ผศ.ดร.ลีลา เตี้ยงสูงเนิน

รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรและเครือข่ายนานาชาติ

Educational Background

 • B.B.A. (Marketing) Dhurakij Pundit University, Thailand
 • M.B.A. (Financial Management) National Institute of Development Administration – NIDA, Thailand
 • B.B.A. (Honours, Marketing) Murdoch University, Australia
 • Ph.D. ( Marketing) Murdoch University, Australia

Research Interests

 • Marketing and Management
 • Consumer Behavior
 • Online Purchasing Behavior
 • Perceived Risk and Trust
 • Gemstone Industry

Work Experience

 • Deputy Dean for Academic Affairs, DPU International College
 • MBA and PhD BA International Programs directors, DPU International College
 • Consultant, lecturer and guest speaker in marketing, marketing communications and marketing research disciplines
 • Assistant to Regional Manager (Asia) Calberson Logistics Thailand
 • Marketing manager of Porncharoen Gems Co.,Ltd.

Research and Publications

 • Purchasing Behavior and Attitudes of Organizational Gemstone Buyers Toward Thai Gemstones, 2011. Dhurakij Pundit University Research Grant.
 • Educational Model Affecting the Achievement of International Undergraduate Students in Thailand, 2016. Dhurakij Pundit University Research Grant (in progress)
 •  Plungpongpan, J., Tiangsoongnern, L. & Speece, M. (2016), ” University social responsibility and brand image of private universities in Bangkok”. International Journal of Educational management, ID IJEM-10-2014-0136, 30 (4), pp.571-591.
 • Pongpaew, W. & Tiangsoongnern, L. (2016). “The Influence of lntegrated Advertising on the Brand Trust and Brand Loyalty of Smart lT Device Customers in Thailand: A Case of Corporate Facebook Media”. Veridian E-Journal, International Issue (Humanities, Social Sciences and Arts), 9 (4: Jan-May), ISSN: 1906-3431.
 • Sothaya R., Tiangsoongnern, L., Phermphoonwatanasuk S. and Srivoravilai, N. (2015). “Determinants of adopting mobile internet television in Bangkok”. International Journal of Business and Finance Management Research, 3(6), ISSN: 2053-1842, pp. 53-59.
 • Chiamkosit. N., Tiangsoongnern, L. & Jitnomrat, T. (2014). “Influence of Management Commitment and Performance of Airline Staff on Perceived Service Quality of Low-Cost Airlines’ Customers in Thailand”. Suthiparithat Journal, 28(88) Oct.-Dec 2014, ISSN: 0857-2690.
 • Preerapa. T., Tiangsoongnern, L. & Jitnomrat, T. (2013). “Influence of marketing strategies on the post-purchase evaluation of organic products buyers in Thailand”. Ramkhamhaeng Research Journal of Humanities and Social Sciences, 16 (2), ISSN: 1906-1730.
 • D’Alessandro, S., Tiangsoongnern, L. & Girardi, T. (2012). “Perceived risk and trust as antecedents of online purchasing behavior in the USA gemstone industry”. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 24 (3), ISSN: 1355-5855.
 • Tiangsoongnern, L. (2011) “Purchasing behavior and attitudes of organizational gemstone buyers”, International Review of Business Research Paper, 7(6) November 2011, pp. 225-239.
 • Pongpaew, W., Speece, M. & Tiangsoongnern, L. (2014). Social presence and customer brand engagement in corporate facebook. Proceedings of the 12th EBES Conference, Singapore. ISBN : 978-605-64002-4-7 pp 53.
