fbpx

บทความวิชาการ หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต


สารนิพนธ์ หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต


 • มนทกานต์ เทพรักษ์

  เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งและคุณภาพการให้บริการของสำนักงานบัญชี_มนทกานต์ เทพรักษ์
  Download
 • วรรณพร ทองประเสริฐ

  การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเทคสตาร์ทอัพในประเทศไทย_วรรณพร ทองประเสริฐ
  Download
 • รัศมี ผาละนัด

  การเปรียบเทียบแนวปฏิบัติทางภาษี และแนวปฏิบัติทางบัญชี ฉบับที่ 16,17 และ 18_รัศมี ผาละนัด
  Download
 • วราพร ชัยภักดี

  การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37_วราพร ชัยภักดี
  Download
 • ปวริศา คล้ายคลึง

  การใช้ประโยชน์ของข้อมูลในรายงานทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม_ปวริศา คล้ายคลึง
  Download
 • สุนันทา ศรีบุญเรือง

  การจัดทำบัญชีครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง_สุนันทา ศรีบุญเรือง
  Download
 • ธัญมน จงจิตต์

  การดาเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น_ธัญมน จงจิตต์
  Download
 • สุธีกานต์ สุขโกมล

  การยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อการใช้ระบบบริการจัดทำและนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์_สุธีกานต์ สุขโกมล
  Download
 • วนิดา เครือแก้ว

  การยอมรับเทคโนโลยีธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการนาเข้าและส่งออก ในเขตกรุงเทพมหานคร_วนิดา เครือแก้ว
  Download
 • ลัดดา ศรียอดเส

  การวิเคราะห์ต้นทุนการเลี้ยงโค 3 สายพันธุ์ โดยใช้ต้นทุนตามฐานกิจกรรม_ลัดดา ศรียอดเส
  Download
 • จัสมิน ศาสนดารง

  การศึกษาเปรียบเทียบมาตรการภาษีระหว่างประเทศไทยกับสหราชอาณาจักรสาหรับธุรกิจเงินร่วมลงทุนและนักลงทุนบุคคล_จัสมิน ศาสนดารง
  Download
 • สุประวีณ์ สุวรรณรัตน์

  การศึกษาองค์ประกอบในการนำระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กรมาใช้ตามกรอบแนวคิด COSO-ERM_สุประวีณ์ สุวรรณรัตน์
  Download
 • ณัฐนันท์ เสริฐสุวรรณกุล

  การศึกษาองค์ประกอบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามกรอบงาน COBIT 5_ณัฐนันท์ เสริฐสุวรรณกุล
  Download
 • จิตประพาฬ มีชนะ

  การศึกษาอิทธิพลของกระแสเงินสดกับโครงสร้างทางการเงิน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย_จิตประพาฬ มีชนะ
  Download
 • ศิรินทิพย์ อันพิมพ์

  ความพร้อมในด้านสมรรถนะของบุคลากรด้านการเงินและบัญชีหน่วยงานภาครัฐ ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล_ศิรินทิพย์ อันพิมพ์
  Download
 • ทักษพร อินทร์เทศ

  ความสัมพันธ์ของการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมและมูลค่ากิจการตามราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรและกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม_ทักษพร อินทร์เทศ
  Download
 • ปิยนุช ศักดิ์ดี

  ความสัมพันธ์ของการควบคุมภายในกับความน่าเชื่อถือขององค์กร_ปิยนุช ศักดิ์ดี
  Download
 • ทิพวรรณ กลั่นปรีชา

  ความสัมพันธ์ของการบริหารความเสี่ยงด้านการคลังและประสิทธิภาพ_ทิพวรรณ กลั่นปรีชา
  Download
 • ยศพัฒน์ พัฒนปัญญวัฒน์

  ความสัมพันธ์ของข้อมูลทางกรบัญชีกับคุณภาพกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มดัชนีหลักทรัพย์ SET CLMV_ยศพัฒน์ พัฒนปัญญวัฒน์
  Download
 • พชรณัชช์ แย้มเกษม

  ความสัมพันธ์ของอัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรกับผลตอบแทนกรรมการอิสระของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กลุ่มดัชนี SET 100_พชรณัชช์ แย้มเกษม
  Download
 • วรกานต์ สิงห์โต

  ความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องสำคัญในการตรวจสอบกับอัตราส่วนทางการเงินของกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค_วรกานต์ สิงห์โต
  Download
 • คณิตสา ทวีสุวรรณไกร

  ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทางการเงินเพื่อการลงทุนกับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET 100 _คณิตสา ทวีสุวรรณไกร
  Download
 • กฤษฎี ปานสิทธิ์

  ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจกับผลตอบแทน จากการดาเนินงานของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยในกลุ่ม SET 100_กฤษฎี ปานสิทธิ์
  Download
 • ฐิติรัตน์ วุฒิสิงห์ชัย

  ความสัมพันธ์ระหว่างผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการ การกำกับดูแลกิจการ กับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ในกลุ่ม MAI (ปี 2559 2561)_ฐิติรัตน์ วุฒิสิงห์ชัย
  Download
 • อุบลวรรณ แซ่เฮ่ง

  คะแนนการกำกับดูแลกิจการและความสามารถในการทำกำไรของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย_อุบลวรรณ แซ่เฮ่ง
  Download
 • เกรียงจิตติ วิรัตน์

  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสำนักงานบัญชีคุณภาพในมุมมองของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดนนทบุรี_เกรียงจิตติ วิรัตน์
  Download
 • สุดธิดา การด

  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักวิชาชีพบัญชียุคดิจิทัลของสถานประกอบการ ในจังหวัดเลย_สุดธิดา การด
  Download
 • กรรณิกา รอดสอาด

  ตัวชี้วัดการวัดผลการดำเนินงานเชิงดุลยภาพที่ส่งผลต่อมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET50_กรรณิกา รอดสอาด
  Download
 • อริสา ศรีชัยนาท

  ทักษะด้านเทคโนโลยีของนักวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล_อริสา ศรีชัยนาท
  Download
 • วัชราภรณ์ ปานโต

  บทความ ปัจจัยจูงใจท่ีมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการตรวจสอบงบการเงิน_วัชราภรณ์ ปานโต
  Download
 • สุวคนธ์ นุ่มดี

  บทความการศึกษาองค์ประกอบการบริหารความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานศาลยุติธรรม_สุวคนธ์ นุ่มดี
  Download
 • วิศรุฒ กวินประกอบสิน

  ปัจจัยความสำเร็จของระบบสารสนเทศที่มีผลต่อการยอมรับบล็อกเชนสำหรับงานบัญชี_วิศรุฒ กวินประกอบสิน
  Download
 • ชุดาภา ผิวเผือก

  ปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย_ชุดาภา ผิวเผือก
  Download
 • ภควัฒน์ กลั่นปรีชา

  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ_ภควัฒน์ กลั่นปรีชา
  Download
 • ธัญวรัตน์

  ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน_ธัญวรัตน์
  Download
 • มงคล เฉียดผักแว่น

  ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้ระบบกระบวนการทำงานแบบอัตโนมัติ_มงคล เฉียดผักแว่น
  Download
 • โอชิล เหิมขุนทด

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้งานระบบบัญชีออนไลน์ผ่านเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งของสำนักงานบัญชี_โอชิล เหิมขุนทด
  Download
 • กิตติศักดิ์ โฟฉิว

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET 100_กิตติศักดิ์ โฟฉิว
  Download
 • วิไลพร วงษ์อัยรา

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้บริการชำระเงินกองทุนประกันสังคม_วิไลพร วงษ์อัยรา
  Download
 • ภัทราวดี สิงห์สุพรรณ

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเสี่ยงด้านโครงสร้างทางการเงินของบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET100_ภัทราวดี สิงห์สุพรรณ
  Download
 • ศิริขวัญ ผลวิจิต

  ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน การบัญชี หน่วยงานราชการ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร_ศิริขวัญ ผลวิจิต
  Download
 • สุพัตรา ชนไธสง

  ผลกระทบของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)ที่มีต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีภาครัฐ_สุพัตรา ชนไธสง
  Download
 • ภัทรศจี ขำครุธ

  ผลการประเมินการกากับดูแลกิจการกับผลการดำเนินงานกาไรของบริษัท_ภัทรศจี ขำครุธ
  Download
 • กรวิทย์ เอ่งล่อง

  ลักษณะและแหล่งเงินทุนของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทย_กรวิทย์ เอ่งล่อง
  Download
 • อริยา สรศักดา

  สมรรถนะของนักวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพสำนักงานบัญชี_อริยา สรศักดา
  Download
 • ปิยะพร สารสุวรรณ

  อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนกับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี_ปิยะพร สารสุวรรณ
  Download
 • กัญญารัตน์ กิตติสนธิรักษ์

  อัตราส่วนทางการเงินและการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของกิจการตามราคาตลาดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET100_กัญญารัตน์ กิตติสนธิรักษ์
  Download
 • ศรัญญา สิงห์วะราช

  อิทธิพลของอัตราส่วนทางการเงินด้านประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ส่งผลต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET100_ศรัญญา สิงห์วะราช
  Download