fbpx

ดร.อริสรา ธานีรณานนท์


ดร.อริสรา ธานีรณานนท์

ผอ. หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต


ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาควิชานโยบายการจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา  สาขาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาการบัญชี  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2562 – ปัจจุบัน หัวหน้าหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ผู้ตรวจประเมินภายในระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015ผู้ทำบัญชี
 • 2561 – 2562 ผู้ช่วยหัวหน้าหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • 2560 – 2561 นักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) นักวิจัยและพัฒนา นักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
 • 2558 – 2560 คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 • 2557 – 2560 ประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 • 2556 – 2557 อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดกามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 • 2551 – 2556 อาจารย์ประจำ  คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต
 • 2545 – 2550 อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาการบัญชี  คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

ด้านการวิจัย บทความวิชาการ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล

 • งานวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการลงทุนทำฟาร์มเพาะเห็ดในจังหวัดนครปฐม”
  แหล่งทุน:   โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชมชนฐานรากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  เผยแพร่: วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
 • งานวิชาการ เรื่อง เรื่อง “ปัญญาประดิษฐ์กับระบบบัญชีดิจิทัล” รางวัล:   นำเสนอบทความวิชาการระดับดีเด่น
  เผยแพร่:   การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 (MCU Buddhabanya Congress I)”พุทธปัญญากับทศวรรษแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”วิทยาลัยสงค์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2561
 • งานวิจัย เรื่อง การศึกษาองค์การและประเมินการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานภายในของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้เป็นองค์การมหาชนระดับคุณภาพ
  แหล่งทุน:  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
  เผยแพร่:   ที่ประชุมบริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) วันที่ 5 กรกฎาคม 2561
 • งานวิจัยเรื่อง “Evaluation of Business Simulation Laboratory Project Business Education Faculty of Management Science Nakhon Pathom Rajabhat University.”
  การเผยแพร่:     นำเสนอรายงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 2nd International Conference of Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals (UNSDGs 2017) 28-29 December 2017 at the Hotel Windsor Suites & Convention, Bangkok, Thailand.
 • งานวิชาการ เรื่อง “เส้นทางการเปลี่ยนแปลงของการรายงานทางการเงินระหว่างกาล”
  การเผยแพร่:     วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)
 • งานวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลองค์การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน”
  เผยแพร่:   การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 5 “สหวิทยาการงานวิจัยเพื่อพัฒนามนุษย์สู่ประเทศไทย 4.0” วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 • งานวิจัยเรื่อง “การประเมินหลักสูตรบัญชีบัณฑิตและหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต (Assessment Bachelor Accountancy Curriculum and Master Accountancy Curriculum, Faculty Accounting at Rangsit University)”
  แหล่งทุน:    ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2552
  การเผยแพร่:     เล่มฉบับสมบูรณ์ พ.ศ.2554 บทความวิจัย วารสารพัฒนาการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558)
 • งานวิจัยเรื่อง“การพัฒนาโมดูลการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมคณาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี ตามแนวทางการกำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี” (ดุษฏีนิพนธ์)
  แหล่งทุน:    ทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจำปีการศึกษา 2552 การเผยแพร่:   บทคามวิจัย วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฉบับที่  3  ปีที่  39  (พ.ศ. 2554)
 • บทความวิชาการ เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงแม่บทการบัญชีของประเทศไทย”
  การเผยแพร่:   วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2558)
 • บทความวิชาการ เรื่อง “กลยุทธ์การสอนและวิธีการสอน”
  การเผยแพร่:     จุลสารสมาคมการบัญชีไทย. ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มีนาคม 2554.
 • บทความวิชาการ เรื่อง “การประเมินเพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอน”
  การเผยแพร่:     จุลสารสมาคมการบัญชีไทย. ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กันยายน 2553.
 • บทความวิชาการ เรื่อง “คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์วิชาชีพบัญชีระดับอุดมศึกษา”
  การเผยแพร่:     วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2552
 • งานวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุกรแปรรูปชุมชนในจังหวัดนครปฐม”
  แหล่งทุน:        สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  การดำเนินงาน:  คืนทุน เนื่องจากลาออกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏษนครปฐม
 • งานวิจัยเรื่อง “การบริหารต้นทุนธุรกิจนำเข้าปลาสวยงาม: กรณีศึกษาปลาตะพัด”
  แหล่งทุน:     โครงการวิจัยสู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  การดำเนินงาน:  คืนทุน เนื่องจากลาออกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏษนครปฐม
 • เอกสารประกอบการสอนวิชาการบัญชีสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม (2561)
 • หนังสือ บัญชีชั้นสูง 1 (2560)
 • เอกสารประกอบการสอน รายวิชา การบัญชีเพื่อการจัดการ (2558)
 • เอกสารประกอบการสอน รายวิชา การบัญชีชั้นต้น 1 (2557)
 • เอกสารประกอบการสอน รายวิชา การบัญชีสำหรับผู้ไม่ใช่นักบัญชี (2552-2556)
 • ผู้ช่วยนักวิจัย.การประเมินภายนอก แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  ตันธนะเดชา  ทุนวิจัยโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) 2551-2552.
 • ผู้ช่วยนักวิจัย.การประเมินแผนยุทธศาสตร์การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (2548 – 2550 )ระยะครึ่งแผน กทม. โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ตันธนะเดชา ทุนวิจัยโดย กรุงเทพมหานคร
 • ผู้ช่วยนักวิจัย.โครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของชุดโครงการIRPUS โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปทีป เมธาคุณวุฒิ (ทุนวิจัย สกว.) 2553.
 • อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เรื่อง แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครนคปฐม
 • อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์กับความภักดีในตราสินค้าน้ำตาลทรายบรรจุถุงของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม
 • อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ เรื่อง พฤติกรรมและส่วนประสมการตลาดในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เหล็กหล่อของลูกค้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 • อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เรื่อง แนวทางพัฒนากลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดเพชรบูรณ์
 • อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ เรื่อง การสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้คุณค่าการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดราชบุรี

