.ธนาคารกสิกรไทยภาค 2
  Download
 • นางสาวกนกวรรณ ด่านขุนทด

  ค่านิยมเชิงสุขภาพ ส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของวิตามินของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี
  Download
 • นางสาวพลอยชมพู เหมหงษา

  แรงจูงใจและค่านิยมในการปฏิบัติงานของ Generation Z ในกรุงเทพมหานคร
  Download
 • นางสาวLAN BEI

  ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของเว็บไซต์ ความไว้วางใจกับความภักดีต่อApplication เถาเป่า ของผู้บริโภคในประเทศจีน
  Download
 • นางสาวLUO HUI

  แผนธุรกิจ MUMU หมาล่า
  Download
 • นางสาวZHU CHENGTING

  แผนธุรกิจร้านขายเสื้อผ้าออนไลน์ CHU CHU
  Download
 • นางสาวGAN LIFANG

  แผนธุรกิจร้านอาหารจีน LIFANG CUISINE
  Download
 • นายกนกศักดิ์ วิทยานิธิดิลก

  ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร
  Download
 • นางสาวบุศรินทร์ เกษรสุมล

  พฤติกรรมการใช้บริการอาหารเดลิเวอรี่ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ช่วงสถานการณ์ โควิด 19
  Download
 • นายชิษณุพงศ์ แจ้งมาก

  แผนธุรกิจ MY MYES SMART CAMERA
  Download
 • นายณัฐภูมิ ปิ่นน้อย

  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเติมเงินเกมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
  Download
 • นายอาชวิญ พรหมรุ่งเรือง

  การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อโครงการที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
  Download
 • นางสาวกนกวรรณ ด่านขุนทด

  ค่านิยมเชิงสุขภาพ ส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของวิตามินของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี
  Download
 • นางสาวฉัตรวิสา พราหมณ์ลอย

  ส่วนประสมการตลาดกับกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคที่ใช้บริการ SCB Easy App ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในจังหวัดนนทบุรี
  Download
 • นางสาวพลอยชมพู เหมหงษา

  แรงจูงใจและค่านิยมในการปฏิบัติงานของ Generation Z ในกรุงเทพมหานคร
  Download
 • นางสาวธิดาศิริ คงจีน

  ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการใช้บริการธนาคารออมสิน สาขาไทรน้อย
  Download
 • นางสาว Tan Qiaoling

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของกลุ่ม GEN Y ในเขตมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน
  Download
 • นายธนาธิป เนียมทอง

  อิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคล สภาพแวดล้อมในองค์การ และความผูกพันที่มีต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในกรุงเทพมหานคร
  Download