 • Plungpongpan, J., Tiangsoongnern, L. & Speece, M. (2014). Social presence and customer brand engagement in corporate facebook. Proceedings of the 12th EBES Conference, Singapore. ISBN : 978-605-64002-4-7 pp 112.
 • Tiangsoongnern, L. (2011). Purchasing behavior and attitudes of gemstone buyers. Proceedings of the International Business Research Conference, Dubai, United Arab Emirates. ISBN : 978-0-9804557-6-2 [Available at http://www.wbiconpro.com/516-Leela.pdf].
 • Ward, Steven Chitty, Bill, Noble, Terry and Tiangsoongnern, Leela (2009) “How locus of control influences students’ e-satisfaction with self service technology in higher education” Proceedings of the Australian New Zealand Marketing Educators Conference, Melbourne, Australia. Available at http://www.duplication.net.au/ANZMAC09/papers/ANZMAC2009-013.pdf.
 • Tiangsoongnern, L., Ward, S. & Girardi, A. (2007). Like a glittering prize: The impact of perceived risk and trust as determinants of online purchasing behaviour in the gemstone industry. Proceedings of the Australian New Zealand Marketing Educators Conference, Otago, New Zealand, pp. 3076-3084. ISBN: 978-1-877156-29-9.
 • Tiangsoongnern, Leela and Vuori, Timo(2004) “Attitudes of Gemstone Distributors to Value Adding Strategies of Ruby Production” Proceedings of the International Engineering Management Conference, Singapore pp 1259- 1263 Vol.3 Digital Object Identifier 10.1109/IEMC.2004.1408896
 • Tiangsoongnern, Leela and Vuori, Timo (2004) “The Influences of Privacy and Security Practices on Gemstone Purchasing Online” Proceedings of the 5th International We-B Conference 2004, Perth, Australia.
 • ลีลา เตี้ยงสูงเนิน. (2558). DPUIC ย้ำจุดยืนสำคัญ International ทั้งคณาจารย์และหลักสูตร. BrandAge. (89). บริษัทไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด
 • ลีลา เตี้ยงสูงเนิน. (2556). DPUIC เสริมทัพหลักสูตรใหม่พร้อมรับ AEC ทุกมิติ. The COMPANY Magazine. ฉบับที่ 16 พ.ค. (26-27). บริษัทไทยคูน จำกัด
 • ลีลา เตี้ยงสูงเนิน. (2554). CSR Doing Good กับวิกฤติน้ำท่วมปี 2554. MBA Magazine. 150 พ.ย.-ธ.ค. (153-156). บริษัท สื่อดี จำกัด
 • ลีลา เตี้ยงสูงเนิน. (2553). Lifestyle & Consumer Insight: ความสำเร็จของ IMC ที่ต้องเข้าถึง Consumer Behavior. แบรนด์เอจเอสเซนเชียล. กูรูซีรี่ 2 (103-108). บริษัทไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด
 • ลีลา เตี้ยงสูงเนิน. (2553). IMC Planning and Implementation: มุมมองนักวิชาการในการนำแผน IMC ไปปฏิบัติ. แบรนด์เอจเอสเซนเชียล. กูรูซีรี่ 2 (149-150). บริษัทไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด
 • ลีลา เตี้ยงสูงเนิน (2552). ปัจจัยที่ควรพิจารณาเมื่อขายอัญมณีผ่านช่องทางออนไลน์: กรณีศึกษากลุ่มผู้ซื้อในประเทศสหรัฐอเมริกา. การบริหารจัดการ: แนวคิดและทางเลือกร่วมสมัย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Doctoral Thesis Supervision

 • 2011 Completed International DBA dissertation:
  “Managing leadership the process of change related to the introduction of a performance enhancing new technology: The case of Air Traffic Management (ATM) Systems” by Dr. Siriporn Yenpiem
 • 2012 Completed DBA Dissertation:
  “Influence of Marketing Strategies on the Post-Purchase Evaluation of Organic Products Buyers in Thailand” by Dr. Preerapa Taveesuk
 • 2014 Completed DBA Dissertation:
  “Influences of Management Commitment and Performance of Airline Staff on Perceived Service Quality of Low-Cost Airlines’ Customers in Thailand” by Dr. Naporn Chiamkosit