fbpx

บทความวิชาการ หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต


สารนิพนธ์ หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต


คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ

ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม
คณบดี วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
—————————–
ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู
รองอธิการบดีสายงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
—————————–
ดร.อริสรา ธานีรณานนท์
ผู้อำนวยการหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
—————————–
ดร.ปวีณา กองจันทร์
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
—————————–
ผศ.ดร.ชัยมงคล ผลแก้ว
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
—————————–
ผศ.ดร.พัทธมน บุณยราศรัย
รองคณบดี ( สำนักวิชาบัญชี )
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


 • มนทกานต์ เทพรักษ์

  เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งและคุณภาพการให้บริการของสำนักงานบัญชี_มนทกานต์ เทพรักษ์
  Download
 • วรรณพร ทองประเสริฐ

  การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเทคสตาร์ทอัพในประเทศไทย_วรรณพร ทองประเสริฐ
  Download
 • รัศมี ผาละนัด

  การเปรียบเทียบแนวปฏิบัติทางภาษี และแนวปฏิบัติทางบัญชี ฉบับที่ 16,17 และ 18_รัศมี ผาละนัด
  Download
 • วราพร ชัยภักดี

  การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37_วราพร ชัยภักดี
  Download
 • ปวริศา คล้ายคลึง

  การใช้ประโยชน์ของข้อมูลในรายงานทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม_ปวริศา คล้ายคลึง
  Download
 • สุนันทา ศรีบุญเรือง

  การจัดทำบัญชีครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง_สุนันทา ศรีบุญเรือง
  Download
 • ธัญมน จงจิตต์

  การดาเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น_ธัญมน จงจิตต์
  Download
 • สุธีกานต์ สุขโกมล

  การยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อการใช้ระบบบริการจัดทำและนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์_สุธีกานต์ สุขโกมล
  Download
 • วนิดา เครือแก้ว

  การยอมรับเทคโนโลยีธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการนาเข้าและส่งออก ในเขตกรุงเทพมหานคร_วนิดา เครือแก้ว
  Download
 • ลัดดา ศรียอดเส

  การวิเคราะห์ต้นทุนการเลี้ยงโค 3 สายพันธุ์ โดยใช้ต้นทุนตามฐานกิจกรรม_ลัดดา ศรียอดเส
  Download
 • จัสมิน ศาสนดารง

  การศึกษาเปรียบเทียบมาตรการภาษีระหว่างประเทศไทยกับสหราชอาณาจักรสาหรับธุรกิจเงินร่วมลงทุนและนักลงทุนบุคคล_จัสมิน ศาสนดารง
  Download
 • สุประวีณ์ สุวรรณรัตน์

  การศึกษาองค์ประกอบในการนำระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กรมาใช้ตามกรอบแนวคิด COSO-ERM_สุประวีณ์ สุวรรณรัตน์
  Download
 • ณัฐนันท์ เสริฐสุวรรณกุล

  การศึกษาองค์ประกอบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามกรอบงาน COBIT 5_ณัฐนันท์ เสริฐสุวรรณกุล
  Download
 • จิตประพาฬ มีชนะ

  การศึกษาอิทธิพลของกระแสเงินสดกับโครงสร้างทางการเงิน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย_จิตประพาฬ มีชนะ
  Download
 • ศิรินทิพย์ อันพิมพ์

  ความพร้อมในด้านสมรรถนะของบุคลากรด้านการเงินและบัญชีหน่วยงานภาครัฐ ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล_ศิรินทิพย์ อันพิมพ์
  Download
 • ทักษพร อินทร์เทศ

  ความสัมพันธ์ของการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมและมูลค่ากิจการตามราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรและกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม_ทักษพร อินทร์เทศ
  Download
 • ปิยนุช ศักดิ์ดี

  ความสัมพันธ์ของการควบคุมภายในกับความน่าเชื่อถือขององค์กร_ปิยนุช ศักดิ์ดี
  Download
 • ทิพวรรณ กลั่นปรีชา

