การประชุมวิชาการระดับชาติ

“National Conference on Business Transformation (NCBT) ครั้งที่ 1”

หัวข้องาน “Managing disruption in the digital age”

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 และวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพฯ

WHY NCBT

การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “Business Transformation” ดังนั้น การพัฒนาความรู้ด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี รวมทั้งสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจึงเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศ และยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

ABOUT NCBT

เพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ นักวิจัย อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ นำเสนองานวิจัยและความก้าวหน้าในอุตสาหกรรม ในรูปแบบของบทความวิชาการ

THE RELEVANT SUB-TOPICS

Thailand 4.0

Marketing / Digital Marketing

Accounting / Digital Accounting

Business Analytic and Big Data for Business

(Smart) Logistics and Supply Chain Management

Artificial Intelligence (AI) for Business

Finance and Technology

Virtual Technology in Business

Social Enterprise

Strategic Management

International Business

(Digital) Entrepreneurship

ASEAN Plus China Cooperation

Human Resource Management / Development (in the Digital Age)

Technology and Innovation Management

(Smart) Tourism and Hospitality

Economics / Digital Economy

(Smart) Communication Arts

And Other Related Issues

 

IMPORTANT DATES

มกราคม 2561              เปิดรับบทความ
10 กุมภาพันธ์ 2561                ปิดรับบทความ
ตั้งแต่ 15 ม.ค. 2561    แจ้งผลการพิจารณาบทความ
22-23 มีนาคม 2561          วันประชุมวิชาการ
ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพฯ

“MANAGING DISRUPTION IN THE DIGITAL AGE”

EXPECTED OUTCOMES

Community

เกิดการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทั้งจากประสบการณ์ทำงาน และการวิจัยของบุคลากรของประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน

Network

เครือข่ายวิชาการที่มีความเข้มแข็ง ซึ่งจะเป็นต้นทุนที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ

Documentation

นักวิจัย อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป มีแหล่งนำเสนอบทความวิชาการ ที่มีกระบวนการกลั่นกรองจากนักวิชาการ

CO-HOSTS

" ตำแหน่งทางวิชาการรอคุณอยู่ "

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

นักศึกษาคนละ 500 บาท

อาจารย์ – นักวิจัย (ที่ส่ง paper) คนละ 2,000 บาท

ผู้สนใจทั่วไป คนละ 1,000 บ. ต่อ วัน

CONTACT

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กทม 10210

02-954-7300

ncbt@dpu.ac.th


อาจารย์ผู้ประสานงาน

ผศ.ดร. ธีรศักดิ์ กัญจนพงศ์
โทร. +662 954 7300 ต่อ 892 , 572