ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู

ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู

คณบดี วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี

ดร.ศิริเดช คำสุพรหม

ดร.ศิริเดช คำสุพรหม

รองคณบดีฝ่ายวิชาการด้านการบริหารหลักสูตร

ผศ.เพ็ญธิดา พงษ์ธานี

ผศ.เพ็ญธิดา พงษ์ธานี

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ดร. รชฏ ขำบุญ

ดร. รชฏ ขำบุญ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการด้านนวัตกรรมหลักสูตรและเทคโนโลยี

ผศ.ดร.ลีลาเตี้ยงสูงเนิน

ผศ.ดร.ลีลา เตี้ยงสูงเนิน

รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรและเครือข่ายนานาชาติ

อาจารย์ไกรภพ กฤตสวนนท์

อาจารย์ไกรภพ กฤตสวนนท์

รองคณบดีฝ่ายนักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ กัญจนพงศ์

ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ กัญจนพงศ์

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