  ความสัมพันธ์ของการบริหารความเสี่ยงด้านการคลังและประสิทธิภาพ_ทิพวรรณ กลั่นปรีชา
  Download
 • ยศพัฒน์ พัฒนปัญญวัฒน์

  ความสัมพันธ์ของข้อมูลทางกรบัญชีกับคุณภาพกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มดัชนีหลักทรัพย์ SET CLMV_ยศพัฒน์ พัฒนปัญญวัฒน์
  Download
 • พชรณัชช์ แย้มเกษม

  ความสัมพันธ์ของอัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรกับผลตอบแทนกรรมการอิสระของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กลุ่มดัชนี SET 100_พชรณัชช์ แย้มเกษม
  Download
 • วรกานต์ สิงห์โต

  ความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องสำคัญในการตรวจสอบกับอัตราส่วนทางการเงินของกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค_วรกานต์ สิงห์โต
  Download
 • คณิตสา ทวีสุวรรณไกร

  ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทางการเงินเพื่อการลงทุนกับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET 100 _คณิตสา ทวีสุวรรณไกร
  Download
 • กฤษฎี ปานสิทธิ์

  ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจกับผลตอบแทน จากการดาเนินงานของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยในกลุ่ม SET 100_กฤษฎี ปานสิทธิ์
  Download
 • ฐิติรัตน์ วุฒิสิงห์ชัย

  ความสัมพันธ์ระหว่างผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการ การกำกับดูแลกิจการ กับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ในกลุ่ม MAI (ปี 2559 2561)_ฐิติรัตน์ วุฒิสิงห์ชัย
  Download
 • อุบลวรรณ แซ่เฮ่ง

  คะแนนการกำกับดูแลกิจการและความสามารถในการทำกำไรของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย_อุบลวรรณ แซ่เฮ่ง
  Download
 • เกรียงจิตติ วิรัตน์

  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสำนักงานบัญชีคุณภาพในมุมมองของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดนนทบุรี_เกรียงจิตติ วิรัตน์
  Download
 • สุดธิดา การด

  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักวิชาชีพบัญชียุคดิจิทัลของสถานประกอบการ ในจังหวัดเลย_สุดธิดา การด
  Download
 • กรรณิกา รอดสอาด

  ตัวชี้วัดการวัดผลการดำเนินงานเชิงดุลยภาพที่ส่งผลต่อมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET50_กรรณิกา รอดสอาด
  Download
 • อริสา ศรีชัยนาท

  ทักษะด้านเทคโนโลยีของนักวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล_อริสา ศรีชัยนาท
  Download
 • วัชราภรณ์ ปานโต

  บทความ ปัจจัยจูงใจท่ีมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการตรวจสอบงบการเงิน_วัชราภรณ์ ปานโต
  Download
 • สุวคนธ์ นุ่มดี

  บทความการศึกษาองค์ประกอบการบริหารความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานศาลยุติธรรม_สุวคนธ์ นุ่มดี
  Download
 • วิศรุฒ กวินประกอบสิน

  ปัจจัยความสำเร็จของระบบสารสนเทศที่มีผลต่อการยอมรับบล็อกเชนสำหรับงานบัญชี_วิศรุฒ กวินประกอบสิน
  Download
 • ชุดาภา ผิวเผือก

  ปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย_ชุดาภา ผิวเผือก
  Download
 • ภควัฒน์ กลั่นปรีชา

  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ_ภควัฒน์ กลั่นปรีชา
  Download
 • ธัญวรัตน์

  ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน_ธัญวรัตน์
  Download
 • มงคล เฉียดผักแว่น

  ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้ระบบกระบวนการทำงานแบบอัตโนมัติ_มงคล เฉียดผักแว่น
  Download
 • โอชิล เหิมขุนทด

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้งานระบบบัญชีออนไลน์ผ่านเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งของสำนักงานบัญชี_โอชิล เหิมขุนทด
  Download
 • กิตติศักดิ์ โฟฉิว

