fbpx

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิรัตน์ แจ้งรักษ์สกุล


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรัตน์ แจ้งรักษ์

หัวหน้าหลักสูตรปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์


การศึกษา

 • อส.บ. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • วท.ม. (การจัดการอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วุฒิบัตร

 • ที่ปรึกษาระบบการผลิตแบบลีน: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • ระบบการผลิตแบบโตโยต้า TPS: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
 • Advance TOYOTA Production System: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

การทำงาน

 • พฤศจิกายน 2548 – ปัจจุบัน
  อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • สิงหาคม 2545 – พฤษภาคม 2546
  โตไก อีสเทิร์นรับเบอร์ ประเทศไทย จำกัด ตำแหน่ง: วางแผนการผลิต

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

 • ศิรัตน์ แจ้งรักษ์สกุล, ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมของผู้ประกอบการ กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี, 2552
 • ศิรัตน์ แจ้งรักษ์สกุล, ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่ออุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กในการมุ่งสู่ระบบการผลิตแบบลีน, 2554
 • ผ่องใส เพ็ชรรักษ์และ ศิรัตน์ แจ้งรักษ์สกุล, การศึกษาการนำระบบการผลิตแบบโตโยต้ามาใช้ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์, 2553
 • ผ่องใส เพ็ชรรักษ์และ ศิรัตน์ แจ้งรักษ์สกุล, ความพึงพอใจของพนักงานในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ต่อระบบการผลิตแบบโตโยต้าในด้านองค์ประกอบของการเพิ่มผลผลิต: กรณีศึกษากรุงเทพและปริมณฑล, 2554

บทความ

 • การนำระบบการผลิตแบบโตโยต้ามาใช้ในสถานประกอบการและปัจจัยสู่ความสำเร็จ เผยแพร่ในการประชุมวิชาการ การบริหารและการจัดการครั้งที่ 7 ยกเครื่อง การศึกษาไทย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555

หนังสือแปล

 • Jay Heizer. Barry Render (Operation Management), การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ, 2551 (ร่วมแปล)

ประสบการณ์การให้คำปรึกษา

 • บริษัท ไทยยูไนเต็ท เฟรม จำกัด
  ด้านระบบการผลิตแบบลีน
 • บริษัท ไทย แพคเกจจิ้ง จำกัด
  ด้านโลจิสติกส์ในสถานประกอบการ
 • บริษัท ไทย เอ็นเค จำกัด
  ด้านโลจิสติกส์ในสถานประกอบการ
 • บริษัท เทจิน (ประเทศไทย)
  ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานในสถานประกอบการ

ประสบการณ์ในการสอน

 • การศึกษาและปรับปรุงการทำงาน
 • ระบบและกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม
 • การจัดการการปฏิบัติการ
 • การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน
 • การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
 • การจัดการโครงการทางอุตสาหกรรม
 • การจัดการโซ่อุปทาน
 • การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
 • การวิเคราะห์และควบคุมต้นทุนอุตสาหกรรม
 • การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

การติดต่อ

02-9547300 ต่อ 218