การบัญชียุคดิจิทัล

บัญชีบัณฑิต : บช.บ.
Bachelor of Accountancy : B.Acc.

การเรียนการสอนมุ่งเน้น ผลิตนักบัญชีดิจิทัลเพื่อเป็นผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบและรับรองภาษี ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้วางระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ นักบัญชีที่เชี่ยวชาญเทคโนโลยีสารสนเทศ
สร้างนักบัญชีที่เชี่ยวชาญ ERP software และ Mobile App ที่ใช้ในงานบัญชี เช่น SAB A1 , SAB B1, SunAccounting, Accrevo, ACL เพื่องานสอบบัญชี, MS Excel เพื่องานบัญชี และ BI Software

หลักสูตรตรงกับ
เทรนด์งานในประเทศไทย 4.0
เพิ่มโอกาสหางานง่ายรายได้สูง

Makerspace & Co-working space
การเรียนรูปแบบใหม่
ทำธุรกิจได้ตั้งแต่ในห้องเรียน

มีระบบรองรับในการทำธุรกิจ
ตั้งแต่ไอเดียลงมือทำนักลงทุน
ไปจนถึงการออกสู่ตลาดจริง

ทำไมต้องเรียน..การบัญชี

หลักสูตรตอบสนองความจำเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและการแข่งขันในระดับสากล ดังนั้น หลักสูตรจึงเน้นการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาชีพบัญชี โดยเข้าถึงองค์ความรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาชีพได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งยังสามารถบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับวิชาชีพบัญชีได้อย่างเหมาะสม และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการเงิน และระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของบัณฑิต ในด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การประกอบอาชีพ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา สามารถประกอบวิชาชีพบัญชี ได้ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และ พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งในลักษณะของการประกอบวิชาชีพอิสระ และการทำงานในองค์การหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

อัตราเงินเดือน

ระดับหัวหน้างาน
เริ่มต้น 49,664 – 81,378 บาท

เจ้าหน้าที่ระดับกลาง
เริ่มต้น 34,059 – 56,604 บาท

ระดับเจ้าหน้าที่ทั่วไป
เริ่มต้น 20,463 – 34,601บาท

นักบัญชีต้องรู้จักการใช้เครื่องมือ ERP ทางการบัญชี
สามารถคิดและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร

ผศ.ดร.เอกาพล คงมา

ค่าเล่าเรียน/ทุนการศึกษา

ค่าเล่าเรียนตลอด 4 ปี-ปกติ (จ-ศ) 258,000 บาท
ค่าเล่าเรียนตลอด 2 ปี-ปกติ (จ-ศ) 138,800 บาท
ค่าเล่าเรียนตลอด 4 ปี-พิเศษ (ส-อา) 268,000 บาท
ค่าเล่าเรียนตลอด 2 ปี-พิเศษ (วันอาทิตย์) 146,800 บาท
สามารถกู้โครงการ กรอ. กยศ. ได้

อนาคตนักบัญชีมืออาชีพ รอคุณอยู่

2018

การประยุกต์ใช้ “ระบบสารสนเทศIT ในธุรกิจ” (ตอนที่1)

2019

“CIBA-มธบ.” เปิดตัวหลักสูตรแนวใหม่ บริหารธุรกิจ (Business Innovation) เน้นสร้างนวัตกรรมประยุกต์แนวคิดสร้างนวัตกรใหม่ คาดตอบโจทย์ตลาดแรงงานยุค 5 G

2019

บทความวิชาการ หลักสูตร บัญชีมหาบัณฑิต

2018

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ร่วมกับสถาบันพัฒนาวิชาชีพนักวิชาชีพบัญชี (IPAD)

2018

ใช้เทคโนโลยี โปรโมทสินค้าบนโลกออนไลน์ยังไง? ให้เห็นผล

2018

DPU Games 2018

Location

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถนนประชาชื่นหลักสี่กทม 10210

PHONE

02-954-7300

EMAIL

ciba@dpu.ac.th

WORKING TIME

วันจันทร์ - วันศุกร์
8.30น. - 16.30น