fbpx

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกื้อจิตร ชีระกาญจน์

การศึกษา

  • มธ.บ สาขาการบริหารงานบุคคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • ศศ.ม สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตย์พัฒนบริหารศาสตร์

การทำงาน

  • 2537- ปัจจุบัน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • 2533-2535 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
  • 2531-2533 บริษัทแพนคอสเมติก อินสติติว จำกัด

ประสบการณ์ในการสอน

  • การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • พนักงานสัมพันธ์
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์

การติดต่อ

02-9547300 ต่อ 212