ข้อมูลเพิ่มเติม

คำอธิบายหลักสูตรโดยย่อ

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในด้านการดำเนินธุรกิจ ตามมาตรฐานสากล และ ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)       บธ.บ. (การจัดการ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)    Bachelor of Business Administration (Management)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)     B.B.A. (Management)

แนวทางการประกอบอาชีพ

  • เป็นผู้วิเคราะห์ปัญหา วางแผน และกลยุทธ์ขององค์การมีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน ทั้งในหน่วยงานเอกชน ราชการ และรัฐวิสาหกิจ
  • ประกอบธุรกิจส่วนตัว

ค่าใช้จ่ายหลักสูตรบริหารธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี
(ภาคปกติ)

ตลอดหลักสูตร : 248,000 บาท

ต่อเทอม : 31,000 บาท

Summer 1 : ไม่มี

Summer 2 : ไม่มี

ทุน กยศ. : มี

ทุน กรอ. : มี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี
(วันเสาร์-วันอาทิตย์)

ตลอดหลักสูตร : 258,000 บาท

ต่อเทอม : 32,250 บาท

Summer 1 : ไม่มี

Summer 2 : ไม่มี

ทุน กยศ. : มี

ทุน กรอ. : มี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 2 ปี
(เทียบโอนภาคปกติ)

ตลอดหลักสูตร : 138,800 บาท

ต่อเทอม : 34,700 บาท

Summer 1 : ไม่มี

Summer 2 : ไม่มี

ทุน กยศ. : มี

ทุน กรอ. : มี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 2 ปี
(เทียบโอน วันอาทิตย์)

ตลอดหลักสูตร : 146,800 บาท

ต่อเทอม : 31,700 บาท

Summer 1 : 10,000 บาท

Summer 2 : 10,000 บาท

ทุน กยศ. : มี

ทุน กรอ. : มี