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET 100_กิตติศักดิ์ โฟฉิว
  Download
 • วิไลพร วงษ์อัยรา

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้บริการชำระเงินกองทุนประกันสังคม_วิไลพร วงษ์อัยรา
  Download
 • ภัทราวดี สิงห์สุพรรณ

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเสี่ยงด้านโครงสร้างทางการเงินของบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET100_ภัทราวดี สิงห์สุพรรณ
  Download
 • ศิริขวัญ ผลวิจิต

  ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน การบัญชี หน่วยงานราชการ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร_ศิริขวัญ ผลวิจิต
  Download
 • สุพัตรา ชนไธสง

  ผลกระทบของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)ที่มีต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีภาครัฐ_สุพัตรา ชนไธสง
  Download
 • ภัทรศจี ขำครุธ

  ผลการประเมินการกากับดูแลกิจการกับผลการดำเนินงานกาไรของบริษัท_ภัทรศจี ขำครุธ
  Download
 • กรวิทย์ เอ่งล่อง

  ลักษณะและแหล่งเงินทุนของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทย_กรวิทย์ เอ่งล่อง
  Download
 • อริยา สรศักดา

  สมรรถนะของนักวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพสำนักงานบัญชี_อริยา สรศักดา
  Download
 • ปิยะพร สารสุวรรณ

  อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนกับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี_ปิยะพร สารสุวรรณ
  Download
 • กัญญารัตน์ กิตติสนธิรักษ์

  อัตราส่วนทางการเงินและการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของกิจการตามราคาตลาดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET100_กัญญารัตน์ กิตติสนธิรักษ์
  Download
 • ศรัญญา สิงห์วะราช

  อิทธิพลของอัตราส่วนทางการเงินด้านประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ส่งผลต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET100_ศรัญญา สิงห์วะราช
  Download
 • พิจิตรา เสนานุช

  การประยุกต์ใช้ต้นทุนฐานกิจกรรมกับผลิตภัณฑ์มะขามแปรรูป กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพแปรรูปมะขาม บ้านโนนเสาธง ตำบลตะเบาะ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์_พิจิตรา เสนานุช
  Download
 • ดวงใจ กาวิน

  การวิเคราะห์องค์ประกอบจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 2561 ในทัศนคติของผู้ทำบัญชี_ดวงใจ กาวิน
  Download
 • อังคณา สุขเหล็ก

  การศึกษาเทคนิคพยากรณ์รูปแบบอนุกรมเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการหากำไรในอนาคต สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหาร 4 หมวดธุรกิจ_อังคณา สุขเหล็ก
  Download
 • รัชดาภรณ์ ลูณสาคร

  การศึกษาเปรียบเทียบแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีไทยกับหลักเกณฑ์ตามประมวลรัษฎากรของธุรกิจ SMEs _รัชดาภรณ์ ลูณสาคร
  Download
 • จัสมิน ศาสนดำรง

  การศึกษาเปรียบเทียบมาตรการภาษีระหว่างประเทศไทยกับสหราชอาณาจักรสำหรับธุรกิจเงินร่วมลงทุนและนักลงทุนบุคคลเพื่อส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ_จัสมิน ศาสนดำรง
  Download
 • ภัทธิยะ วันธงชัย

  การศึกษาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมทางการเงิน_ภัทธิยะ วันธงชัย
  Download
 • สุชาวรีย์ หมื่นตาบุตร

  การศึกษาองค์ประกอบของการควบคุมภายใน กรณีศึกษาสำนักงานสรรพากรภาค 1 - 3 กรุงเทพมหานคร_สุชาวรีย์ หมื่นตาบุตร
  Download
 • ชนาภัทร สำราญสุข

  ความสัมพันธ์ของกาไรทางบัญชีและมูลค่า หลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง_ชนาภัทร สำราญสุข
  Download
 • พิมพ์ฤทัย ขัตติข่าย

