fbpx

อาจารย์ จิราพร ชมสวน

การศึกษา

  • บธ.บ.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • บธ.ม. (การตลาด) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การทำงาน

  • 2539-ปัจจุบัน     คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • 2536-2537          บริษัท เฮ้าส์โฮลด์ คอมเมอร์เชียล จำกัด

ประสบการณ์ในการสอน

  • การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
  • หลักการตลาด
  • เศรษฐกิจและธุรกิจของไทย
  • การสัมมนาการตลาด

การติดต่อ

02-9547300 ต่อ 213