ข้อมูลเพิ่มเติม

คำอธิบายหลักสูตรโดยย่อ

หลักสุตรเศรษฐศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ตรงตามความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากนี้ได้วางมาตรฐานการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพทางวิชาการ และเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีความสามารถในเชิงการคิด วิเคราะห์ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งวิชาการและวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานได้ทันที

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์
มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณภาพ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและสังคมได้อย่างเต็มศักยภาพ
พันธกิจ
Customer Focus
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้สามารถเรียนรู้จากประสบการณ์จริง มีทักษะในการนำไปใช้ปฏิบัติได้ในชีวิตจริง
สนับสนุนงานวิจัยค้นคว้าทางด้านวิชาการให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาประเทศ
ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อให้สามารถนำความรู้ ความเข้าใจในหลักวิชาเศรษฐศาสตร์ไปประยุกต์ได้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
Internal Process
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ให้ทันสมัย สอดคล้องกับบริบทของโลกและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตลอดเวลา รวมทั้งปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้จากประสบการณ์จริง
จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบบริหารจัดการที่คล่องตัวมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้
จัดให้มีระบบเครือข่ายเชื่อมโยงเพื่อการจัดการกับความรู้ทั้งภายในและภายนอกคณะ เพื่อนำความรู้จากประสบการณ์กับการเรียนการสอนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อให้นักศึกษาสนใจและเล็งเห็นประโยชน์ของการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ และสมัครเข้ามาเรียนในคณะในจำนวนที่เหมาะสม
Learning and Growth
เพิ่มสมรรถนะและความก้าวหน้าในวิชาชีพของอาจารย์ทั้งในด้านการสอนกับผลงานวิจัย เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ และปรับบทบาทจากผู้สอนถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ มาเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีความเชี่ยวชาญควบคู่กันไปด้วย
พัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิทางด้านวิชาการเป็นจำนวนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการศึกษาในระดับปริญญาเอก
Finance
จัดหลักสูตรอบรมจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น ได้แก่ อบรมครูสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

แนวทางการประกอบอาชีพ

ร้อยละ 99 ของนักศึกษาที่จบการศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีงานทำในภายใน 6 เดือน
และร้อยละ 1 ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
มีนักศึกษาที่เรียนต่อในระดับปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ
หน่วยงานที่บัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์ได้ทำงาน
กระทรวงพานิชย์
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ธนาคารกรุงไทย
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ข้อมูลแหล่งงาน

  • นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Securities Analyst)
  • วาณิชธนากร (Investment Banker)
  • ผู้ขายตราสารอนุพันธ์ (Derivative Trader)
  • นักวิเคราะห์ตราสารอนุพันธ์ (Derivative Analyst)

4. สายจัดการลงทุน (Fund Management)

  • ผู้จัดการกองทุน (Fund Manager)
  • ผู้จัดการกองทุนตราสารอนุพันธ์ (Derivative Fund Manager)
  • ที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Advisor)
  • นักวางแผนทางการเงิน (Financial planner)

ค่าใช้จ่ายหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 4 ปี
(ภาคปกติ)

ตลอดหลักสูตร : 248,000 บาท

ต่อเทอม : 31,000 บาท

ทุน กยศ. : มี