สมัครเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา

ทำไมต้องเรียน..บัญชีมหาบัณฑิต

หลักสูตรสร้างขึ้นเพื่อสนองความต้องการของวิชาชีพที่ต้องการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะที่จำเป็นในวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นให้มีโครงสร้าง ลักษณะวิชาและเนื้อหาวิชาทันสมัยที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานบัญชี กฎหมายทางวิชาชีพ การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก รวมทั้งมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักในความรับผิดชอบของวิชาชีพต่อสังคม การมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวมและจริยธรรมในวิชาชีพ
DPU-MACC มุ่งหวังจะพัฒนาบัณฑิตให้ก้าวสู่ความสำเร็จในสายวิชาชีพบัญชี ไม่ว่าจะเป็นการก้าวสู่ตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้บริหารฝ่ายสารสนเทศ ผู้บริหารฝ่ายการจัดการความรู้ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศ ผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร นักวิเคราะห์และออกแบบระบบบัญชี นักวิจัย หรืออาจารย์สอนบัญชีในสถาบันอุดมศึกษา
DPU-MACC จะเป็นก้าวใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลงและเป็นโอกาสสำคัญของนักวิชาชีพบัญชีที่จะสามารถต่อยอดความรู้เพื่อสร้างโอกาสความก้าวหน้าและผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นในสายงานวิชาชีพบัญชีอันเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างสูงในปัจจุบัน

ทำไมต้อง ... CIBA DPU

CIBA

หลักสูตรตรงกับ
เทรนด์งานในประเทศไทย 4.0
เพิ่มโอกาสหางานง่ายรายได้สูง

CIBA

Makerspace & Co-working space
การเรียนรูปแบบใหม่
ทำธุรกิจได้ตั้งแต่ในห้องเรียน

CIBA

มีระบบรองรับในการทำธุรกิจ
ตั้งแต่ไอเดียลงมือทำนักลงทุน
ไปจนถึงการออกสู่ตลาดจริง

นวัตกรรมทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้รูปแบบการบริหารจัดการการเงินต้องเปลี่ยนแปลงตาม
ตามทิศทางของนวัตกรรมและความก้าวหน้าของสายงานทางการบัญชี
ดร.ศิริเดช คำสุพรกม

โอกาสงาน

ตำแหน่งต่างๆของผู้ที่เรียนจบบัญชีมหาบัณฑิต ได้แก่

CIBA

อัตราเงินเดือน 

ระดับหัวหน้างาน
   เริ่มต้น 49,664 - 81,378 บาท

เจ้าหน้าที่ระดับกลาง
   เริ่มต้น 34,059 - 56,604 บาท

ระดับเจ้าหน้าที่ทั่วไป
   เริ่มต้น 20,463 - 34,601 บาท
 

บรรยากาศในการเรียน

CIBA
CIBA
CIBA
CIBA
CIBA
CIBA

กิจกรรม

ค่าเล่าเรียน/ทุนการศึกษา

 
  • ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 1 ปีครึ่ง - 2 ปี โดยประมาณ 168,000 บาท
อนาคตนักบัญชีมืออาชีพ รอคุณอยู่

Location

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถนนประชาชื่นหลักสี่กทม 10210

PHONE

02-954-7300

EMAIL

ciba@dpu.ac.th

WORKING TIME

วันจันทร์ - วันศุกร์
8.30น. - 16.30น