fbpx

อาจารย์ ดร.อรัญญา นาคหล่อ


อาจารย์ ดร.อรัญญา นาคหล่อ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอกศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต ศศ.ด. (การบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท บช.ม.(การบัญชีบริหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี บช.บ. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประกาศนียบัตร

 • Certificate in ELICOS Curtin University of Technology, Australia
 • Certificate in ELICOS University of Canberra, Australia
 • Certificate in mySAP ERP Financial
 • Certificate in mySAP ERP Controlling
 • ผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2545 – ปัจจุบัน     อาจารย์ประจำหลักสูตรการบัญชี วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • 2557 – ปัจจุบัน     ที่ปรึกษาระบบสารสนเทศทางการบัญชี บริษัท เอ.เอ็ม.บิส จำกัด
 • 2564 – ปัจจุบัน คณะทำงานโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ Accounting Software สำหรับธุรกิจขนาด กลางและขนาดย่อย (SMEs) สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 2564 – ปัจจุบัน อุปนายกสมาคมสำนักงานบัญชีไทย
 • 2557 ผู้ตรวจสอบภายในและนักวิเคราะห์ระบบบัญชี บริษัท มหทุนลีสซิ่ง จำกัด และบริษัท เจ.บี เทรดดิ้ง จำกัด นครหลวงเวียงจันทน์  สปป.ลาว
 • 2555 Gungahlin Thai Kitchen Manager, Canberra, Australia
 • 2553 เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • 2552 รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาวิชาชีพบัญชี คณะการบัญชี  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประสบการณ์การทำโครงการ

 • 2562 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ SMEs ไทยยั่งยืนได้ด้วยบัญชีเดี่ยว”   สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
 • 2560 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมการทำบัญชีให้ถูกต้อง”   สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
 • 2558 ติดตั้งและวางระบบโปรแกรมบัญชี บริษัท กรุงเทพประกันภัย (ลาว) จำกัด
  นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
 • 2556 ทีมงานออกแบบระบบการควบคุมภายใน ระบบบัญชี และโครงสร้างทางการเงิน     บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
 • 2553 ทีมงานโครงการ SAP-Human Resource  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การวิจัยและบทความวิชาการ

 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง การใช้และการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีและไม่ใช่ทางการบัญชีในการระดมทุนสาธารณะเพื่อตราสารทุน

  การนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ

 • Narklor, A., Pattanapanyasat, R., & Tanlamai, U. “Successful Fundraising: Does Equity-Based Crowdfunding Platform Matter?”, of 21st International Conference on IT Applications and Management, Huelva, Spain, 13-15 February
 • Narklor, A., Wongkaew, W., & Tanlamai, U. “Success Factors for Fundraising in Equity-Based Crowdfunding”, of 19th International Conference on IT Applications and Management, Danang, Vietnam, 3-5 February

  การตีพิมพ์ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ

 • Narklor, A., Pattanapanyasat, R. “Equity-based crowdfunding platform characteristics and the influence on fundraising success”, Asian Journal of Information and Communications 2019, Vol. 11, No. 2, 1-11.

  การตีพิมพ์ผลงานวิชาการระดับชาติ

 • อรัญญา นาคหล่อ กัญนิภัทธิ์ นิธิโรจน์ธนัท และ อุทัย ตันละมัย เรื่อง การศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพของข้อมูลทางการบัญชีและไม่ใช่ทางการบัญชี ที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุนสาธารณะเพื่อตราสารทุนของไทย วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (มีนาคม – เมษายน) 2564 หน้า 1-21

 ประสบการณ์การสอน

 • วิชาหลักการบัญชี
 • วิชาการบัญชีสำหรับธุรกิจ
 • วิชาการบัญชีการเงิน
 • วิชาการบัญชีสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม
 • วิชาการรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์
 • วิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี
 • วิชาสัมมนาปัญหาภาษีอากร
 • SAP-ERP โมดูลการเงิน (บัญชีแยกประเภททั่วไป, บัญชีลูกหนี้, บัญชีเจ้าหนี้)
 • ซอฟต์แวร์บัญชีบนคลาวด์ FlowAccount Classic, AutoKey (OCR), PEAK
 • โปรแกรม Express, WINSpeed 0, CD-Organizer, AutoFlight, Business Plus, Easy-Acc
 • Microsoft Office; Word, Excel, PowerPoint, Microsoft Project, Microsoft Visio

การฝึกอบรมและสัมมนา

 • หลักสูตร “การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)” โดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (2562)
 • หลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไป สำหรับหน่วยรับรองบุคลากรตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024” โดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (2561)
 • ผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ โดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (2561)
 • การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ โดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2561)
 • การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรม NVivo โดย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (2560)
 • การสร้างแบบจำลองสมการโครงสร้าง (SEM) โดยใช้โปรแกรม AMOS โดย   IT Survive Ltd., Part. (2560)
 • TOBII Eye-tracking training โดย Objective Experience (Singapore) ประเทศไทย (2558)
 • Business Plus Account & ERP โดย บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด (2557)
 • Express for Windows Version 5 โดย บริษัท เอ็กซ์เพรสซอฟแวร์กรุ๊ป จำกัด (2556)
 • Oracle Business Intelligence โดย THAITECHNET ออราเคิลคอมมิวนิตี้ (2553)
 • SAP University Alliance (Thailand) โดย SAP ประเทศไทย จำกัด (2552)
 • Data Mining โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) (2551)
 • SAP-โมดูลบัญชีการเงิน โดย Piyathana SAP (2550)
 • SAP โมดูลการบัญชีบริหาร โดย Piyathana SAP (2550)