ทำไมต้อง ... CIBA DPU

หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักธุรกิจ นักบริหารและผู้ประกอบการที่ดี กล่าวคือเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ในการเป็นนักธุรกิจหรือผู้ประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ อันเป็นการสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจและสังคมในปัจจุบัน

หลักสูตรตรงกับ
เทรนด์งานในประเทศไทย 4.0
เพิ่มโอกาสหางานง่ายรายได้สูง

Makerspace & Co-working space
การเรียนรูปแบบใหม่
ทำธุรกิจได้ตั้งแต่ในห้องเรียน

มีระบบรองรับในการทำธุรกิจ
ตั้งแต่ไอเดียลงมือทำนักลงทุน
ไปจนถึงการออกสู่ตลาดจริง

ทำไมต้องเรียน.. บริหารธุรกิจ (MBA)

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ที่เน้นการสร้างนักบริหารธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล คือยุคที่เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในทุกกิจกรรมขององค์กรแล้วเปลี่ยนแนวคิดการบริหารไปเป็นอย่างสิ้นเชิง ทั้งนี้นักบริหารสมัยใหม่จำเป็นต้องผสานแนวคิดและเทคโนโลยีใหม่เหล่านี้ไปสู่ทุกๆ กิจกรรมขององค์กร ตั้งแต่ การตลาดแบบดิจิทัล การบริหารซัพพลายเชนแบบบูรณาการ เทคโนโลยีด้านการเงิน (FinTech) การจัดการนวัตกรรม รวมทั้งการบริหารองค์กรและ HR ในยุคดิจิทัล ซึ่งผลของการประยุกต์แนวคิดและเทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลกได้อย่างยั่งยืน

กลุ่มวิชาเลือก 6 กลุ่มวิชา

1 กลุ่มวิชาการจัดการการตลาด

2 กลุ่มวิชาผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล

3 กลุ่มวิชาการจัดการการเงินยุคดิจิทัล

4 กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในยุคดิจิทัล

5 กลุ่มวิชากลุ่มวิชาธุรกิจดิจิทัล

6 กลุ่มวิชาธุรกิจประกันภัย

เนื้อหาและกระบวนการเรียนที่ลดการสอบให้ได้มากที่สุด
ศึกษาทฤษฎี ประยุกต์เข้ากับปัญหาทางธุรกิจขององค์กรนักศึกษา
โดยมีการติดตามและวัดผล

ดร.รชฏ ขำบุญ

การประกอบอาชีพ

อัตราเงินเดือน

ระดับหัวหน้างาน
เริ่มต้น 50,000-120,000 บาท

เจ้าหน้าที่ระดับกลาง
เริ่มต้น 28,000-50,000 บาท

ระดับเจ้าหน้าที่ทั่วไป
เริ่มต้น 18,000-20,000 บาท

อนาคตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพ รอคุณอยู่

ระยะเวลาการศึกษา

ระบบการศึกษาในหลักสูตร ระบบทวิภาค 1 ปีการศึกษามี 2 ภาคการศึกษา ได้แก่ ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ระยะเวลาการศึกษาแต่ละภาคประมาณ 16 สัปดาห์

ค่าเล่าเรียน/ทุนการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษา 2 ปีการศึกษา
หน่วยกิตละ 3,000 บาท
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรประมาณ 168,000 บาท

วัน – เวลาในการเรียนการสอน

วันอังคาร – เสาร์ เวลา 18.00-21.00 น.
วันเสาร์- อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.

การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

มีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน ระยะเวลาการศึกษาประมาณ 8 สัปดาห์

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงศึกษาธิการ

2) คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2018

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ร่วมกับสถาบันพัฒนาวิชาชีพนักวิชาชีพบัญชี (IPAD)

2018

5 ช่องทางดีๆ! ของการทำธุรกิจด้วยเทคโนโลยีออนไลน์

2018

เลือกช่องทางการสื่อสารยังไง? ให้เหมาะกับธุรกิจของคุณ

2017

ก้าวทันยุค 4.0 กับหลักสูตรบริหารธุรกิจ (MBA) เพื่อตอบโจทย์นักบริหารยุคดิจิทัล

2018

5 สิ่งที่มักพลาด ของการทำการตลาดผ่าน Facebook ในยุคนี้

2018

วิธีสร้าง SEO อย่างฉลาด อาวุธลับ! ของการใช้เทคโนโลยีในธุรกิจให้เป็นประโยชน์ (ตอนที่ 1)

Location

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถนนประชาชื่นหลักสี่กทม 10210

PHONE

02-954-7300

EMAIL

ciba@dpu.ac.th

WORKING TIME

วันจันทร์ - วันศุกร์
8.30น. - 16.30น