ข้อมูลเพิ่มเติม

คำอธิบายหลักสูตรโดยย่อ

มุ่งให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถด้านการวิเคราะห์ การวางแผน และควบคุมการเงิน ระบบการจัดการด้านการเงินขององค์กรในรูปแบบต่างๆ ของห้างหุ้นส่วน บริษัท รัฐวิสาหกิจ การบริหารสินเชื่อ บทบาทและความสำคัญของตลาดการเงิน สถาบันการเงินกับธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศ มีทักษะในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน ของบริษัทหรือหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน มีความรู้ในการวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานธุรกิจ และจัดการการเงินของตนเอง มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์หลักทรัพย์ การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ ตลอดจนตราสารอนุพันธ์ต่างๆ

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)ชื่อย่อ (ภาษาไทย)บธ.บ. (การเงิน)ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)Bachelor of Business Administration (Finance)ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)B.B.A. (Finance)

แนวทางการประกอบอาชีพ

นักศึกษาสาขาวิชาการเงินสามารถเลือกเส้นทางอาชีพสายตรงได้ 4 สายหลักๆ คือ

1. สายการธนาคาร (Banking)

 • นักวิเคราะห์การเงิน (Financial Analyst)
 • นักวิเคราะห์สินเชื่อ (Credit Analyst)
 • นักวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Analyst)
 • นักการธนาคาร (Banker)

2. การเงินของบริษัท (Corporate Finance)

 • เจ้าหน้าที่บริหารทางการเงิน (Financial Officer)
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
 • ผู้ประกอบการ (Entrepreneur)

3. สายหลักทรัพย์และวาณิชธนกิจ (Securities and Investment Banking)

 • นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Securities Analyst)
 • วาณิชธนากร (Investment Banker)
 • ผู้ขายตราสารอนุพันธ์ (Derivative Trader)
 • นักวิเคราะห์ตราสารอนุพันธ์ (Derivative Analyst)

4. สายจัดการลงทุน (Fund Management)

 • ผู้จัดการกองทุน (Fund Manager)
 • ผู้จัดการกองทุนตราสารอนุพันธ์ (Derivative Fund Manager)
 • ที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Advisor)
 • นักวางแผนทางการเงิน (Financial planner)

ค่าใช้จ่ายหลักสูตรบริหารธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี
(ภาคปกติ)

ตลอดหลักสูตร : 248,000 บาท

ต่อเทอม : 31,000 บาท

ทุน กยศ. : มี