ด้านการบริการวิชาการ การนำเสนอ

 • วิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัย เรื่อง “การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการลงทุนทำฟาร์มเพาะเห็ดในจังหวัดนครปฐม” ณ ชมรมผู้เพาะเห็ดเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 • วิทยากร เรื่อง “การเตรียมความพร้อมของนักบัญชีสู่ยุค Thailand 0” สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
 • วิทยากร เรื่อง “บัญชีกับการอาชีพ โครงการบริการวิชาการด้านอาชีพสาขาวิชาธุรกิจศึกษา” สาขาวิชาธุรกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 • วิทยากร เรื่อง “การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ในระดับอุดมศึกษา” คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • วิทยากร เรื่อง “การอบรมเชิงปฏิบัติการนักบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์มืออาชีพเพื่อชุมชน” โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย จังหวัดกาญจนบุรี
 • วิทยากรโครงการอบรมครูกรุงเทพมหานคร
 • วิทยากรสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
 • วิทยากรโครงการทบทวนความรู้เพื่อสอบแข่งขันทางด้านบัญชีของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (สสอท.)

ด้านการบริหารจัดการ

 • หัวหน้าหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 • คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามนโยบายมหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 • คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สายสนับสนุน และลูกจ้างมหาวิทยาลัย คณะวิทยาการจัดการ
 • คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 • คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 • คณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์จัดซื้อจัดหาหนังสือเข้าห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 • คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 258-2560
 • คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ สำนัก และสถาบันฯ
 • คณะกรรมการดำเนินงานโครงการกีฬาเฟื่องฟ้าเกมส์ ปี 2559
 • คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของอาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการในศตวรรษที่ 21 : การฝึกทักษะอาชีพ
 • คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ “วิทยาการจัดการร่วมใจบำเพ็ญประโยชน์” (บริจาคโลหิต)
 • คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ สำนัก และสถาบันฯ
 • คณะกรรมการและเลขานุการ การวิจัยและการจัดการความรู้ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต
 • คณะกรรมการงานแผนและงบประมาณ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต
 • คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยรังสิต
 • คณะกรรมการและเลขานุการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต
 • คณะกรรมการพิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยรังสิต
 • คณะกรรมการออกข้อสอบเข้าทำงานการประปา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  การไฟฟ้านครหลวง
 • คณะกรรมการและเหรัญญิก สมาคมการบัญชีไทย
 • คณะกรรมการบริหารเครือข่ายวิจัยทางการบัญชี(ความร่วมมือระหว่าง 23 สถาบันการศึกษา)
 • คณะกรรมการสมาคมอุดมศึกษาไทย
 • ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(ขึ้นทะเบียนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.))
 • อนุกรรมการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (สสอท.)

