อาจารย์ไกรภพ กฤตสวนนท์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์

การศึกษ

  • Cert. Global marketing UC Berkeley Extension U.S.A 1999
  • B.S. (Business Administration), California College of Commerce, U.S.A.
  • B.Ed Khon Kaen University
  • MBA. (Marketing)  Ramkhamhaeng University

ประสบการณ์

  • 2528-ปัจจุบัน    วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • 2525-2527     Tesoro Petroleum  Corporations  U.S.A.
  • 25242525      Assistant Manager Sharkey’s Pizza Parlor Anaheim  CA.  U.S.A

งานวิจัย

  • การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาม.ธุรกิจบัณฑิตย์ที่มีต่อการไม่เข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา 2534
  • ผลกระทบของดิสเคาท์สโตร์ที่มีต่อห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2546

บทความวิชาการ

  • Human Capital: Human Resources Development in 21st Century 2559 (วารสารสุทธิปริทัศน์)