ดร.ศิริเดช คำสุพรหม

คณบดี วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี

คุณวุฒิ

 • ปริญญาตรี บช.บ. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ปริญญา โท บธ.ม.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • Master of Information Systems (M.Inf.Sys), Griffith University, Australia
 • PhD. in Business Information Systems (IT Governance), RMIT University, Australia

งานวิจัยที่สนใจ

 • Accounting Information Systems
 • Corporate Governance
 • ICT Governance or IT Governance
 • Risk Management
 • ICT Risk Management
 • Information Security in ICT Governance
 • COBIT
 • ISO/IEC 17799 or ISO/IEC 27002

งานวิจัยที่ตีพิมพ์ (ผ่านการอ่านจากผู้ทรงคุณวุฒิ)

International

 • Mingmalairaks, P., Kumsuprom, S., Jongsureyapart, C., Kamwass, S., & Tiangsoongnern, L. VALUE CREATION AND CORE COMPETENCY ENHANCEMENT WITH TECHNOLOGY AND INNOVATION ADOPTION IN THAI MEDIUM SIZED COMPANIES: A CASE STUDY OF THE CAR MATERIALS INDUSTRY, 4th GARCOMBS, France, 7-8 Oct 2016.
 • Corporate Social Responsibility disclosures and operating performance of companies listed in the Stock Exchange of Thailand (SET), TRENDS IN ACCOUNTING RESEARCH CONFERENCE with International PhD Colloquium and Workshop 7-9th October 2015, Lodz, Poland
 • Kumsuprom, S., Corbitt, B. & Mingmalairaks, P. (2011) ‘Corporate governance for successful ICT risk management in Thailand after the Asian Financial Crisis’, Thai Studies Conference Thainess: Thailand at the Crossroads, Melbourne, 10-12 August 2011.
 • Mingmalairaks, P., Peszynski, K., Corbitt, B., & Kumsuprom, S.(2011) ‘Innovation and business competencies in Thai SMEs’, Thai Studies Conference Thainess: Thailand at the Crossroads, Melbourne, 10-12 August 2011.
 • Kumsuprom, S., Corbitt, B, Pittayachawan, S, & Phoommhiphat, M, 2010, ‘Determinants of Successful ICT Risk Management in ThaiOrganisations’, PACIS 2010 Proceedings, Taiwan, 9-10 July.
 • Kumsuprom, S., Corbitt, B, & Pittayachawan, S, 2008, ‘ICT Risk Management inOrganisations: Case Studies in Thai Business’,ACIS 2008 Proceedings, Christchurch, 3-5 December 2008.
 • Kumsuprom, S., Corbitt, B, & Deng, H, 2007. ‘An Integrated Approach to Organisational ICT Risk Management’, Proceeding of the 8th International Conference on Operations and Quantitative Management, Bangkok, 17-20 October 2007.

National

 • ปัจจัยของระบบการควบคุมภายใน ตามแนวคิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรกับประสิทธิภาพการดำเนินงาน : บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค, การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา, 1 ก.ค. 2559, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ร่วมกับเครือข่ายประชาชื่น
 • ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสเงินสดกับผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่ม, การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา, 1 ก.ค. 2559, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ร่วมกับเครือข่ายประชาชื่น
 • ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจที่จะใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีในโรงเรียนนานาชาติ ในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล, การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา, 1 ก.ค. 2559, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ร่วมกับเครือข่ายประชาชื่น
 • ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสเงินสดกับกำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่ม SET 100, การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา, 1 ก.ค. 2559, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ร่วมกับเครือข่ายประชาชื่น
 • การศึกษาองค์ประกอบที่มีผลต่อการนำระบบการควบคุมภายในมาใช้ในองค์กร: กรณีศึกษา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี, การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา, 1 ก.ค. 2559, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ร่วมกับเครือข่ายประชาชื่น
 • ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการดำเนินงานกับการเปิดเผยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล กลุ่ม ทรัพยากร และสินค้าอุตสาหกรรม, การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา, 1 ก.ค. 2559, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ร่วมกับเครือข่ายประชาชื่น
 • องค์ประกอบการเพิ่มประสิทธิผลของการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน มุมมองของผู้รับตรวจของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติความสัมพันธ์ระหว่าง, วารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 95 ประจำเดือน ก.ค.-ก.ย. 2559
 • ความคาดหวังในประสิทธิภาพความคาดหวังในความพยายาม และอิทธิพลของสังคมกับความตั้งใจเชิงพฤติกรรมใช้งานระบบสารสนเทศของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานส่วนกลาง กรมส่งเสริมสหกรณ์, วารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 95 ประจำเดือน ก.ค.-ก.ย. 2559

Reviewer for Conferences
ACIS, Australasian Conference on Information Systems (2008, 2009)

ประสบการณ์

 • 2538-2540    พนักงานบัญชีและผู้ดูแลระบบ บริษัท กัมปนาท พร็อพเพอร์ตี้จำกัด
 • 2540-2543     พนักงานบัญชีอาวุโสและผู้ดูแลระบบ บริษัท มัลติเพิลทราเวล คลับ จำกัด
 • 2543-2545     หัวหน้าศูนย์ฝึกปฏิบัติงานทางบัญชี คณะการบัญชีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • 2547-2549     หัวหน้าศูนย์ฝึกปฏิบัติงานทางบัญชี คณะการบัญชีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • 2553-2554     หัวหน้าหมวดระบบสารสนเทศทางการบัญชี คณะการบัญชีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • 2554-2555     ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนานักวิชาชีพบัญชี (IPAD) คณะการบัญชี
 • 2555-ปัจจุบัน  รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • 2558-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัท  บริษัท บูรพา เทคนิคคอลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)