ด้านการอบรม สัมมนา

 • อบรม Train the Trainer ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่สำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศ
 • อบรมหลักสูตร GCP online training (Computer-based) “แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (ICH-GCP)”
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการอนาคตประเทศไทยใน 20 ปี ข้างหน้า และการเตรียมความพร้อมยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวหน้าไปอย่างยั่งยืน
 • อบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับต้น (ประธานสาขาวิชา)”
 • อบรมเชิงปฏิบัติการให้อาจารย์ผู้สอน สอนโดยใช้ทักษะภาษาอังกฤษ
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
 • อบรม โครงการจัดการความรู้ แนวทางการจัดทำงานวิจัยทางการบัญชีเพื่อพัฒนาชุมชน
 • อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (Che QA online)
 • อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
 • อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/สถาบัน
 • อบรมแร่งรัดหลักสูตรให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
 • อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ดในการทำผลงานทางวิชาการ
 • สัมมนาการจัดการศึกษาและบริหารสถานศึกษาข้ามวัฒนธรรม
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่” คณะวิทยาการจัดการ
 • อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ”
 • อบรมเชิงปฏิบัติการและติดตามการเขียนเอกสารประกอบการสอน หนังสือ ตำรา เพื่อความสำเร็จในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
 • Writing High Quality Papers and Getting Published คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ปาฐกฐา “เสาหลักของแผ่นดิน เรื่อง หม่อมหลวงบุญเหลือกับงานปฏิรูปการศึกษาในยุคนั้น บทเรียนที่ส่งมาถึงการปฏิรูปการศึกษาในยุคนี้” คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • การสัมมนา เรื่อง การพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยทางบัญชีเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา (การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน) สมาคมการบัญชีไทย
 • โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา : สู่มาตรฐานคุณภาพการศึกษาอาเซียน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ(สกอ.)
 • แนวทางการสอนการบัญชีสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สมาคมการบัญชีไทย
 • การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • Multiple Regression Analysis และ Chi-squred และ T-test สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • สถิติพรรณนาสำหรับการวิจัย และ สถิติอนุมานสำหรับการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • สัมมนาหลักสูตร การบัญชีสำหรับผู้ที่มิใช่นักบัญชี
 • สัมมนาหลักสูตร มาตรฐานการบัญชี : เตรียมรับมือกับมาตรฐานการบัญชีที่จะมีผลบังคับใช้ในปี 2554
 • สัมมนาการพัฒนาหัวข้อวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • การเลือกใช้เครื่องมือในการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • เทคนิคการนำเสนอบทความวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • การพัฒนานิสิตนักศึกษาสู่การเป็นพลเมืองโลกฯ ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • โปรแกรมสำเร็จรูป Express บริษัทโปรแกรม Express
 • สมรรถนะ(Competency) ศูนย์ทรัพยากรมนุษย์ RSU
 • สัมมนาทิศทางการปรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี และข้อเสนอการปรับเนื้อหาการสอน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง 2552 สมาคมการบัญชีไทย
 • อบรม โปรแกรมสำเร็จรูทางบัญชี Auto flight
 • หลักสูตร นักวิจัยที่ดีสู่สังคมไทย รุ่นที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • สัมมนา RSU E-learning Fest 0 ศูนย์ E-learning RSU
 • การเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม
 • การเขียนโครงการและการประเมินโครงการสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย
 • ก้าวทันยุค ทุกมาตรฐานการบัญชี
 • อนาคตของการอุดมศึกษาไทย
 • สัมมนาพิจารย์ หลักสูตรตัวอย่างปริญญาตรีทางการบัญชี
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับคณาจารย์ “การสร้างเกณฑ์มาตรฐานเพื่อการวัดผลทางการศึกษา”
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ”
 • การใช้โปรแกรม Formula Payroll เพื่อจัดทำบัญชีเงินเดือน