ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู

ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)

ดร.ศิริเดช คำสุพรหม

ดร.ศิริเดช คำสุพรหม

คณบดี วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)

ดร. รชฏ ขำบุญ

ดร. รชฏ ขำบุญ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการด้านนวัตกรรมหลักสูตรและเทคโนโลยี

ผศ.เพ็ญธิดา พงษ์ธานี

ผศ.เพ็ญธิดา พงษ์ธานี

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.ลีลาเตี้ยงสูงเนิน

ผศ.ดร.ลีลา เตี้ยงสูงเนิน

รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรและเครือข่ายนานาชาติ

อาจารย์ไกรภพ กฤตสวนนท์

อาจารย์ไกรภพ กฤตสวนนท์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์