การบัญชียุคดิจิทัล

บัญชีบัณฑิต : บช.บ.
Bachelor of Accountancy : B.Acc.

การเรียนการสอนมุ่งเน้น ผลิตนักบัญชีดิจิทัลเพื่อเป็นผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบและรับรองภาษี ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้วางระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ นักบัญชีที่เชี่ยวชาญเทคโนโลยีสารสนเทศ
สร้างนักบัญชีที่เชี่ยวชาญ ERP software และ Mobile App ที่ใช้ในงานบัญชี เช่น SAB A1 , SAB B1, SunAccounting, Accrevo, ACL เพื่องานสอบบัญชี, MS Excel เพื่องานบัญชี และ BI Software

หลักสูตรตรงกับ
เทรนด์งานในประเทศไทย 4.0
เพิ่มโอกาสหางานง่ายรายได้สูง

Makerspace & Co-working space
การเรียนรูปแบบใหม่
ทำธุรกิจได้ตั้งแต่ในห้องเรียน

มีระบบรองรับในการทำธุรกิจ
ตั้งแต่ไอเดียลงมือทำนักลงทุน
ไปจนถึงการออกสู่ตลาดจริง

ทำไมต้องเรียน..การบัญชี

หลักสูตรตอบสนองความจำเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและการแข่งขันในระดับสากล ดังนั้น หลักสูตรจึงเน้นการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาชีพบัญชี โดยเข้าถึงองค์ความรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาชีพได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งยังสามารถบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับวิชาชีพบัญชีได้อย่างเหมาะสม และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการเงิน และระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของบัณฑิต ในด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การประกอบอาชีพ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา สามารถประกอบวิชาชีพบัญชี ได้ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และ พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งในลักษณะของการประกอบวิชาชีพอิสระ และการทำงานในองค์การหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

อัตราเงินเดือน

ระดับหัวหน้างาน
เริ่มต้น 49,664 – 81,378 บาท

เจ้าหน้าที่ระดับกลาง
เริ่มต้น 34,059 – 56,604 บาท

ระดับเจ้าหน้าที่ทั่วไป
เริ่มต้น 20,463 – 34,601บาท

นักบัญชีต้องรู้จักการใช้เครื่องมือ ERP ทางการบัญชี
สามารถคิดและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร

ผศ.ดร.เอกาพล คงมา

ค่าเล่าเรียน/ทุนการศึกษา

ค่าเล่าเรียนตลอด 4 ปี-ปกติ (จ-ศ) 258,000 บาท
ค่าเล่าเรียนตลอด 2 ปี-ปกติ (จ-ศ) 138,800 บาท
ค่าเล่าเรียนตลอด 4 ปี-พิเศษ (ส-อา) 268,000 บาท
ค่าเล่าเรียนตลอด 2 ปี-พิเศษ (วันอาทิตย์) 146,800 บาท
สามารถกู้โครงการ กรอ. กยศ. ได้

อนาคตนักบัญชีมืออาชีพ รอคุณอยู่

2017

ก้าวทันยุค 4.0 กับหลักสูตรบริหารธุรกิจ (MBA) เพื่อตอบโจทย์นักบริหารยุคดิจิทัล

2017

วิทยาลัยบริหารธุรกิจเชิงนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) จัดงานสุดชิค “CIBA Festival” ชม ชิม ช็อป อย่างสร้างสรรค์และส่งเสริม Startup Thailand

2017

CIBA DPU จัดแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี “สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร” ครั้งที่ 4

2017

การตลาดยุคดิจิทัล

2017

อบรม CPD ผู้ทำบัญชี

2017

เส้นทางสู่ Startup Business ของ FoodStory

Location

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถนนประชาชื่นหลักสี่กทม 10210

PHONE

02-954-7300

EMAIL

ciba@dpu.ac.th

WORKING TIME

วันจันทร์ - วันศุกร์
8.30น. - 16.30น