  ความสัมพันธ์ของระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมกับผลการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ_พิมพ์ฤทัย ขัตติข่าย
  Download
 • ชวัลพัชร หอมหวานทิพย์

  ความสัมพันธ์ระหว่าง อัตราส่วนทางการเงิน กับราคาหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย_ชวัลพัชร หอมหวานทิพย์
  Download
 • มโนรา รังสิมาวรางกูร

  ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค_มโนรา รังสิมาวรางกูร
  Download
 • สิทธิชัย ทรัพย์แสนดี

  คุณสมบัติของสานักงานบัญชีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ_สิทธิชัย ทรัพย์แสนดี
  Download
 • ประสิทธิ์ เผด็จพาล

  ปัจจัยและการยอมรับใน เทคโนโลยีในระบบของการ ยื่นแบบแสดงรายการภาษี และการชำระภาษีผ่าน อินเทอร์เน็ต(บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล)_ประสิทธิ์ เผด็จพาล
  Download
 • วันเพ็ญ ชิงช่วง

  ปัจจัยของความรับผิดชอบต่อสังคมที่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดัชนี SET100_วันเพ็ญ ชิงช่วง
  Download
 • กชชมน ตางจงราช

  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค_กชชมน ตางจงราช
  Download
 • สุพัตรา วังเย็น

  ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับประมวลผลข้อมูลทางบัญชีกรณีศึกษา เจ้าหน้าที่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย_สุพัตรา วังเย็น
  Download
 • ปาริฉัตร หาญญานันท์

  ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของบริการธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลและบุคคลตามทัศนคติของด้านผู้กู้และผู้ให้กู้ _ปาริฉัตร หาญญานันท์
  Download
 • กิตติศักดิ์ โฟฉิว

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกาหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET 100_กิตติศักดิ์ โฟฉิว
  Download
 • มรรัตน์ คัมภีริชยา

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการจัดทาบัญชีของผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ธุรกิจซื้อมาขายไปในจังหวัดกรุงเทพมหานคร_อมรรัตน์ คัมภีริชยา
  Download
 • ทิพวรรณ คงเทียม

  ปัจจัยที่ส่งผลกระทบของต้นทุนขาย ต้นทุนทางการเงิน และกำไรขั้นต้นกับราคาหุ้นสามัญของกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค_ทิพวรรณ คงเทียม
  Download
 • อารยา ใหม่คามิ

  ปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราการเติบโตของรายรับประเภทเทคโนโลยีผ่านวิธีการระดมทุนสาธารณะ_อารยา ใหม่คามิ
  Download
 • ธัญธนาภา โล่ห์รักษา

  ผลกระทบของคุณภาพของระบบและคุณภาพของสารสนเทศที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการบริการด้วยอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมเจ้าท่า_ธัญธนาภา โล่ห์รักษา
  Download
 • วรานิษฐ์ มีลือสาร

  มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินด้านการตรวจสอบการเงินส่งผลให้เกิดความน่าเชื่อถือของข้อมูลงบการเงิน ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน_วรานิษฐ์ มีลือสาร
  Download
 • ชลธิชา กระจายลม

  สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าทางการเงินกรณีศึกษาบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย_ชลธิชา กระจายลม
  Download
 • อรทัย อยู่บุญ

  อิทธิพลของอัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรที่ส่งผลต่อมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในภาวะวิกฤตโควิด-19 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET 50_อรทัย อยู่บุญ
  Download
 • ประภาวรินท์ เทพแก้ว

  อิทธิพลของอัตราส่วนทางการเงินต่อราคาตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค_ประภาวรินท์ เทพแก้ว
  Download
 • สุนันทา นุชน้อย

  อิทธิพลข้อมูลทางการบัญชีบริหารส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันและความสำเร็จของธุรกิจสตาร์ทอัพในประเทศไทย_สุนันทา นุชน้อย
  Download